Mor til elev med leksefri: Jeg er bekymret for tre ting

Bystyret i Trondheim kommune har gitt rådmann i oppdrag å iverksette prosjektet «lekser i skolen», med formål å få et bedre kunnskapsgrunnlag omkring lekser og effekten av lekser. I forsøket skal det særlig ses på sosiale og emosjonelle forhold knyttet til lekser, lekser i et familieperspektiv og elevenes læringsutbytte knyttet til arbeidet med lekser. Det er to ulike ordninger som skal utprøves: Modell én innebærer at elever ved to skoler ikke får hjemmelekser, og resurser som brukes til leksehjelp på skolen skal brukes inn i den ordinære undervisningen. I modell to skal to skoler innføre ordning med utvidet skoledag, der skoleuke utvides med inntil to timer. Byåsen skole ved rektor har sagt ja til å delta i prosjektet, og Byåsen ble valgt ut til å delta i modell én, hvor alt skolerelatert arbeid skal skje innenfor skoledagens rammer, og det skal ikke gis lekser for elver ved 5., 6. og 7. trinn.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Min bekymring er knyttet til tre områder. For det første manglende informasjon om prosjektet/forskningen og hvordan man har tenkt å gjennomføre leksefri skole i undervisningen. Videre er jeg svært skeptisk til å innføre plutselig leksestopp hos 5. 6. og 7. klasse-elever. Jeg stiller meg også spørsmål om dette er riktig måte å undersøke leksefri skole på. Vi foreldre har fått svært liten informasjon om dette prosjektet. Vi har ikke blitt informert om leksefri medfører endringer i undervisningen, om elever i større grad skal bevisstgjøres ansvar for egen læring, hvordan faglige prestasjoner evalueres underveis i prosjektet, med unntak av Nasjonale prøver 5. trinn, om det er mulig å sette inn tiltak dersom man ser en uheldig utvikling, og det er heller ikke blitt gitt noen informasjon om det er aktuelt å sette inn tiltak for de elver som kommer dårligere ut som følge av dette prosjektet.

Kronikk: Lekser eller ikke lekser, det er et spørsmål

I alle de årene mine barn har gått på Byåsen skole, har vi blitt innprentet viktigheten av et godt samarbeid med skolen, og at vi må følge opp og ta ansvar for våre barns kunnskapstilegnelse. Vi har krysset av på lekse-ukeplan, lesekort og hørt våre barn i gangetabellen og engelsk-gloser. Nå blir det brått opp til hver foreldre/foresatte å finne ut hvordan man skal følge opp og ta ansvar for barnets faglige utvikling. Barna våre har blitt innprentet det samme, viktigheten av å følge lekse-ukeplanen for å tilegne seg kunnskap og ferdigheter, og at lekser er/skal være en del av grunnlaget for faglig utvikling. Nå blir det også opp til dem å finne nye arbeidsvaner for å tilegne seg kunnskap og ta ansvar for egen læring, uten hjelp av et eksternt hjelpemiddel som lekseplan. Det synes heller ikke problematisert det faktum at ved overgang til ungdomskolen er det for de fleste elever en ganske betydelig mengde med lekser som venter. At barn og foreldres vaner med lekser brått avbrytes for å så å bli gjeninnført med full styrke på ungdomsskolen, kan bli en utfordring for mange familier. I forsøket undersøkes det videre om alternativene (enten ikke lekser eller inntil to timer utvidet skoledag i uken) til dagens ordning med målrettet lekse-hjelp, hvor det gis leksehjelp på frivillig basis på skolen, kan gi en større grad av sosial utjevning enn dages ordning.

LES OGSÅ LEDEREN: Vel verdt å prøve leksefri skole

Spørsmålet er om plutselig stopp i lekser gir mer kunnskap om leksefri skole. Dersom foreldre/foresatte er usikre på om plutselig stopp i lekser er bra for deres barn, er det rimelig å anta at disse lager private opplæringsplaner for sine barn, som for eksempel at barn tar med bøker hjem for å øve/vise og forklare. Det vil innebære at i «leksefri skole-prosjektet» vil det være elever som har lekser/hjemmeoppgaver.

LES OGSÅ: Leksefri skole – en svært dårlig idé, men veldig behagelig for mor og far?

Jeg tenker at det overordnede begrepet om leksefri skole bør være et konsept som følger barn og foreldre opp gjennom skoleårene. Dersom dette prosjektet er tenkt å si noen om leksefriskoler og kunnskapstilegnelse, så er jeg bekymret for at det stiller med svært svak forskningsmessig tyngde. Prosjektet måler hva som skjer når du plutselig stopper å gi lekser. Når arbeidsvaner, kunnskapstilegnelse og foreldremedvirkning/kontroll utviklet gjennom år, plutselig skal opphøre. Prosjektet er allerede i gang, og jeg imøteser snarest mer informasjon, jamfør mine bekymringer. Jeg går ut ifra at kommunaldirektør for oppvekst og utdanning er riktig adressat.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter