Elbilistene må betale mer

Det er bra med flere elbiler. Men vi må også huske målet om nullvekst i personbiltrafikken.

Innfasingen av elbiler i Norge har vært en klimapolitisk suksess. Elbilene utgjorde nær 65 prosent av alle førstegangsregistrerte biler i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå. Cirka 16 prosent av alle personbiler i landet går kun på strøm, og i Trondheim er elbilandelen på gledelige 20,8 prosent.

Det er nødvendig at den positive utviklingen fortsetter. Men det er også på tide at elbilistene betaler mer i bomringen.

Bomringen har minst to viktige funksjoner. Den første er å hente penger til nye samferdselstiltak. Det dreier seg om forbedring av kollektivtilbudet og veinettet – eller etablering av gang- og sykkelveier. Den andre funksjonen er å redusere personbiltrafikken, forstått som å unngå at biltrafikken øker når byen vokser.

Fra 2014 er det blitt flere bomstasjoner i Trondheim. Satsene har økt. Men dette har hatt «oppsiktsvekkende liten effekt» på andelen bilturer, skriver forskere fra Norwegian Research Center (Norce) i Adresseavisen. Det er nemlig en stor økning i andelen turer med elbil. På denne måten har også bompengeinntektene blitt redusert, ifølge forskerne.

Fram til november i fjor kunne elbilistene nemlig kjøre gratis gjennom bomringen. Nå betaler de 20 prosent av det fossilbilistene betaler. Elbilistene har også parkeringsfordeler. Kombinert med momsfritak og null engangsavgift ved kjøp, skaper dette sterke insentiver for å kjøre elbil. Samtidig er det et paradoks at personbiltrafikken i Trondheim på denne måten holder seg høy ­– og at det blir mindre penger til oppjustering av kollektivtilbud, veinett, gang- og sykkelveier.

At elbilister må betale mer i bomringen, kan derfor være et godt tiltak for å få flere til å velge de mest miljøvennlige transportløsningene, og redusere problemene med svevestøv i byen.