Åfjord 3. oktober 2019 Støping av fundamenter til vindturbiner på Harbakkfjellet og Kvendalsfjellet.   Foto: Morten Antonsen

Vindkraft omdisponerer areal i svært stor skala uten arealplanprosesser i Norge

I diskusjoner om vindkraft har flere henvist til et notat Asplan Viak har utarbeidet for KS. Siden henvisningene ikke gir en riktig framstilling av hva notatet omhandler eller hva tallene utrykker vil vi her presisere dette.

Vårt notat tar opp hvordan kritisk infrastruktur og omfattende og dels omstridte tiltak av nasjonal betydning som forsvarsanlegg, motorveier, jernbane, industri, mineraluttak planlegges med arealplanprosesser etter plan- og bygningsloven med kommunestyret som planmyndighet. Prosessene sikrer også at regionale og nasjonale interesser blir ivaretatt.

Les først innlegget fra KS: Tina Bru må koble vindkraft på normal arealforvaltning

Vindkraft kan i dag gjennomføres uten arealplanprosesser etter plan- og bygningsloven. I praksis kreves det bare tiltaksplanlegging med konsekvensutredning og konsesjon som også avklarer arealbruk. Det innebærer at en industri som omdisponerer areal i svært stor skala ikke trenger arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, mens samfunnskritisk infrastruktur som store forsvarsanlegg planlegges med demokratiske arealplanprosesser og kommunestyret som planmyndighet.

Les så svaret fra Norwea: Nei – vindkraften krever ikke 1760 km2 areal

Det finnes ikke en stadfestet oversikt over hvor mye samlet areal alle gitte konsesjoner for vindkraft på land vil omdisponere til bygge og anleggsområde i kommuneplaner. Det er i seg selv overraskende. Størrelsen på dette arealet er viktig fordi det bindes opp med rettslig bindende virkning.

I vårt notat er det gjort et anslag for å få fram et perspektiv på hvilken skala dette kan være, og som ikke er eller utgir seg for å være et riktig volum. Aasheim i Norwea har av årsaker vi ikke kjenner, valgt å bare se på de konsesjonene som er realisert eller under utbygging, og ikke alle som er gitt på land. Likevel er vel 500 km2 en omdisponering av areal i svært stor skala i norsk arealforvaltning.

Det er behov for stadfestede tall der det må bli tydeligere hvilke arealdefinisjoner som legges til grunn. Det må også bli større oppmerksomhet om hvor store areal kommunene som følge av vindkraftkonsesjoner må legge ut i kommuneplanens arealdel.

Les også: Hele vindkraftregimet må forandres

Vindkraft er i praksis unntatt fra arealplanlegging i Norge. Vår oppfatning er at hverken klimasatsingen i Norge, vindkraftindustrien eller Norge som moderne demokrati er tjent med dette videre. Det bør nå gjøres endringer i energiloven og plan- og bygningsloven slik at vindkraft kommer inn under ordinær arealplanlegging og demokratiske arealplanprosesser.