Oslo 20211202. Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol under pressekonferensen om koronasituasjonen i Marmorhallen. Foto: Annika Byrde / NTB  Foto: Annika Byrde

En varslet krise i Helse-Norge

I flere år har vi hørt at Norge utdanner for få helsefagarbeidere og sykepleiere. Nå ser vi konsekvensene.

Det hjelper lite at politikerne kappes om å foreslå tiltak for å rekruttere flere fagfolk, når pasientene allerede i dag betaler prisen for at styresmaktene gjennom flere år ikke har gjort nok for å unngå situasjonen vi ser i dag.

Koronapandemien har satt flomlyset på mangelen på intensivsykepleiere på sykehusene. Også i kommunene er mangelen på helsepersonell prekær. Norske lokalaviser er fulle av oppslag om stillinger som står ubesatt på grunn av mangel på søkere. Mandag fortalte Fosna-Folket at Ørland kommune sliter med å få tak i jordmødre. Én av dagens tre jordmorstillinger er nå foreslått fjernet fra neste år. Jordmødrene i kommunen er særlig bekymret for konsekvensene dette får for følge- og beredskapstjenesten for gravide. Gravide skal være trygge på at det finnes ei jordmor på vakt om de må reise til sykehuset i ambulanse. Noe annet er fullstendig uholdbart.

I sommer ropte Jordmorforbundet varsko, som så mange ganger tidligere. Ifølge dem mangler det 250 jordmødre på sykehusene og minst 1000 i kommunene. Tidligere har helsevesenet vært avhengig av innleide jordmorvikarer fra Danmark og Sverige. Pandemien har gjort arbeidsimporten vanskeligere, og framover vil mangel på jordmødre også i våre naboland gjøre det mer krevende å fylle turnusen med utenlandsk arbeidskraft.

I Navs siste bedriftsundersøkelse topper sykepleiere tabellen som viser estimert mangel på arbeidskraft for ulike yrker. Verre skal det bli. Ifølge SSB kan underskuddet på sykepleiere komme opp i over 20 000 personer i 2035 om det ikke gjøres noe.

Dagens regjering har lovet å nedsette en helsepersonellkommisjon som skal fremme tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Det er bra, men det løser ikke dagens problemer. Trolig vil norske kommuner og sykehus i lang tid slite med å få tak i folk. De må finne kreative løsninger for å unngå at vi kommer inn i en ond sirkel der mangel på fagfolk fører til at enda flere slutter fordi belastningen på de som må dekke opp turnusene, blir for stor.