Naturvernforbundet ønsker ikke en ny E6 nordover med fire kjørefelt slik det er på E6 sør, Trondheim-Melhus.  Foto: Martin Andersen

Vatnan på ville veier

Johan Arnt Vatnan i Nye Veier skriver 14. februar om E6-planene. I sin iver etter å få fram de positive sidene av nye motorveier underslår han flere viktige aspekter og framstiller deler av argumentasjonen som fakta. Han skriver at «det er ingen tvil om» at fire felt reduserer ulykkene. Forskningen viser imidlertid at det er fysisk skille mellom kjøreretningene som er viktig, ikke antall kjørefelt. Når farten øker, blir det flere og mer alvorlige ulykker. En firefelts motorvei for 110 km/t er derfor mer trafikkfarlig enn en to-/trefeltsvei for 90 km/t, når begge har midtdeler.

LES OGSÅ: Valget vi står overfor er mer et spørsmål om veien skal være super, eller super-duper

E6 Ranheim-Værnes mangler midtdeler i tunnelene, men kan få fysisk skille om det bygges ekstra tunneler – uten at det må bygges ny motorvei for høyere fart. Sør for Trondheim vil en to-/trefeltsvei være tryggere enn den høyhastighetsløsningen Nye Veier går for.

Holger schlaupitz 

Det foreligger grundig forskning på sammenhengen mellom reisetid og trafikkomfang. Går det raskere å kjøre bil, så øker trafikken. Vatnan peker på at det med ny vei blir mulig å pendle mellom Berkåk og Trondheim. Da blir reiseavstandene lengre, og byer og tettsteder kan eser utover. Og bussene må gjerne svinge av fra motorveiene for å slippe folk av og på, og da taper bussen ytterligere for privatbilene, som kan suse av gårde på ny vei.

LES OGSÅ: NHO og E6 på rett spor?

Mer biltrafikk forsterker miljøproblemene. Det blir mer støy og utslipp av svevestøv og mikroplast samt høyere CO₂-utslipp og energibehov. Flere biler krever mer areal, med tilhørende konsekvenser for natur, matjord og trivsel i byene. Det er ikke uten grunn at byene har et mål om null vekst i personbilbruken. Da blir det meningsløst å bygge veier som skal forflytte enda flere biler.

Økt fart gir enda mer støy, svevestøv og mikroplast. Drivstofforbruket øker betydelig når farten økes, og elbilenes rekkevidde reduseres tilsvarende. Det blir vanskeligere å omstille transportsektoren i grønnere og mer klimavennlig retning.

Vatnan mener at det er lønnsomt å bygge veiene. Men han nevner ikke at flere av miljøkostnader ikke er med i regnestykket. Fartsgrense 110 km/t mellom Ranheim og Værnes driver kostnadene opp fordi betydelige deler av veien må legges i ny trasé for å tilfredsstille kravet til rettere kurver. Dette går ut over matjord og verdifull natur. Våtmarka, med sitt rike mangfold, har måttet lide før – og mer trues av E6-prosjektet nå.

LES OGSÅ: Kjære Nye Veier: La fartsgrense 110 km/t forbli en drøm

Statens vegvesen har fått gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse for E6 sør i fylket, strekningen Vindåsliene – Ulsberg, som viser at en to-/trefeltsløsning med midtdeler blir to milliarder billigere og mindre ulønnsom enn firefelts motorvei, som Nye Veier vil ha.

Det er bra at Nye Veier vil kutte klimagassutslipp fra veibygging. Men Vatnan nevner ikke at dette i utgangspunktet er et betydelig problem – i form av utslipp fra materialbruk, anleggsmaskin og ødelegging av karbonlagre i skog og myrer, som kommer på toppen av bilenes utslipp.

Nye Veier framstår som et lobbyorgan for overdimensjonerte motorveier. Men var det ikke utbygging av Trønderbanen politikerne i regionen egentlig ville ha, da de prioriterte samferdselsutbyggingene opp mot hverandre for noen år tilbake? Noen jernbanesatsing får vi nok aldri dersom brede motorveier for høy fart – til flere titalls milliarder – først bygges ut.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter