Korona og kommunikasjon med  innvandrere


  • Reza Monajemi (Seniorrådgiver i Kommunedirektørens fagstab, Helse og Velferd)
  • Kristin Tveranger Alfer (Rådgiver Kommunedirektørens fagstab, Oppvekst og utdanning)
  • Vigdis Ledal (Avdelingsleder Flyktninghelseteamet)
  • Alf-Rune Hasselø (Fagleder Dialogsenteret, INN)

I den hektiske tiden siden koronaviruset grep inn i hverdagen vår har det vært uttrykt mye bekymring for innbyggere som ikke kan godt norsk til at de kan følge med i informasjonsstrømmen gjennom de kanalene som flertallet av oss benytter seg av.

I likhet med innbyggerne forøvrig er innvandrerne en uensartet gruppe. Mange har bodd lenge i Norge, behersker norsk godt, er aktive i både arbeids- og samfunnslivet. De har fått med seg informasjonen om korona og forholder seg på en utmerket måte til rådene fra helsemyndighetene. Det er likevel ingen garanti for at alle får tilstrekkelig informasjon og/eller forstår hvordan de skal håndtere de tiltakene som iverksettes.

Les kronikken: Ressurssvake flyktninger får ikke med seg koronainformasjon

Kommunen har et ansvar for å nå ut med smittevernbudskapet også til de innbyggerne som ikke behersker norsk fullt ut. For å lykkes i dette er det absolutt nødvendig å spille på lag med frivillig sektor, ikke minst byens mange innvandrerforeninger.

Litt over 13,3 prosent, eller ca 26 000, av innbyggerne i Trondheim har innvandrerbakgrunn. De kommer fra over 100 ulike opprinnelsesland og representerer enda flere etnisiteter, språk, yrker, aldre og utdanningsnivå.

Det er få tilfeller av korona-smittede med innvandrerbakgrunn i Trondheim. Vi mener det lave smittenivået først og fremst skyldes den enkeltes holdning og ansvar, dessuten innvandrerforeningenes og andre organisasjoners innsats med informasjonsformidling og oppfølging. Fra kommunens side har vi tilpasset oss den nye situasjonen med aktiv dialog og kommunikasjon med innvandrermiljøene og prøver å være tilgjengelig for organisasjoner og enkeltpersoner.

Les også: Jeg blir ekskludert fra full informasjon om korona

Barnehager og skoler har god kontakt med sine flerspråklige barn, ungdommer og deres foreldre/foresatte, både når barnehage og skole har vært stengt, og nå i forbindelse med åpningen. I skolen har elevene PC og nettbrett slik at lærere kommuniserer både med elever og foresatte via skjerm. De tospråklige lærerne, som underviser elever i morsmål og fag på to språk i skolen, har en nøkkelrolle. Både barnehage og skole deler informasjon om smittevern og andre forhold på ulike språk. Kommunens tolketjeneste og kommunikasjonsavdelingen bidrar veldig godt til dette. Det er film, tale og tekst som både handler om hvordan barnehage og skole sikrer smittevern og om hvordan foreldre/foresatte skal forholde seg i møte med disse.

De kommunale enhetene med ansvar for flyktninger har lagt om fra klasseromsundervisning og fysiske møter, til opplæring via nett og video. Der dette ikke er mulig brukes telefon. Det legges spesielt vekt på å følge opp nylig ankomne flyktninger, nybosatte familiegjenforente, de som ikke behersker norsk og de som har særlige behov. Tolk brukes når det er nødvendig. Trondheim voksenopplæringssenter Trovo, Kvalifiseringssenter for innvandrere INN og Tolketjenesten er sentrale enheter i arbeidet.

Flyktninghelseteamet gir helsetjenester til nyankomne flyktninger, familiegjenforente, asylsøkere på Trondheim mottakssenter og personer med endelig avslag (papirløse). Tjenesten har stor kompetanse innen migrasjonshelse og kan ved behov kontaktes av andre offentlige tjenester eller organisasjoner.

Flyktningehelseteamet følger selvsagt også opp spørsmål om korona overfor de gruppene som tilbys helsetjenester derfra.

Les også: Det verste som kan skje nå, er at dere som trenger hjelp, er redde for å være til bry

Innvandrerforeninger og andre frivillige organisasjoner har gjort en stor innsats for å informere om korona-krisen. Fra oppstarten av korona-tiltakene er det gjennomført flere felles og enkeltvise møter med over 20 ulike innvandrerforeninger/organisasjoner som til sammen dekker mange land/språkgrupper og personer. Inntrykket er at innvandrere flest følger norske helsemyndighetenes råd. Men vi har også fått presentert enkelthistorier som bekymrer oss. Her har vi understreket overfor de som kjenner de aktuelle personene til å hjelpe dem å komme kontakt med oss for å få råd/veiledning og hjelp til behandling ved behov.

Flerkulturelt informasjons- og dialogsenter (Dialogsenteret) har en sentral rolle i kommunens kontakt og dialog med innvandrerne og deres organisasjoner, både når det gjelder informasjon og for å registrere behov som ellers ikke så lett fanges opp.

Trondheim kommune er ansvarlig for å sørge for at informasjonen når fram til alle. Men vi er også avhengige av dialog, kommunikasjon og samarbeid med organisasjoner og ressurspersoner i ulike miljø for å sikre at flest mulig får riktig informasjon og den hjelpa de trenger. Det gode samarbeidet som er bygd opp gjennom mange år - og spesielt siden 2015-2016 da vi tok imot langt flere flyktninger inn i «normale» år - er til stor nytte også i den krisesituasjonen vi er i nå.

Trondheim kommunes nettsted har lokal informasjon om koronasituasjonen, i tillegg til nasjonal informasjon fra sentralt hold, spesielt Folkehelseinstituttet. En del av stoffet er tilgjengelig på engelsk, og noe på andre språk. Det meste av dette er utviklet av FHI. De oversatte dokumentene fra FHI dekker de største og de mest aktuelle språkene i Trondheim. Trondheim kommune supplerer med egenprodusert lokalt materiale der det er behov for det, og så langt kapasiteten rekker. FHI har også videoer som er oversatt på ulike språk.

For henvendelser om korona fra innvandrere gjelder de samme reglene som for alle innbyggerne: fastlegen på dagtid og legevakta på kveld og/eller helg. For informasjon om korona kan FHI (telefon 815 55 015) eller kommunens egen informasjonstelefon 905 09 052 kontaktes. Hvis det er behov for tolk, bestilles det. Tolkebestilling kan ta noe tid, men helseoppdrag prioriteres av Tolketjenesten.

Flerkulturelt informasjons- og dialogsenter (Dialogsenteret) kan kontaktes via e-post: inn-kval.postmottak@trondheim.kommune.no. Kommunens nettsted: www.trondheim.kommune.no.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter