Espen Leirset Nord Universitet  Foto: Marthe Amanda Vannebo

Flytt sykehuset i Levanger til Røstad

Dette innlegget har skapt stor debatt lokalt. Det ble først publisert i avisa Innherred.

Hovedbygget ved Sykehuset Levanger er nedslitt, og det bør bygges nytt. Flytt sykehuset og bygg det sammen med universitetet på Røstad!

Trondheim bygget nytt sykehus for 10-15 år siden, og NTNU er nå i full gang med et gigantisk campusprosjekt. Både St. Olavs hospital og NTNU brukes som en del av Trondheim kommunes byutvikling, slik at byen moderniseres og utvikles. Nå er det på tide at Levanger også tenker store tanker for byutvikling, slik at man ser de store samfunnsinstitusjonene i sammenheng. Levanger må få staten til å spille på lag i byutviklingen!

LES OGSÅ: Velkommen til midtnorskdebatt.no!

LES OGSÅ: Vil flytte sykehuset

Styret i Nord universitet har nå bestilt en plan for å utvikle campus Levanger. Dette er et stort plan-arbeid som vil ta minst ett år å gjennomføre. Det er altså en god anledning for nye tanker på hvordan campus Levanger skal utvikles.

Ideen om å flytte sykehuset til Røstad er så vidt meg bekjent aldri lansert tidligere. Men jeg mener det er en idé som fortjener å utforskes nærmere. Det er flere grunner til dette:

  • Dagens bygningsmasse ved Sykehuset er nedslitt. En stor del av aktiviteten foregår i bygg fra 1916 og 1960-tallet. Etter helseforetaksreformen i 2002 har det blitt mindre penger til vedlikehold og utvikling, fordi Helse Nord-Trøndelag har måttet yte sin skjerv til utbygginger i Trondheim og på Møre. Nå trengs det ambisjoner for å utvikle sykehuset på Innherred også!
  • En samlokalisering med sykehus og universitet er moderne og fremtidsrettet – for begge institusjoner. Både fakultet for helsevitenskap og fakultet for samfunnsvitenskap på Røstad vil ha stort faglig utbytte av å integreres med sykehuset.
  • Røstad er en fantastisk tomt, som er definert til offentlig formål. Det er plass til begge institusjonene her, og staten eier så vidt jeg forstår 120 dekar mellom jernbanen og dagens campus. I tillegg er det mye areal ledig inne på dagens campus, der eksempelvis det nye teaterbygget er skissert.
  • Det er trangt på dagens sykehustomt. Kirkegata, jernbanen, sentrumsparken og Mo gård er naturlige hindringer i alle himmelretninger. Det gjør at dagens sykehusområde er vanskelig å utvikle.
  • Kunnskapsmiljøene ved universitetet og sykehuset vil ha utbytte av hverandre, på flere måter. Rekruttering av spisskompetanse er i dag krevende både ved sykehuset og universitetet. En samlokalisering vil gjøre det mer attraktivt å arbeide begge steder, fordi samlokalisering vil bringe inn mer liv og aktivitet til området. Dette styrker miljøet.
  • Et større miljø og en mer dynamisk campus vil dessuten øke potensialet for å rekruttere studenter. Dette er et et kritisk suksesskriterium for at Nord universitet skal lykkes i Levanger.
  • Man løser problemet med å få en jernbanestasjon i tilknytning til sykehuset
  • NTNU er i dag ganske godt integrert i Sykehuset Levanger: Både HUNT forskningssenter og deler av medisinutdanningen ved NTNU drives ved sykehuset. Det vil være svært fordelaktig for både sykehuset, Nord universitet og NTNU dersom disse miljøene finnes på samme sted her i Levanger.

LES OGSÅ: Myndighetenes tiltak er som et slapt håndtrykk

I sum er det mange piler som peker mot at tiden er moden for å flytte sykehuset i Levanger til Røstad. Det er et godt tidspunkt å granske denne ideen nærmere. Siden Nord universitet satser på Levanger som ett av sine to hovedcampus, har Statsbygg fått oppdrag med å lage en langsiktig plan for hele Røstad. Dette er et ganske stort planarbeid, som vil vare minst ett år. Dette må ses som en del av byutviklingen, og derfor er det avgjørende at Levanger kommune blir en viktig partner og premissgiver.

Håndteringen av koronaviruset gjør at vi dessuten står overfor en av de største økonomiske krisene vi har hatt. Denne krisen blir langvarig. En konsekvens av dette er at vi kommer til å se en økning i statlige byggeprosjekter i årene som kommer. Staten vil drive motkonjunkturpolitikk for å dempe sjokkvirkningene av koronaviruset.

Timingen er derfor god. Men foreløpig er denne ideen bare det – en idé. Det er ikke utredet, og det finnes helt sikkert motargumenter og kjelker i veien. Men alle disse motargumentene bør sees i sammenheng med de positive effektene en samlokalisering kan ha – både for sykehuset, universitetet og for by og omland.

Kommunen spiller en nøkkelrolle med å tilrettelegge for slikt arbeid. Det avgjørende er å få de ulike aktører som stat, kommune, Nord universitet, sykehuset – samt de politiske partiene og fylket – til å spille på lag.

Med godt samspill kan politisk kunst bli utrettet!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter