Den internasjonale kvinnedagen ble markert blant annet i Tordenskjoldsparken i Trondheim i år.  Foto: Rune Petter Ness

Selv i verdens nest mest likestilte land må vi kjempe for likestilling mellom kjønnene

Modige kvinner og menn før oss har gått foran og kjempet for like rettigheter uavhengig av kjønn. Norge er et av verdens mest likestilte land. Vi må likevel fortsatt ta kampen for likestilling mellom kjønnene. Den internasjonale kvinnedagen 8. mars er en unik mulighet til å løfte fanen for kvinners rettigheter. Domaas og Skjønhaug benyttet sin mulighet til unødvendig å skremme om fødsels- og barselomsorgen i Norge i sitt innlegg 7. mars. En god og trygg fødsels- og barselomsorg er viktig for Høyre. Men for oss handler kvinnedagen om mer enn det:

Verden over har kvinner mindre tilgang på utdanning enn menn. For mange kvinner lever i voldelige forhold. Vi har fremdeles et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Særlig på grunn av ulike yrkesvalg, tjener kvinner mindre enn menn. Kun en av tre gründere er kvinner, og kvinner eier generelt mindre.

LES INNLEGGET: 8. mars: Stans regjeringens angrep på kvinners grunnleggende rettigheter

Dette er utfordringer for den enkelte kvinne, men også for samfunnet i sin helhet. Menn og kvinner skal kunne velge selv hvordan de ønsker å leve livene sine. Kjønn skal ikke være en begrensning for hvilke valg du tar.

Akkurat som oss, er Domaas og Skjønhaug opptatt av at alle kvinner skal ha en trygg og god barsel- og fødselsomsorg. Derfor er det oppsiktsvekkende at SV sprer utrygghet og gale opplysninger om fødselsomsorgen i Norge.

Sannheten er at kvinner er mer fornøyd med fødsels- og barselomsorgen nå enn tidligere. Norge er et av verdens tryggeste land å føde i. Og det blir stadig tryggere. Kvinner og barn skadet under fødsel er sterkt redusert og spedbarnsdødeligheten har aldri vært lavere. På tross av stadig flere kompliserte fødsler. Resultatene skyldes først og fremst et fantastisk arbeid fra engasjerte og dyktige fagfolk. Høyre har sikret at antall jordmorårsverk i kommunene har økt fra 2013. Vi har gjeninnført kravet om at kommunene må ha jordmorkompetanse, som den rødgrønne regjeringen i sin tid fjernet. I tillegg er støtten til helsestasjonene økt, for å nevne noe. Selv om det er flere jordmødre per fødene nå enn i 2013, trengs fortsatt et løft for barsel- og fødselsomsorgen. Derfor er vi blant annet det bra at de regionale helseforetakene har fått en klar føring om å få på plass følgetjeneste i 2020.

LES OGSÅ: Det herlige tiåret da vi fortsatt hadde noe å gjøre opprør mot

Det er en selvfølge at menn og kvinner skal ha likeverdige helsetjenester. En kvinne bør ha rett til like god medisinsk forståelse og behandling som en mann. Slik er det ikke per i dag. Det er et resultat av at helseforskningen i stor grad har brukt mannen som norm: det har blitt forsket mer på sykdommer som rammer menn, mannens symptomer og sykdomsforløp. Denne trenden må snus. Derfor har forskning på kvinnehelse fått et løft med Høyre i regjering. Nå sist ved å ta initiativ til en utredning rundt kvinnehelse. En utredning om kvinners helse vil gi oss mer kunnskap så vi kan utvikle bedre helsetjenester for kvinner.

LES OGSÅ: Den nådeløse abortkrigen

Dessuten må behandlingen av sykdommene som i stor grad rammer kvinner, løftes. Kvinner er overrepresentert i gruppen kroniske smertepasienter. Det er tidligere gjort lite for denne pasientgruppen, og årsakssammenhengene er lite redegjort for. Derfor ønsker regjeringen nå å innføre pakkeforløp, både for denne pasientgruppen og for brystkreft for å nevne noe.

Likestilling er ikke bare en nasjonal utfordring. Kvinners rettigheter må bedres internasjonalt. Verden har det siste tiåret sett betydelige fremskritt når det gjelder seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Regjeringen vil styrke Norges ledende rolle innen global helse og utdanning. Utdanning og helse er to bærebjelker for trygge og gode liv. Vi skal særlig styrke satsingen på vaksinasjon, barnehelse og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Kvinners rettigheter er så mye mer enn det SV begrenser seg til. Høyre vil fortsette å jobbe for å løfte kvinner i ledende stillinger i privat og offentlig sektor, og heie på de kvinnene som vil bli gründere; enten de starter en ny barnehage eller en ny tech-bedrift. Disse kvinnene er innovatører, ikke «profitører», slik vi ofte hører venstresiden omtale de.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter