Utvalgsleder Inge Ryan mener det er mulig å ha en nullvisjon på tap av liv i kvikkleireskred. Det er nok mer enn realisme.  Foto: NTB / Scanpix

Mer håp enn realisme om kvikkleireskred

Visjonen om at ingen liv bør gå tapt i kvikkleireskred, er mer et håp enn realisme. Rapporten fra Gjerdrum-utvalget viser at det må jobbes mer systematisk for å kartlegge skredutsatte områder, og at ansvaret må bli tydeligere. Det betyr at utbyggere og kommunene må sørge for at det ikke blir bygd på særlig skredutsatte områder, og at staten må ta en større del av regningen for sikring av allerede utbygde områder. Det vil bli svært kostbart.

Denne uka la utvalgsleder Inge Ryan fram utredningen som slår fast at risikoen for skred er uakseptabelt høy. Trøndelag er et at fylkene hvor det er mye kvikkleire. Anbefalingene i rapporten vil derfor berøre mange grunneiere og kommuner i vår region. Utvalget foreslår en rekke tiltak og en nasjonal handlingsplan for å sikre at det ikke går flere alvorlige ras, slik vi opplevde i Gjerdrum 30. desember i 2020. I det voldsomme kvikkleireskredet mistet ti mennesker livet.

At Trøndelag er skredutsatt, har vi fått flere eksempler på denne uka. Flere viktige veier er blitt stengt på grunn av leirskred, og det kunne i verste fall gått liv. Når utvalget mener at en nullvisjon er realistisk, forutsetter det at anbefalingene blir fulgt. Anslag fra NVE viser at det kan koste opp mot 22 milliarder kroner å sikre all bebyggelse mot kvikkleireskred i Norge. Prisen for å sikre mot annen type leirskred og flom, er over ti ganger høyere. Å følge opp dette på kort og mellomlang sikt, er ikke særlig realistisk.

Men det betyr uansett at utbyggere, kommuner og staten må gjøre mer for å kartlegge, forebygge og sikre skredutsatte plasser. Utvalget mener at ansvarsfordelingen må bli tydeligere. Det krever ikke minst at kompetansen må bli bedre i kommunene, og at det stilles strenge krav til kartlegging før nye utbygginger godkjennes.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier regjeringen vil ta rapporten på største alvor, og at de vil bruke tid på å gå grundig gjennom den. Det haster å iverksette de viktigste tiltakene utvalget foreslår. Og det trengs allerede vesentlig mer penger å følge opp blant annet sikringen av allerede eksisterende bebyggelse. Det kan ikke vente særlig lenge.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe