«Leilighetsbygget vil bryte fullstendig med eksisterende bebyggelse i området» skriver innleggsforfatterne på vegne av naboer i Petter og Ellen Lies vei på Lade  Foto: Privat

Denne type utbygging visker ut strøkets egenart og karakter for alltid

«Prosjektert bygg vil komme tett, og da mener vi tett, innpå naboer og vil gi sjenerende innsyn til flere omkringliggende eiendommer» skriver naboer i Petter og Ellen Lies vei på Lade i dette debattinnlegget.

Eplehageutbygging, fortetting og byutvikling har fått oppmerksomhet i byen vår det siste året, uten at vi kan se at det har ført til handling fra ansvarlig/politisk hold.

På Lade er enda et prosjekt som gjemmer seg bak uttrykket «bærekraftig byutvikling» under arbeid. Søker ønsker å rive eksisterende enebolig med tilhørende tre hybelleiligheter og erstatte dette med et «kompakt leilighetsbygg» med fem leiligheter. Leilighetsbygget vil bryte fullstendig med eksisterende bebyggelse i området som representerer småhusbebyggelse fra perioden 1950–1970 på sitt beste.

Det planlagte prosjektet ligger tett opp til Ladestien, som er avsatt til grønnstruktur i kommuneplanens arealdel, og godt innenfor 100-meters beltet fra sjøen. Prosjektet bryter med nåværende reguleringsplan for området og er planlagt med en meget stor utnyttelsesgrad av tomta, samtidig som mønehøyden vil bli høyere enn nåværende reguleringsplan tillater.

Les også: Vil ta mer hensyn til naboene når det bygges nye boliger


Slik planen foreligger vil flere naboer miste sjøutsikt og prosjektet vil ha negativ innvirkning på solforhold. Prosjektert bygg vil komme tett, og da mener vi tett, innpå naboer og vil gi sjenerende innsyn til flere omkringliggende eiendommer. Prosjektet bryter med dagens strøkkarakter og arkitektur og området vil bli betydelig forringet. Etter vårt syn tillater nåværende reguleringsplan ombygging/rehabilitering uten at det vil gå utover hensynet til solforhold, innsyn og strøkets karakter og egenart.

Det er et tankekors at byplankontorets saksbehandlere etter oppstartsmøte overhodet ikke har tanke for den diskusjon som har foregått mht. «fortetting og eplehageutbygging» den senere tid, herunder de politiske signalene som er gitt. Tvert imot anbefaler saksbehandler oppstart av reguleringsarbeid.

Dette er i et område som i de senere år har hatt en stor boligfortetting og som har blitt utbygd med flere tusen leiligheter (Lade-Lilleby), og flere er på gang.

Opptatt av debatt? Les også: Kim Larsen var vår helt. Det ble en herlig svett konsert i TMV-hallen på Nedre Elvehavn


Vi setter et stort spørsmålstegn ved om at omgjøring av en enebolig med tre utleieenheter (fire boenheter) til et «kompakt leilighetsbygg» med fem leiligheter vil bidra til «bærekraftig byutvikling». Denne type utbygging visker ut strøkets egenart og karakter for alltid, og rammer hvem som helst, når som helst og hvor som helst.

I et lengre byutviklingsperspektiv, hvilke fordeler er det kommunen ser ved dette prosjektet, utover søkers egen økonomisk vinning, som gjør at prosjektet veier opp for de betydelige ulempene dette vil gi for naboer og området? Politikere har tidligere uttalt seg med et snev av bekymring mht. til pågående eplehageutbygging og fortetting uten mål og mening. Fylkesmannen har i forbindelse med nevnte prosjekt uttalt at «sentrale spørsmål er om hvor man ønsker en konsentrert småhusbebyggelse og hvor/når skal man være mer restriktiv for å ivareta strøkskarakter, arkitektur, landskap mm».

Mer debatt: Kommunen bruker flere hundre millioner på metrobuss fremfor å styrke eldreomsorgen


Oslo kommune har vedtatt en «Småhusplan–et verktøy for alle som vil opprettholde bomiljøer» – kanskje noe til etterfølgelse for Trondheim? Og burde det ikke være stopp i rasering av mulige bevaringsverdige områder inntil noe slikt er gjennomført?

Det bør ikke være noen overraskelse at vi som bor i området ønsker prosjektet stoppet. Nå virker det som om kommunale saksbehandlere har overtatt all makt, uten politisk styring. Vi utfordrer derfor politikerne til å komme på banen, og helst ha mer enn meninger–vi etterlyser handling.

Og hvor er byantikvaren? Er det greit at områder stadig «ofres» for personlig vinning, med kommunens velsignelse?

Vi ser fram til svar.


Hør våre kommentatorer snakke om varslerbråk, Høyres nominasjon, Håkon Blekens raseri og om tiden da folk kjøpte plater

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten