Vi får tilbakemeldinger fra ansatte i barnehager som har utvidet åpningstid om at det er ekstra belastende, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Faksimile Adresseavisen 27. februar 2020

Utvidet åpningstid i barnehage - til det beste for hvem?

Adresseavisen har publisert flere artikler og innlegg rundt åpningstid i barnehage. Vi leser i Adresseavisen 27. februar at Fremskrittspartiets Johan Nordbøe ønsker utprøving av utvidet åpningstid i barnehagen. Frp mener at barnehagen må tilpasse seg samfunnet og familienes behov.

Utdanningsforbundet Trondheim er kritisk til dette forslaget, fordi konsekvensene av lengre åpningstid blir enda dårligere bemanningstetthet i de aktuelle barnehagene.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Vi får fortsatt mange henvendelser om lav bemanning i barnehagene, til tross for at vi nå har innfridd den lovpålagte minstenormen for bemanning. Våre medlemmer i barnehagene melder om at det kun er mellom 1,5-3 timer gjennom en hel dag at bemanningsnormen i praksis er oppfylt på barnegruppen.

En barnehage som er åpen 12 timer per dag har en åpningstid som er 33 prosent lenger enn de som har åpent i ni timer. Med like mange ansatte per barn vil bemanningen være langt dårligere i barnehagen med lengst åpningstid. Utvidet åpningstid betyr altså at ansatte i enda mindre grad er sammen på avdelingen/basen samtidig. Dette vil selvsagt gå utover kvaliteten på tilbudet til barna. Vi får tilbakemeldinger fra ansatte i barnehager som allerede har utvidet åpningstid om at det er ekstra belastende for personalet å ha en slik ordning.

LES OGSÅ: Synne fra Skatval bor i Nord-Italia: Sønnen min har ikke vært i barnehagen på én måned

Vi har jevnt over høyt sykefravær i barnehagene, og vi må finne gode tiltak for å redusere dette. Toppet bemanning kan være et slikt tiltak, og vi setter stor pris på at politikerne har bestemt at dette skal prøves ut i noen av kommunens barnehager.

De fleste småbarnsforeldre har i dag mulighet til å kunne tilpasse de første viktige årene til barnehagens åpningstid gjennom en god dialog med sin arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere muligheter til å benytte ulike livsfasetiltak. Loven gir blant annet foreldre med barn under ti år rett til redusert arbeidstid. Lovgiver fastslår at det å ha små barn er en vektig grunn for tilrettelegging i seg selv, og at arbeidsgiver må kunne dokumentere vesentlig ulempe for arbeidsplassen for at dette ikke skal kunne innvilges. Dette tenker vi er en bedre løsning fremfor å utvide åpningstiden til barnehagene.

Utvidet åpningstid kan i tillegg skape utfordringer for flere ansatte i barnehagen, for eksempel aleneforeldre som skal levere og hente egne barn i en annen barnehage enn den de selv jobber i.

Lov om barnehager og Rammeplanen fastslår at barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet og Rammeplanen gir tydelige føringer til krav om faglig utvikling på mange områder. Dette krever at barnehagene har nok bemanning til ikke bare å ha tilsyn, men også ivareta det pedagogiske oppdraget. Disse rammene er knappe nok som de er i dag, og vil bli enda mer utfordret med lang åpningstid.

Utdanningsforbundet Trondheim mener at bemanningen må styrkes innenfor den åpningstiden vi allerede har, før en diskusjon om utvidet åpningstid kan påbegynnes.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter