Jeg har blitt skremt over forfatningen på mange av sykkelveiene i byen. Det florerer av hull, sprekker og ujevnheter, og flere steder er veiene i oppløsning, noe som gjør det direkte farlig å ferdes, skriver innleggsforfatteren.   Foto: privat

Det florerer av hull, sprekker og ujevnheter i gangfeltet

Flere gangveier i Trondheim er i så dårlig forfatning at de er farlige å ferdes på.

I onsdagens utgave av Adressa kunne vi lese at stadig flere sykler til jobb. Gjennom Miljøpakken har Trondheim fått flere nye gang - og sykkelveier de siste årene, hvor hovedmålet har vært å redusere biltrafikken i byen. Mange steder er det blitt lagt veldig godt til rette for at man kan sykle eller gå i stedet for å bruke personbilen. I samme artikkel kunne Miljøpakken opplyse om at de skal bruke én milliard kroner på nye sykkelveier de neste fire årene. Dette skulle man jo tro var positive tiltak for byen?

LES OGSÅ: Trondheim trenger flere suksess på to hjul

Jeg har vært hjemme i pappapermisjon de siste to månedene, og har i løpet av denne tiden beveget meg mye med barnevogn rundt omkring i Trondheim, på gang- og sykkelveier, på fortau og på veier i ulike boligfelt. På disse turene har jeg blitt «godt kjent» med standarden på veiene som de myke trafikantene ferdes på i Trondheim.

Simon Manka  Foto: privat

Jeg må innrømme at jeg har blitt skremt over forfatningen mange av disse veiene er i. Det florerer av hull, sprekker og ujevnheter, og flere steder er veiene i oppløsning, noe som gjør de direkte farlig å ferdes på. Når man sykler eller går med barnevogn på slike veier, må man ofte manøvrere på kryss og tvers av veien for å komme seg frem. Enkelte steder er det så ille at man må bevege seg langs hovedveien for å komme seg frem. Dette fører naturligvis til at det oppstår flere farlige situasjoner, noe det også har gjort for meg og min datter på ti måneder.

Les også denne kommentaren av Stein Arne Sæther: Innherredsveiens glemte perle

Gang – og sykkelveien langs Bøckmannsveien er ett av mange eksempler på en vei som flere steder er i så dårlig stand at jeg anser den som farlig for myke trafikanter. I svingen før avkjørselen til Sommerlystvegen er veien nærmest i oppløsning. Her er det i tillegg veldig smalt, svært dårlig sikt og ingen sikring mot hovedveien. Når man også vet at dette er en strekning som mange gående og syklende benytter seg av daglig, samtidig som det er mye biltrafikk på strekningen, er det forunderlig at veien ikke er blitt vedlikeholdt tidligere. Jeg lurer derfor fælt på hvordan politikerne har kunnet la et slikt forfall skje. Det kan da umulig være for at de ikke har kjennskap til veistandarden i Trondheim. På Trondheim bydrift sin nettside strømmer det stadig inn meldinger fra innbyggere om manglende vedlikehold på nettopp disse veiene.

Mitt inntrykk er at mange politikere ofte er mer opptatt av å bevilge penger og sette sitt «politiske fotavtrykk» på store veiprosjekter. Det er positivt med nye veier, men ikke hvis det går på bekostning av vedlikeholdet av veiene som allerede er bygd. Miljøpakken drar inn store summer i bompenger fra bilistene hvert år, og ifølge Miljøpakken sin nettside brukes halvparten av inntektene til bygging av nye veier. Den andre halvparten fordeles mellom kollektiv, trafikksikkerhet, støy og gang – og sykkelveier. Prioriteringen burde etter mitt skjønn vært annerledes, nemlig at man setter av mer penger til vedlikehold, slik at alle veiene er i forsvarlig stand å ferdes på før man setter i gang med bygging av nye veier.

LES OGSÅ: Trondheim trenger flere suksess på to hjul

De fleste som har et hus skjønner at det lønner seg å male bordkledningen jevnlig, ettersom slikt arbeid øker levetiden på bordkledningen. Det forundrer meg at politikerne i Trondheim ikke tenker på samme måte om veiene de har et ansvar for. Manglende vedlikehold reduserer jo levetiden på veiene. Jeg begynner nesten å lure på om det må skje alvorlige hendelser før politikerne viser evne til å satse mer på vedlikehold av veiene i Trondheim.