Domstol-kommisjonen har foreslått å legge ned Fosen tingrett på Brekstad og Namdal tingrett i Namsos. Å konkludere med at større enheter automatisk vil ivareta «barnas beste» er ikke kunnskapsbasert, skriver kronikkforfatterne.   Foto: Berit Roald

Blir barna taperne ved sentralisering av tingrettene?

Allerede før endringer i tingrettene er et faktum, tar foreldretvistsaker for lang tid fra stevning til rettsforlik eller dom. Å konkludere med at større enheter automatisk vil ivareta «barnas beste», er ikke kunnskapsbasert.

I samarbeid med domstoladministrasjonen forskere ved Nord Universitet gjennomført en studie hvor vi observerte rettsprosessen og intervjuet foreldre både før og etter rettsmøter om hvordan foreldre opplever og erfarer møtet med rettssystemet. Foreldrene erfarer at saksbehandlingstiden fra stevning til igangsettelse av mekling i rettssystemet er lang og utfordrende og er belastende for barn. Tiden mellom møtene oppleves også for lang. Vi har fulgt flere saker fra de kom inn til tingretten og frem til det er inngått rettsforlik (avtale mellom foreldrene) eller at det er avsagt en dom i form av en hovedforhandling. Forskningen er gjennomført ved tre tingretter av ulik størrelse i Trøndelag.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Siv Grav 

Else Marie Juul 

Tore Aune 

Regjeringen har kommet med forslag om å slå sammen tingretter og samle saker etter barneloven i egne spesialdomstoler. I dag blir for eksempel barnevernssaker behandlet i regionale fylkesnemnder. Forslaget om å slå sammen tingretter til større enheter, samt å opprette spesialdomstoler, baserer seg på ideen om at «kunnskapsklynger» og tilgang til flere dommere vi høyne kvaliteten i rettsprosessen i for eksempel foreldretvistsaker brakt inn for retten. Barneombudet har tatt til orde for at det i et kollegium, med flere dommere, vil kunne foregå en spesialisering. Det vil si at enkelte dommere kan få opplæring slik at de bedre kan forstå barns behov og derav bli flinkere til å veilede foreldre og utøve skjønnet «til barnets beste» mer hensiktsmessig.

LES BAKGRUNN: Vil kutte to av tre tingretter

Ved samlivsbrudd, hvor foreldrene har felles barn under 16 år, gjennomføres en obligatorisk mekling etter ekteskapsloven og etter barneloven. Dersom foreldrene ikke kommer fram til enighet med hensyn til fast bosted og samvær for barna blir saken «ført» for domstolene. Foreldrene «søker» tingretten om hjelp slik at de kan komme fram til en best mulig avtale for sine barn. I tingretten møter foreldrene som regel med sine advokater, en dommer samt en rettsoppnevnt sakkyndig psykolog som fungerer som en rådgiver både for foreldrene og for dommeren.

LES OGSÅ: Domstol-kutt engasjerer: Vi bruker dobbelt så mye på Nye Veier som på drift av domstolene

Etablert kunnskap mer enn indikerer at barn som lever under foreldrekonflikter har økt risiko for å utvikle varige tilpasningsvansker, depresjon, angst, aggresjon, dårlig søvnkvalitet og lavere selvtillit. Meklingsprosessen som foregår i tingretten utøves i henhold til modellen « konflikt og forsoning» hvor fokuset er konfliktdemping og ivaretakelse av barnets beste, noe foreldrene i vår undersøkelse også opplevde. Resultatene fra vår studie viser at foreldrene opplever at rettsprosessen i tingretten fokuserer på å dempe foreldrekonflikten og å ivareta barnets beste. Foreldrene opplever at dommerne opptrer respektfullt, konfliktdempende og ivaretar begge foreldres rett til å uttale seg om saken. Dommerne fokuserer på ivaretakelse av barnets beste og de tilstreber å oppnå en avtale mellom foreldrene, -til det beste for barna.

Leder av Domstolkommisjonen: Bedre rettsikkerhet med større rettskretser

Forskning gir ingen indikasjon på større tingretter er bedre for barn enn de mindre. I denne debatten er vi av den oppfatning at forskningsbasert kunnskap om foreldres erfaring og opplevelser i foreldretvistsaker er viktig å formidle. Disse sakene er ofte preget av høy temperatur, mange følelser og sterke konflikter mellom foreldre. Noen ganger skyldes dette konflikter mellom foreldre som ikke direkte har noe med barna å gjøre. Andre ganger er foreldrene grunnleggende uenig om hva som er barnets beste med hensyn til daglig omsorg og hvordan samvær skal foregå. Nettopp i slike saker er det avgjørende at foreldrene opplever dommere og selve rettsprosessen som rettferdig, respekterende og at barnets beste alltid er hovedfokus.

Bygdeungdomslaget: Reduksjon i antall domstoler er dårlig nytt for Bygde-Norge

Dette krever at dommeren må inneha diplomatisk kløkt og kunne håndtere sterk uenighet, samtidig som begge foreldrene opplever både å bli hørt og ivaretatt. Til tross for at foreldre ofte ikke når fram med sine ønsker og krav i disse forhandlingene rapporterer begge foreldrene at rettsprosessen oppleves som konflikdempende og personlig ivaretagende. At dommere er i stand til å skape en slik atmosfære og opplevelse hos foreldrene tenker vi er direkte avgjørende for hvordan foreldre som har gått fra hverandre skal kunne samarbeide til det beste for sine barn. Vår forskning gir ingen indikasjon på at denne evnen blir bedre ivaretatt i større tingretter sammenlignet med mindre tingretter. I den sammenheng er det riktig å påpeke at i middels store tingretter utgjør saker etter barnelov og saker etter barnevernlov hele 30-35 prosent av de sivile saker som behandles i rettssalene. En slik saksmengde betyr at mindre tingretter allerede er spesialiserte på dette viktige saksområdet da de har relativt mange saker til behandling. Forskning på hva som er til barnet beste i foreldretvistsaker bragt inn for retten er i startfasen. Å konkludere med at større enheter automatisk vil ivareta «barnas beste» er ikke kunnskapsbasert. Foreldrene peker i stedet på selve tidsbruken i disse sakene som belastende. Hvordan tidsbruk er relatert til større versus mindre tingretter bør undersøkes.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.