Regjeringens og Stortingets politiske skjønnsrom kan ikke overlates til en «upolitisk» rovviltklagenemnd, skriver Høyre-politikerne i dette innlegget.  Foto: Statens naturoppsyn (ARKIV)

Avvis endringer for rovdyr

Regjeringen foreslår å etablere en uavhengig rovviltklagenemnd som behandler alle klager på vedtak om kvoter for jakt og felling som er fattet av Miljødirektoratet og rovviltnemdene.

Som tillitsvalgte for Høyre i Trøndelag støtter vi ikke forslaget om uavhengig klagenemnd for rovviltsaker eller forslaget til nye grenser for forvaltningsregioner. Både i Jeløya- og Granavoldenplattformen står det at det skal etableres en uavhengig rovviltklagenemnd som skal behandle alle klager på vedtak om kvoter for jakt og felling som er fattet av Miljødirektoratet og rovviltnemdene. Det står derimot intet om at vedtakene i denne nemnda ikke skal kunne ankes inn for den politiske ledelsen i departementet (KLD). Da Jeløya-plattformen ble godkjent av Høyre, lovet vår partileder at rovviltpolitikken skulle ligge fast.

LES SAKEN: Ny ulvestrid på Stortinget – Frp går til Sp og Ap

Rovviltpolitikken er et politisk ansvar. Vi kan ikke godta ansvarsfraskrivelse. Det er ikke i tråd med den rovviltpolitikken som er vedtatt gjennom flere forlik på Stortinget. En klagenemnd er også en byråkratisk avsporing.

Verken kvotejakt, skadefelling eller lisensfelling inneholder etter vår vurdering regelverk av rent juridisk eller faglig karakter som egner seg for avpolitisering. De vedtatte bestandsmål er politiske målsettinger, som verken kan styres av rettsregler eller faglige vurderinger alene i det enkelte fellingsvedtak. Det er viktig for folks tillit til rovviltforvaltningen. Regjeringens og Stortingets politiske skjønnsrom kan ikke overlates til en «upolitisk» rovviltklagenemnd.

Vi mener at antall regioner for forvaltning av rovvilt må opprettholdes slik som i dag. Høyres prinsipielle ståsted er at beslutninger skal fattes på et så lavt nivå som mulig og nærmest den det gjelder. I så måte er sammenslåing av nemnder å gå motsatt vei.

I Granavolden-plattformen står det: «Sikre en tydelig geografisk differensiering mellom rovvilt og beitedyr.»

Dessverre opplever vi nå i Trøndelag at rovdyr (bjørn) fortrenger beitedyr i beiteprioriterte områder. Dette er ikke i tråd med regjeringens plattform, og vi utfordrer miljøministeren til å rydde opp ved å ta ut bjørn.

LES OGSÅ: Elvestuen ber Trøndelag gi mer plass til bjørn

Ut fra erfaring har vi lite tro på at en statsråd fra Venstre vil komme distrikt og Distrikts-Høyre i møte. Vi får dermed legge vårt håp i at Høyre på Stortinget og resten av Stortinget avviser disse forslagene til endring i naturmangfoldloven som foreslått i Prop. 90 L (2019–2020). Samtidig bør Stortinget i sin behandling presisere at dersom de foreslåtte endringer i nødvergeretten blir vedtatt, skal det likevel ikke oppfattes som en innskjerpelse av eksisterende praktisering.

Innstillingen i saken skal være klar 26. mai og behandlingen i Stortinget er satt til 3. juni.