Miljøpakken eier ikke vegene, viser leder Henning Lervåg i Miljøpakken til i sitt svar til Dale M Licata.  Foto: Leikny Havik Skjærseth

Bilist i Trondheim stilte åtte kritiske spørsmål om Miljøpakken. Her er svarene

I Ordet fritt 15. april ber Dale M. Licata i innlegget Bilist i Trondheim: Åtte kritiske spørsmål til Miljøpakken om klare svar fra Miljøpakken på åtte kritiske spørsmål. Enkelte av spørsmålene viser at det er behov for en liten oppklaring først: Miljøpakken er et samarbeid mellom fire kommuner, fylkeskommunen og staten. Pengene som kommer inn fordeles på de tiltakene vi i fellesskap er enige om. Hver av partene bygger ut de tiltakene de har ansvar for, akkurat som om pengene kun kom fra deres egne budsjetter. Miljøpakken eier ikke vegene, det gjør kommunene, fylket og staten. Omtrent en tredel av pengene i Miljøpakken er bompenger.

Les også: Jeg blir så provosert når Trondheims ordfører nærmest beskylder vikarer for å være «et problem»

Her er svar. De fleste spørsmålene er forkortet:

1. Når blir Sluppen bru ferdigstilt?

Svar: Nydalsbrua med tilstøtende vegnett står trolig ferdig sommeren 2024, ifølge Statens vegvesen, som er utbygger.

2. Betrakter du et busskilt uten leskur og benk som en holdeplass?

Svar: Ja, men det er i så fall et dårlig tilbud. Penger fra Miljøpakken har gitt et stort antall holdeplasser bedre standard, universell utforming og sanntidsinformasjon, spesielt langs traseene for Metrobuss. Ansvaret for holdeplassene ligger hos den enkelte vegeier, men pengene fra Miljøpakken gjør det mulig med bedre standard.

Les Henning Lervågs kronikk: 10 år med bompenger i Trondheim – hva har skjedd?

3. Hvor mye er brukt på brostein siden 1991?

Svar: Miljøpakken kom i 2009 og har sjelden prosjekter med brostein. Vi har ingen oversikt over hvor mye penger vegeierne har brukt på brostein i Trondheim.

4. Hvor mange kilometer ny sykkelveg er bygd hvis vi trekker fra strekningene med rød asfalt?

Svar: Ca 32 km inkludert flere bruer. En god del er riktignok oppgradering av gamle traseer.

Les Kato Nykvists kommentar: Bompenger har gjort byen bedre

5. Hvor mange kontrollere passer på bruken av milliardene i Miljøpakken for å unngå korrupsjon?

Svar: Hver enkelt etat har økonomisk ansvar for og kontroll med prosjektene de styrer, akkurat som når de bygger uten at pengene kommer fra Miljøpakken. Dette gjelder altså fire kommuner, fylkeskommunen og staten. I tillegg har Miljøpakkens sekretariat en ekstra oppfølging av at midlene benyttes på riktig måte. To av fem ansatte i sekretariatet er kontrollere.

6. Når blir miljøgata i Innherredsveien ferdigstilt?

Svar: Strekningen Solsiden-Saxenborg allé er planlagt ferdig sommeren 2024, ifølge Trøndelag fylkeskommune, som er utbygger. Kommunen ønsker å skifte ut vann- og avløpsledninger når det først skal graves i gata. Slik samkjøring forlenger anleggsperioden men sparer samfunnet for store beløp. Det er ikke avklart når strekningen Bakke bru-Solsiden blir bygd om.

7. Er det lurt å øke bomtakstene før vi vet hvordan det nye busstilbudet slår ut på folks reisevaner?

Svar: Det foreligger ingen planer om å øke bominntektene ut over vanlig indeksregulering. Takst for elbiler diskuteres fordi andelen elbiler etter hvert blir så høy at inntektene svikter, og fordi vi ikke skal ha vekst i personbiltrafikken. Dette avgjør politikerne.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

8. Nordre avlastningsvei var underdimensjonert fra dag én. Tunnelene ble kuttet fra prosjektet. Utbygging av byen gir økt trafikk. Myke trafikanter plages mer og mer av støv og støyforurensning. Skal forholdene forbedres?

Svar: Biltrafikken i Trondheim er omtrent på samme nivå som før Miljøpakkens bommer kom opp i 2010 selv om vi har blitt 30 000 flere innbyggere. Mange flere går, sykler og reiser kollektivt. Miljøpakken har som oppdrag å hindre at biltrafikken øker. Bylufta var dårlig, men er friskmeldt.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter