Innleggsforfatteren mener Trondheim kommune ikke følger regelverket og mangler en tillitvekkende saksbehandling i saken om stenging av Gnist Trøa barnehage. 

Trondheim kommune svikter fundamentalt i tilsynssaken

For oss fremstår kommunens håndtering av tilsynet i Gnist Trøa som helt spesiell, dessverre med negativt fortegn.

Tilsynssaken ved Gnist Trøa barnehage i Trondheim har – naturlig nok – skapt overskrifter i Adresseavisen de siste ukene. Saken fremstår for ganske uoversiktlig.

Kommunen har vedtatt varig stenging av barnehagen. Barnehagen vil kjempe for videre drift og har allerede varslet at kommunens stengningsvedtak vil bli påklaget, samt at saken om nødvendig vil bringes inn for domstolene.

LES OGSÅ:  Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal avgjøre: Inhabil i saken om barnehage-stengingen

Kommunen har tilbudt foreldrene nye tilbud i kommunal regi, de fleste i etasjen over en Rema-butikk på Tiller. Men flertallet av foreldrene vil ikke ha kommunens alternative tilbud, ifølge et oppslag i Adressa sist uke, de vil heller være i barnehagen på Trøa.

Anne Lindboe, administrerende direktør PBL (Private Barnehagers Landsforbund)  

 

Imens har kommunen satt inn flere observatører som skal holde oppsyn med barna og det arbeidet som gjøres av de ansatte i barnehagen.

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon med 1930 medlemsbarnehager, deriblant de 17 barnehagene i Gnist-kjeden.

LES OGSÅ: - Forvirringen og usikkerheten er stor

Vi har lang erfaring med å bistå barnehager i ulike tilsynssaker. Det er bra at tilsynsmyndigheten følger opp påstander om kritikkverdige forhold. Men når tilsynet med barnehagen svikter på flere sentrale punkter, er det vanskelig å ha tillit til kommunens konklusjon. For oss fremstår kommunens håndtering av tilsynet i Gnist Trøa som helt spesiell, dessverre med negativt fortegn.


Et tilsyn må gjennomføres på bakgrunn av riktig forståelse av regelverket og med en tillitvekkende saksbehandling. I denne saken svikter Trondheim kommune fundamentalt på begge områder.

Tilsynet er gjennomført ved at flere observatører har tatt enkle notater fra situasjoner i barnehagen. Notatene er i etterkant vurdert av saksbehandlere, som ikke selv har observert situasjonene. Dermed er det i vurderingene av den pedagogiske praksisen i barnehagen ikke tatt tilstrekkelig hensyn til konteksten i de ulike situasjonene.

LES BAKGRUNN: Kommunen vil stenge privat barnehage

Barnehagen har ikke fått tilstrekkelig mulighet til å redegjøre for sine pedagogiske valg eller å imøtegå de forholdene som er påpekt av kommunen. Mangel på kontradiksjon fra barnehagen gir en misvisende fremstilling av saken og svekker tilliten til kommunens vurderinger og konklusjon.

Den eksterne kartleggingen av barnehagens pedagogiske praksis, som PBL-eide Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager har utført ved hjelp av internasjonalt anerkjente måleverktøy, er ikke tillagt nevneverdig vekt i saken. Disse undersøkelsene viste at kvaliteten på tilbudet i Gnist Trøa barnehage ligger på nivå med det som er gjennomsnittet i Norge.

PBL mener at lovens vilkår for å vedta stenging av barnehagen ikke er oppfylt. Ifølge barnehageloven kan kommunen kun vedta stengning av barnehagen dersom fristen for å etterkomme pålegg ikke overholdes, eller dersom forholdet som er påpekt av kommunen ikke lar seg rette. Kommunen har i denne saken erkjent at det er iverksatt tiltak som er egnet til å oppfylle påleggene og at de påståtte ulovlige forholdene kan rettes.

LES OGSÅ: Løsninger til barnas beste ligger i dialog


Å stenge en barnehage vil ha store konsekvenser for barn, foreldre og ansatte. For barna kan det være veldig vanskelig å skulle rives opp fra alt som er kjent og kjært, i barnehagen, blant vennene og de ansatte. Barn kan bli utrygge i en tid der de har stort behov for trygghet. Kommunen må derfor dokumentere at det vil være til barnas beste at barnehagen stenger og at barna må flytte til kommunens egne lokaler i andre deler av byen.

PBL erkjenner at det i et gitt tilfelle likevel kan være nødvendig å stenge en barnehage. Men basert på den informasjonen som så langt er kommet frem om forholdene i Gnist Trøa barnehage, kan ikke PBL se at dette er en slik sak.

Les også Trygve Lundemos kommentar: Burde blitt stengt for lenge siden


Derimot er vi bekymret for private barnehagers rettssikkerhet, dersom kommunens vedtak om stenging skulle bli stående. Hvis kommunens metodikk og fremgangsmåte aksepteres som grunnlag for stenging, så innføres det samtidig en vilkårlighet og mangel på faglig forankring ved tilsyn som gjør at mange private barnehager kan risikere stenging.

Om ikke annet er den pågående saken i Trondheim et nytt bevis på viktigheten av at vi raskest mulig får på plass et faglig kompetent og uavhengig tilsyn som kan se både private og kommunale barnehager i kortene.

Hør våre kommentatorer og gjest Jonas Skybakmoen snakke om Venstre-bråk, Skippysenteret og trøndersk kulturliv

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter