Ny E6: Det er avgjørende for trafikksikkerheten og arbeidsforholdene for sjåførene at det blir fortgang i å bygge døgnhvileplasser og servicetilbud, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Morten Antonsen

De planlagte døgnhvileplassene ved Klettkrysset må opprettholdes

Vi er kjent med at Statens vegvesen har igangsatt en prosess overfor grunneiere vedrørende «Detaljregulering av E6, E39 og Fv 707 Klett, del av 203/3, 207/1 og 211/10 m.fl.» Planen går ut på å flytte kontroll- og vektstasjonen fra Sandmoen til Klett.

LES OGSÅ: Livsfarlige varebiler på veiene

Dette samsvarer ikke med bystyrets enstemmige vedtak 27.08.15 om Klett, som ivaretok fagbevegelsens krav om å etablere døgnhvileplasser for langtransportsjåfører. Vi frykter at det planlagte serviceanlegget og hvileplassene vil forsvinne.Et klart politisk flertall i Trondheim bystyre (Ap, SV, Rødt, MDG, KrF, PP, Sp, V, H) sa ja til et krav i fagbevegelsens Trondheimsmanifest før kommunevalget 2015 om å «sørge for at det blir etablert døgnhvileplasser for langtransportsjåfører i tilknytning til innfartsveiene sør og øst for Trondheim.» Vi var derfor tilfreds med bystyrets enstemmige vedtak 27.08.15 om detaljregulering av Klett.

LES OGSÅ: Flere sjåfører anmeldt etter kontroll

Bebyggelse og anlegg i reguleringsbestemmelsenes fremgår at «Områder for kombinert bensinstasjon / vegserviceanlegg og bevertning omfatter følgende tiltak: Bensinstasjon/drivstoffpumpestasjon for tungtransport. – Vegserviceanlegg omfatter servicehus for tungtransport; toaletter, vask, dusjer og oppholdsrom. I tillegg tillates vaskeplass / hall for tungtransport. – Bevertning omfatter vegkro med overnatting tilknyttet vegrelatert virksomhet. Det tillates ikke hotell.» I illustrasjonsplanen er det inntegnet døgnhvileplasser for tungtransport med 20 P-plasser.Mange yrkestrafikksjåfører har sitt daglige arbeid langs hovedtrafikkårene. Allikevel er det i liten grad i Norge bygd ut tilfredsstillende områder hvor sjåførene kan hvile ut og hvor det også er oppholdsrom, toaletter, vaske- og stellerom og andre velferdsmessige tilbud. Ifølge vegmyndighetene er det per januar 2017 kun 39 døgnhvileplasser langs riksvegene i Norge. Ni av disse ble åpnet i 2016. For å kunne ivareta lovpålagte krav til kjøre- og hviletid pågår det et arbeid med å etablere døgnhvileplasser for tungtransporten. Vegdirektoratet godkjente en plan for dette i april 2017.

LES OGSÅ: Da Statens vegvesen stoppet lastebilen, ramlet bremseklossen ut

Det er derfor avgjørende både for trafikksikkerheten og arbeidsforholdene for sjåførene at det blir fortgang i å bygge døgnhvileplasser.Norges Lastebileier Forbund (NLF) har blant annet fremhevet at kriminalitet utgjør en stadig større trussel mot transportselskapene, og bedre sikkerhet ved hvile og bedre forhold langs veien med egne lokaler med dusj og vaskemuligheter har lenge vært høyt på agendaen hos næringen.

Bransjegruppa i Transportarbeiderforbundet peker på at planleggingen må ta hensyn til at biler med kjøleaggregat produserer en del støy. Det er derfor ikke hensiktsmessig å anlegge døgnhvileplasser nært innpå boligområder.

LES OGSÅ: Stanset med 550 kilo planker på taket

Bystyrets vedtak av 27.08.15 om detaljregulering av Klett ivaretar ovennevnte behov. Dette vedtaket må derfor opprettholdes.

Jens Peder Denstad, LO 

Jens Peder Denstad, LO 

Johnny Sletvold i Midtnorsk Transportarbeiderforbund 

Johnny Sletvold i Midtnorsk Transportarbeiderforbund