Omsorg: Jordmødrene alarmerer om manglende barselomsorg - med rette! En milliard kroner er bevilget til formålet fra regjeringen slik at flere jordmorstillinger kan opprettes i kommunene. Politikerne i Trondheim kommune må nå kjenne sin besøkelsestid og styrke den kommunale jordmortjenesten, skriver innsenderen.  Foto: Leif Arne Holme

Det er underlig at legene som roper høyt over sprengt fastlegeordning, har all verdens tid til gravide?

For noen mødre og barn kan det gå helt greit å komme seg tidlig hjem etter fødselen, men når det samtidig mangler 600–700 jordmødre i kommunene til å gi hjemmebasert barselomsorg alarmer jordmødrene med rette! Barseloppfølging av jordmor skyves nå til kommunen i ekspressfart, uten at det er tilstrekkelig med jordmorressurser til å gi hjemmebesøkene familier har krav på.

LES OGSÅ: Kjære gravide, dere er tryggeNorges Kvinne- og familieforbund gjennomførte i fjor en kartlegging for å se hvordan føde- og barseltilbudet er i kommunene. Hensikten var å finne ut om kommunene har kapasitet til å overta barselkontrollen nærmest fra dag en. Kartleggingen viser at svært mange kommuner ikke klarer å fylle dagens oppgaver. Og dette gjelder fra store byer som Trondheim og til mindre distriktskommuner. Når vi har ca. 380 jordmødre her i landet, og 60 000 gravide som føder årlig, så går dette regnestykket ikke opp. Jordmortjenesten i kommunene er ujevnt fordelt, og dekningen av jordmødre ikke er tilfredsstillende.

LES OGSÅ: Gravide i Trondheim som ønsker jordmor blir avvist

Jordmorforbundet er opptatt av å la kvinner og familier selv få velge den oppfølgingen de ønsker seg. Jordmormangelen hindrer dessverre en reell valgmulighet for jordmoroppfølging under svangerskapet og rett etter fødselen i den sårbare barseltiden.

Helsedirektoratet påpeker i egne rapporter at kontinuitet i oppfølgingen av gravide er mangelfull i Norge i dag, og at kvinner tjener på at det er økt kontinuitet i oppfølgingen under svangerskapet, i fødsel og i barseltiden. Kontinuitet oppnår gravide hos jordmor. Jordmødre jobber med fødsler til daglig. Det gjør ikke fastleger.

LES OGSÅ: Om det ble en jente skulle hun hete Liv. Det var før ultralydundersøkelsenVi synes det er underlig at fastleger mener det er problematisk at andre helsepersonellgrupper kan gi like gode eller bedre helsetjenester til landets kvinner og familier. Jordmorforbundet stiller seg undrende til at de samme legene som roper høyt over en sprengt fastlegeordning har all verdens med tid til de gravide? Jordmødre kan avlaste legene og følge opp friske fødende, så samarbeider vi med legene om de syke gravide. Køene til fastlegene vil da reduseres. Kommunen har hatt mulighet over åtte år til å prioritere tilførte midler til å styrke jordmortjenesten. En milliard kroner er bevilget til formålet fra regjeringen til kommunale budsjett slik at flere jordmorstillinger kan opprettes.Politikerne i Trondheim kommune må nå kjenne sin besøkelsestid og styrke den kommunale jordmortjenesten. Det er også i tillegg øremerket 20 millioner til flere kommunejordmødre av regjering i årets statsbudsjett.

Nå må Trondheim kommune ta grep, det haster!

Hanne Charlotte Schjelderup

Leder i Jordmorforbundet NSF