Rapporttiden skal nå kuttes for intensivpasientene ved Hovedintensiv ved St. Olavs hospital. 15 minutter overlappingstid for intensivpasienter er urealistisk, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Shutterstock

Kutt i rapporteringstiden går ut over pasientene

Tillitsvalgte for intensivsykepleierne på St. Olav mener at pålegget fra direktøren fører til brudd på Helsepersonelloven om faglig forsvarlighet og Arbeidsmiljøloven om overtid.

Intensivsykepleiere har et utfordrende yrke både fysisk og psykisk. De ivaretar alvorlig kritisk syke pasienter døgnet rundt, i tillegg til pårørende i krise. I de høyteknologiske intensivavdelingene på St. Olavs hospital ligger de sykeste pasientene i helseregionen.

LES OGSÅ: På høy tid at vi får innsyn i egen sykehistorie

Helseforetakene er bedt om å effektivisere driften, jmf. Stortingsmelding 11 (2015–16). Et område det ble sett på var overlappingstiden mellom vaktene, også kalt rapporttid. Det er tiden ansatte har til rådighet for å overlevere informasjon og situasjonsforståelse fra en vakt til neste.

Reduksjon i overlappingstiden fra 30 til 15 minutter vil i løpet av ett år frigjøre ca. 48 timer arbeidstid. Disse timene blir til seks ekstra arbeidsdager, altså seks færre fridager. Intensivsykepleiere har allerede turnus med mye ubekvem arbeidstid. Pasientantallet er uforutsigbart, og for å dekke bemanningsbehov utover grunnbemanning er det vi ansatte som jobber overtid.

I 2017 stilte daværende sykehusdirektør Kvernmo krav om kutt i rapporttid ved sengepostene. Toppledelsen har vist liten vilje til å lytte til fagmiljøene og ansatte som har varslet om negative konsekvenser av pålegget. De påfølgende sykehusdirektørene Wiseth og Aasved stiller samme krav. Rapporttid skal nå kuttes for intensivpasientene ved Hovedintensiv ved St. Olavs hospital. 15 minutter overlappingstid for intensivpasienter er urealistisk. Med generelle sykepleiermangel og mangel på intensivsykepleiere i minnet, finner vi tiltaket om flere vakter i en allerede belastende turnus uforståelig og provoserende.

LES OGSÅ: Arbeidstilsynet krever bedring i akuttmottaket


Før overlappingstiden har blitt redusert, er det i en tremånedersperiode registrert 324 tilfeller av overtid tilknyttet vaktskifter. På Hovedintensiv er det utført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som «blinker rødt». Konklusjonen er: «Sykepleietjenesten ved Hovedintensiv kan ikke se at gjennomføring av redusert overlappingstid er forsvarlig …». Likevel legges det nå turnusplaner hvor arbeidsgiver planlegger brudd på AML §10–6. Våre plasstillitsvalgte i NSF og verneombud finner det svært bekymringsfullt og urealistisk å redusere rapporttiden til 15 min. De mener at pålegget fra direktøren er med å initiere brudd på Helsepersonellovens §4 om faglig forsvarlighet og Arbeidsmiljølovens § 10–6 om overtid.

NSFLIS i Sør-Trøndelag stiller seg bak tillitsvalgte og verneombud. Vi kan ikke utsette pasientene for den høye risikoen pålegget medfører. Vi håper sykehusdirektøren erkjenner eierskap til prosessen, forstår alvoret og reverserer pålegget om rapportkutt.

LES OGSÅ: Ni underskrifter på samme skjema er åtte for mange

Når arbeidsgiver fratar oss rammebetingelser for å utføre en faglig forsvarlig jobb i tråd med helsepersonelloven og initierer brudd på arbeidsmiljøloven, ødelegges muligheten til å sette pasienten i sentrum. Det appellerer ikke til rekruttering, eller til å stå i jobb som intensivsykepleier frem til pensjonsalder.

Hør våre kommentatorer snakke om pressekritikk fra Bar Vulkan, Wara-saken, Black Box og Åges jubileum

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: Jeg sjekker telefonen min hvert tiende minutt. Sosiale medier er som er rusmiddel