Nye Veier har ikke konkret utredet konsekvenser for verken fugl eller fisk., skriver Naturvernforbundet om planene for utfylling av Hellstranda.  Foto: Illustrasjon: Nye Veier

Nye Veiers massive utfylling i utløpet av Stjørdalselva er naturvandalisme

Planene om å bygge firefelts motorvei mellom Trondheim og Steinkjer med 110 km/t er akkurat det vi ikke trenger for å kutte klimautslipp og få mer av transporten over på jernbane. Nå ivrer Nye Veier etter å starte byggingen fra Ranheim til Værnes. De har søkt Fylkesmannen om tillatelse til utslipp og utfylling i sjø ved Hellstranda, i utløpet av det nasjonale laksevassdraget Stjørdalselva, og ny reguleringsplan er til behandling i Stjørdal, Malvik og Trondheim.

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker mener at veiprosjektet medfører så store negative konsekvenser for natur og miljø at søknadene må avvises. I alle fall har søknadene så vesentlige mangler at Fylkesmannen som miljømyndighet ikke kan være bekjent av å godkjenne dem.

LES OGSÅ: Nye Veier - send en takk til regjeringen!

Veiprosjektet omfatter blant annet et nytt tunnelløp gjennom Gevingåsen, en svært stor utfylling for nye veibane i våtmarksområdet mellom Billedholmen og Hellstranda samt utfylling i Stjørdalselva ved Sandfærhus.

Nye Veier ønsker en mye større utfylling og nedbygging av våtmarksområdet enn det Statens Vegvesen planla i 2016. Omfanget er 26,3 dekar i godkjent reguleringsplan, mens Nye Veier nå oppgir en fylling på 50 dekar – 50 000 kvadratmeter. Tapet av våtmarksareal vil altså bli omtrent fordoblet i forhold til 2016-planen.

LES OGSÅ: Nye Veier om ny E6: Mer effektiv og trafikksikker vei – og mindre klimagassutslipp

Våtmarksområdene rundt Trondheimsfjorden er under voldsomt press, og så mye som en tredjedel av fjæreområdene er allerede ødelagt eller forringet av ulike inngrep. Utbyggingspresset har gjort seg ikke minst gjeldende i Stjørdal. Vi mener at grensen for inngrep for lengst er overskredet og at oppgaven nå må være å ivareta disse naturområdene på en god måte.

Gruntvannsområdene i utløpet av Stjørdalselva er et brakkvannsdelta og er viktige oppvekstområder for sjøørret, som er en truet art. Vannføringen i Stjørdalselva kan få økt hastighet grunnet innsnevringen av elveløpet som utbyggingen medfører. Det er et betydelig problem med utvasking av stein og grus i elva. Inngrep som øker vannhastigheten og bunnsenkningen kan ikke aksepteres.

LES KOMMENTAREN: 244 millioner per kilometer. Er det verdt det?

Nedbygging av 50 dekar våtmarksareal vil dessuten være negativt for fuglelivet. I området er det både hekkende, trekkende og overvintrende fugler. Utfyllingen vil gi redusert tilgang på næring, som igjen vil øke konkurransen om å finne mat i gjenværende områder. I tillegg til arealtapet vil også den økte støyen fra veien være klart negativ for fuglelivet.

Nye Veier har ikke konkret utredet konsekvenser for verken fugl eller fisk. Redegjørelsen for avbøtende tiltak er dessuten mangelfull uten en utredning av alternative veiløsninger til en så stor utfylling.


LES OGSÅ: Vatnan på ville veier

Naturvernforbundet forventer at Fylkesmannen ikke vil godkjenne søknader som på sentrale punkter er mangelfulle og der utbygger ber om få svært frie tøyler. Nye Veier har ikke engang lagt frem noen endelig utforming av den massive fyllingen, og ønsker å ha anledning til å drive anleggsarbeid gjennom hele året. Naturvernforbundet krever at det ikke gis unntak fra Miljødirektoratets anbefaling om at tiltak i sjø ikke tillates i perioden 15. mai til 15. september.

Det skal slippes ut store volum renset tunnelvann direkte til Stjørdalsfjorden, men eksakte mengder er ikke oppgitt. Det kan dreie seg om flere hundre tusen liter per døgn. Nitrogenforbindelser skal slippes urenset ut i fjorden. Det er videre fare for utslipp av vann med både svært høy og lav PH-verdi. Er det en risiko vi ønsker å ta i utløpet av en viktig lakseelv og ved en mye brukt badeplass?

LES OGSÅ: Nye Veier-direktør: Faktafeil og unyanserte påstander om E6-utbygginga

LES OGSÅ: Feil om faktafeil om E6

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter