Vi er ikke bare bekymret lenger, men rett og slett opprørt på barnas og de ansattes vegne! Hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Trondheim er bekymret for at kommunen skal kutte i budsjettene til barnehagene i Trondheim.   Foto: Terje Svaan

Må ikke bystyret følge loven? 

Vi er ikke bare bekymret lengre, men rett og slett opprørt på barnas og de ansattes vegne!

Tirsdag 9. april skal formannskapet ta stilling til rådmannens forslag til kutt i budsjettene til barnehage og skole. Barnehageområdet i Trondheim har blitt drevet ekstremt kostnadseffektivt over flere år. Vi har hatt nest lavest bemanning av sammenlignbare storbyer, men flest produserte oppholdstimer. Det vil si at vi har flere barn per ansatt enn flere andre kommuner.

LES OGSÅ: Først når det blir snakk om at liv går tapt, blir det debatt

1.8.18 fikk vi endelig en lovfestet minimumsnorm for bemanning. Denne normen er slettes ikke god nok, men likevel bedre enn den vi har i Trondheim kommune per i dag. Kommunene fikk ett år på å innføre denne normen som er et absolutt minimum av det som trengs av bemanning for å drive et godt pedagogisk arbeid.

Driften på barnehageområdet har sammen med andre områder i kommuner blitt effektivisert i flere år. Så også i 2019. Det ble lagt inn innsparinger på både vikarbudsjett, ledelse og midler til spesialpedagogisk hjelp.
Dette medfører store utfordringer for barnehagene som allerede har knappe budsjett, hvor ca. 95 prosent går til lønn til ansatte. Hvor mye «raskere» eller mer «effektivt» kan ansatte i barnehagen jobbe? Barna skal bli sett, de skal få omsorg, trøst og veiledning, og de har krav på et godt pedagogisk opplegg.

LES OGSÅ: - Det er helt hårreisende

Alle barn trenger en hverdag som er tilpasset det de har behov for, der de er i sin utvikling, og noen trenger litt mer enn andre. Hvordan skal vi greie å ivareta dette når ressursene ikke er der?
Dette er ikke bare penger og tall på papir, det får konsekvenser for barna i barnehagen, barn fra 1 - 5 år, de aller minste.

Trondheim kommune har i flere år gått i overskudd, blant annet på grunn av økte skatteinntekter, rundt 450 millioner i fjor. Det er antydet at skatteinntektene også i år vil bli høyere enn estimert i budsjettet. Disse overskuddene er blant annet satt i et disposisjonsfond, en slags buffer for uforutsette kostnader, «til bruk i dårligere tider».
Nå mener vi det er tid for å bruke noe av dette fondet. Vi sparer oss til fant, og det er barna det går utover.Rammeplanen for barnehager (UDIR, 01.08.17) fastslår at: «Barnehageeieren har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk, jf. barnehageloven § 7 første ledd. Barnehageeieren har dermed juridisk ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet.»

LES MER: - Rådmannen driver bevisst underbudsjettering

Barnehageeier for de kommunale barnehagene er bystyret. Kan Bystyret virkelig stå inne for at en lovbestemt bemanningsnorm ikke blir innfridd, ett år etter at den ble innført? Kan Bystyret stå inne for et barnehagebudsjett som ikke gir barnehagen de rammene de må ha for å utføre oppdraget?
Selv om formannskapet på tirsdag vedtar å stoppe det foreslåtte kuttet på 4 millioner kroner vil det likevel ikke være nok penger til å innføre bemanningsnormen innen fristen. Det trengs 13 millioner kroner i tillegg, noe rådmann og politikere ikke vil finansiere før i 2020 - altså er det et planlagt lovbrudd.

Vi er ikke bare bekymret lengre, men rett og slett opprørt på barnas og de ansattes vegne!