Meråkerbanen gir Stjørdal gode forutsetninger for å gjøre toget til en ryggrad for transporten. Dessverre skaper regjeringens ensidige veisatsing problemer, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Trygve Ulriksen Skogseth

Fem tiltak for klimasmart transport utenfor storbyene

For å øke bruken av buss og skape gode reisevaner, vil SV i Stjørdal prøve ut gratis kollektivtransport for barn og unge.

Adressas Harry Tiller omtaler de positive endringene av reisevaner i mer klimavennlig retning i Trondheim og de største byene (kommentar 2. mai). Samtidig etterlyser han hva som gjøres i de mindre byene, som Stjørdal. Det er en betimelig etterlysning.

LES OGSÅ: Fly for en skam

Selvsagt er det forskjell på klimaeffektive tiltak i storbyene og byer med langt færre innbyggere. I en del sammenhenger er bilen nødvendig og fornuftig, og det skjer en økende utskifting til elbiler. Samtidig vet jeg at det er stort rom for forbedring i min egen bykommune, Stjørdal.

Morten Harper 

For det første: Trønderbanen og Meråkerbanen gir Stjørdal gode forutsetninger for å gjøre toget til en ryggrad for transporten. Dessverre skaper regjeringens ensidige veisatsing problemer. Det blir ikke flere reisende på toget av å bygge større og raskere motorvei ved siden av sporet. SV er klar på at toget skal prioriteres først, med elektrifisering og økt kapasitet. Kortere reisetid og økt frekvens på Trønderbanen kan virkelig øke andelen togpendlere ikke bare for Stjørdal, men også Levanger og Steinkjer. Det vil redusere antall kjørte kilometer på vei så det monner.

Stjørdal stasjon skal rustes opp i den nye Bymiljøavtalen. Nå må vi sørge for at arbeidet gjennomføres godt og raskt med en undergang som gjør pendling og parkering enklere. Så blir det viktig framover å prioritere næringsutvikling og boligbygging i gang- og sykkelavstand til stasjonen.

LES OGSÅ: Kan SV knekke klimanøtta?

Et annet tiltak er lokalbussen: Stasjonen må bli et ordentlig kollektivknutepunkt. SV vil ha flere ruter og oftere avganger flere steder i kommunen, med størrelser på bussene som er tilpasset behovet. For å øke bruken av buss og skape gode reisevaner, vil vi prøve ut gratis kollektivtransport for barn og unge.

For det tredje «Sykkelbyen Stjørdal»: Utbyggingen av et sammenhengende sykkelveinett mellom bygdesentrene og sentrum må fullføres. Med elsykkel kan stadig flere sykle over lengre avstander. Alle skoler og oppvekstsentre må ha gang-/sykkelvei. Det er dessuten på høy tid at Stjørdal får bysykler.

For det fjerde: Pris på parkering og regulering av antallet parkeringsplasser er verktøy for å begrense bilbruken. Inntektene øremerkes miljøvennlig transport og økt tilgjengelighet i sentrum. Ved samtidig å styrke kollektivtransporten og sykkelmulighetene vil det ikke bli mindre attraktivt å reise til Stjørdal sentrum, men mer naturlig å reise klimasmart.

LES OGSÅ: Kaller SVs vedtak om Trønderbanen et luftslott

Et femte tiltak er sluttføringen av Stjørdals sentrumsplan. Det er en vedtatt målsetning å redusere transportbehovet med bil. Da må planen faktisk sette gående og syklende først, med god tilrettelegging for buss. SV vil arbeide for forlengelse av gågata vestover til rådhuset. Det er bra for myke trafikanter og vil kutte utslipp.

Omstillingen til mindre bil og mer kollektivtransport, sykkel og gående handler ikke kun om klima, det dreier seg også om god samfunnsøkonomi og helse. I arbeidet med ny sentrumsplan for Stjørdal, har konsulentselskapet Cowi utredet luftkvalitet. De forventer at det enkelte dager vinterstid vil være konsentrasjoner av svevestøv utover det som er ønskelig (såkalt gul sone). Hvis vi ikke gjør noe nå, får Stjørdal også et lokalt problem med luftkvaliteten.