OSLO 20171124. Oslo Tinghus, interiør rettssal, Norges lover, riksvåpen. Foto: Berit Roald / NTB  Foto: Berit Roald

Loven må snarest mulig endres

Loven som skal hindre seksuell utnyttelse av ungdom mellom 16 og 18 år, har en alvorlig mangel.

Loven som skal beskytte ungdom mellom 16 og 18 år mot å bli utnyttet i seksuelle handlinger under påvirkning av for eksempel alkohol, virker ikke etter hensikten. Den må derfor snarest endres. Når voksne til tross for videobevis og åpenbare brudd på lovens intensjon ikke kan dømmes fordi lovteksten skyter over mål, må loven justeres.

NRK har de siste dagene fortalt om rettssakene i Nordland, etter at en 16-åring de kaller Tonje anmeldte en fem år eldre mann og kameraten hans for å ha utnyttet henne seksuelt mens hun var sterkt beruset. En skolekamerat av jenta ble i tingretten dømt for å ha filmet de seksuelle handlingene. En 21-årig og hans venn som ble anmeldt for voldtekt av den sterkt berusede tenåringen, ble frikjent i tingrett og lagmannsrett. De ble frikjent fordi loven er klar – på feil måte.

Den norske oversettelsen i lovs form av en internasjonal konvensjon bidro i dette tilfellet til at mennene ble frikjent. Norge har forpliktet seg til å følge Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk. I straffelovens paragraf 295 c heter det at det er straffbart å skaffe seg seksuell omgang ved å utnytte en person under 18 år i en «særlig sårbar livssituasjon». Problemet er at det som på engelsk omtales som «situation» har blitt «livssituasjon» på norsk.

Det er juridisk sett en vesentlig forskjell mellom å være i en sårbar situasjon og i en sårbar livssituasjon. To rettsinstanser har ment at jenta var i en sårbar situasjon da hun sterkt beruset ble filmet i seksuell omgang med eldre menn. Retten mener derimot at hun ikke var i en sårbar livssituasjon. Derfor ble mennene frikjent. Handlingene rammes ikke av lovens bokstav, selv om de var innenfor det som var lovens intensjon om et straffbart forhold.

Riksadvokaten har avslått anke i saken til Høyesterett, fordi loven var riktig anvendt i lagmannsretten. Derfor er den påtrengende konklusjonen at loven snarest må endres. Slik at den kan bidra til å beskytte de som den er ment særlig å beskytte, nemlig 16-18-åringer i en sårbar situasjon.