Situasjonen er dramatisk. Høyre og Venstre tok derfor opp saken i siste bystyremøte, skriver de to politikerne. Andungen barnehage er en av Trondheims private barnehager.   Foto: Vegard Eggen

Arbeiderpartiet truer driften til private barnehager

11 000 barn går i barnehage i Trondheim, fordelt på 106 kommunale og 128 private barnehager. Det gir foreldre stor valgfrihet når de skal søke om barnehageplass til barna sine. Mange barnehager opplever nå at kommunens finansiering truer driften deres. Da er det utrolig at flertallet i bystyret avviste Høyre og Venstres forslag om skaffe nødvendig innsikt for å sikre at de private barnehagene har en finansiering som er til å leve med.

For å trenge inn i problemene med finansiering av private barnehager, arrangerte Venstre og Høyre en høring om temaet hvor ca 50 private barnehager deltok. Målet var å få all kunnskap på bordet og sjekke hva som var den faktiske situasjonen.

LES OGSÅ: - Kan bli enda dyrere for Trondheim dersom private barnehager går konkurs

Kort fortalt handler det om to forhold:

  1. Det ene er langsiktige strukturelle forhold. Det handler om grunnfinansiering som skal dekke kostnader til pensjon, administrasjon og bygningsmasse.
  2. Kortsiktig kostnad knyttet til innføring av bemannings- og pedagognormen. Poenget her er at de private barnehagene kompenseres økonomisk først to år etter at kommunen selv har oppfylt normen. Fordi Trondheim kommune oppfylte normen sent, taper de private penger i to år. På nevnte høring kom det frem at summen var opptil 25 millioner kroner på ett år.

LES BAKGRUNN: Flere private barnehager i Trondheim kan gå konkurs

Mange av de private barnehagene sier at lav grunnfinansiering har tømt egenkapitalen før manglende kompenasjon for økt bemanning slår inn. Det gir minusregnskap. Nå er det dessverre mange private barnehager som sliter økonomisk, og som risikerer å gå konkurs, eventuelt bli kjøpt opp av store nasjonale eller internasjonale selskap. Det kan gå ut over det mangfoldige barnehagetilbudet i Trondheim. Det kan også gå ut over antall barnehageplasser.

Situasjonen er dramatisk. Høyre og Venstre tok derfor opp saken i siste bystyremøte for å høre om ordfører Rita Ottervik delte vår bekymring. Det gjorde hun dessverre ikke. Hun avviste våre forslag som var:

  1. At budsjettet for 2021 må synliggjøre forskjellene på grunnfinansieringen av de private og offentlige barnehagene i Trondheim. Kommunen sammenligner seg i dag med andre byer, men det omfatter ikke de private barnehagene. Vi trenger sammenlignbare tall også for å lære av de private som i dag driver billigere.
  2. Det må vurderes om modellen for finanisering rammer de private barnehagene urimelig.
  3. Kommunen må ta kontakt med de private barnehagene for å avklare om etterslepet i finansieringen av bemanningsnormen truer eksistensgrunnlaget for enkelte av barnehagene.

Det er beklagelig hvis ordføreren ikke ønsker å få fakta om situasjonen, eller ikke ønsker å gi de private barnehagene kompensasjon for at de oppfylte bemanningsnormene før de offentlige barnehagene.

LES OGSÅ: Over 20 prosent sykefravær i hver fjerde barnehage

Private barnehager straffes økonomisk. Tilskudd til private barnehager varierer fra kommune til kommune. Fra en kommune til en annen varierer tilskuddet de private barnehagene får per barnehageplass med mer enn 100 000 kroner. Det kan bety en forskjell i inntektene på over fire millioner kroner for en barnehage i gjennomsnittlig størrelse.

I Trondheim får private barnehager i 2020 utbetalt 216 368 kroner per barn i aldersgruppen 0-2 år og 103 384 kroner per barn i aldersgruppen 3-6 år. Landsgjennomsnittet er på henholdsvis 222 004 kroner og 106 565 kroner. Hadde Trondheim kommune innført bemanningsnormen fra 1. august 2018 skulle de private barnehagene hatt et tilskudd i 2020 på 221 004 kroner per barn i aldersgruppen 0-2 år og 105 959 kroner per barn i aldersgruppen 3-6 år.

Statistikken viser at det offentlige har spart i gjennomsnitt 2,3 milliarder kroner pr år i perioden 2008-2017 ved å benytte private barnehager i stedet for bare kommunale.

Høyre og Venstre ønsket i utgangspunktet at kommunen skal gi de private økt tilskudd i 2020 og 2021 basert på tilskudd de skulle hatt dersom bemanningsnormen hadde vært innført i de kommunale barnehagene fra 1. august 2018. Koronakrisen har gjort at det i praksis blir vanskelig. Vi vil imidlertid komme tilbake med forslag i budsjettet for 2021.

Noen kommuner har valgt å gi et økt tilskudd til private barnehager utover det de er forpliktet til. Kommunen står fritt til å yte slikt ekstra tilskudd, dersom det er politisk vilje til det. Skal vi ha et mangfoldig barnehagetilbud i Trondheim må det også være politisk vilje til å sikre de private barnehagene.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter