At samfunnet stenger ned nå, kan ha alvorlige konsekvenser for disse barna. Barnehage og skole har vært den trygge basen i livet deres, skriver førsteamanuensis Bente Kojan ved NTNU.  Foto: Richard Sagen

Når samfunnet stenger: Hvordan beskytter vi de utsatte barna?

Dette innlegget ble først publisert på Bente Kojans Facebook-siden.

De som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt i sine nære relasjoner? Koronaviruset SARS-CoV-2 har nå ført til at store deler av samfunnet vårt stenges ned. Dette berører alle barn og unge i Norge i dag. Barnehager, skoler og SFO ble stengt ned torsdag 12. mars kl. 18, og skal være stengt minst frem til 26. mars, kanskje lenger også. Videre stenges alle fritidsaktiviteter, kulturskole, biblioteker, ungdomsklubber og andre hverdagsarenaer for mange barn og unge. Bare barn og unge som har foreldre i jobber som er vurdert som viktig for å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner vil få barnehage - eller skoletilbud. Nevnt er personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. I tillegg er det føyd til i anbefalingene fra FHI: «Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.»

Dom fra EMD: Påpeker alvorlige mangler ved det norske barnevernet

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

For de aller fleste barn og unge vil den nye hverdagen gå helt fint. Vi vet fra forskning hvor barn er blitt spurt om sin livssituasjon, at de fleste barn og unge i Norge opplever familien som en trygg base i livet sitt (se for eksempel Ungvoldstudien). Samtidig er ikke hverdagslivet i familien slik for alle. Noen barn og unge erfarer alvorlig vold og overgrep eller er vitne til vold og overgrep i sine nære relasjoner.

At samfunnet stenger ned nå, kan ha alvorlige konsekvenser for disse barna. Barnehage og skole har vært den trygge basen i livet deres. Nå kjenner de kanskje på en usikkerhet, utrygghet, kanskje og stor redsel og frykt når de blir bedt om å være hjemme i to uker.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Samtidig oppfordrer samfunnet til solidaritet gjennom å begrense sosial kontakt. Hva tenker de utsatte barna om det? Dette er den sosiale kontakten som har vært livbøyen til mange av disse barna. De har kanskje opplevd seg sett, hørt og ivaretatt på tross av en vanskelig situasjon i hjemmet.

Nå må vi som samfunn handle fornuftig slik at vi ikke svikter disse barna. Barnevern har en kritisk samfunnsfunksjon. Ansvaret for å beskytte barn mot vold, overgrep og omsorgssvikt er et av barnevernets kjernemandat. Ansatte i barnevernet, skole og barnehage sitter ofte på førstehåndskunnskap om særlig risikoutsatte barn i sine respektive kommuner.

LES OGSÅ: Synne fra Skatval bor i Nord-Italia: Sønnen min har ikke vært i barnehagen på én måned

Sentrale beslutningstakere må rådføre seg med den barnevernfaglige kompetansen som de har i sin kommune når de nå skal ta valg om hvilke barn som har «særlige omsorgsbehov». Det er også svært viktig at kommunene sikrer en operativ barneverntjeneste i perioden som vi går inn i for de «usynlige» og enda mer risikoutsatte barna som samfunnet enda ikke har sett.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno