Sarpsborg 20200327. NAV i Sarpsborg. Foto: Vidar Ruud / NTB  Foto: Vidar Ruud, NTB

Nav bør lytte til folkets vaktbikkje

Norge har ei vaktbikkje som passer på at offentlige myndigheter ikke gjør urett mot hver enkelt av oss. Vaktbikkja heter Sivilombudet og gjør en så viktig jobb at Nav bør ha svært gode grunner for ikke å lytte til den.

Aftenposten har i flere artikler fortalt en historie som tyder på at Nav opptrer egenrådig. Saken handler om fedre som har mistet hele eller store deler av fedrekvoten fordi de ikke har søkt innen den fristen Nav bestemte.

En far som på denne måten mistet 67 dager med lønnet pappapermisjon, klaget på avslaget til både Nav og Trygderetten, men fikk avslag. Han ga seg ikke og klaget videre til Sivilombudet.

Sivilombudet var enig med klageren i at Navs søknadsfrist ikke har hjemmel i lovverket og ba Nav om å se på saken på nytt. Lenge etter svarfristen de hadde fått, ga Nav beskjed om at de avviste klagen. De mener de har tolket regelverket riktig.

Sivilombudet, Hanne Harlem, er uenig. Hun minner om at det er Stortingets forutsetning at offentlige myndigheter skal følge ombudets uttalelser. Både Frp, SV, Venstre og Rødt mener Nav bør rette seg etter Sivilombudets uttalelser. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har en annen holdning. Hun innrømmer at saken er vanskelig, men stiller seg bak vurderingene til juristene i Nav og Trygderetten.

Vi skal ikke gå inn i de juridiske detaljene, men Sivilombudets tolkning av lovverket får støtte av flere juseksperter. Et enstemmig Storting endret dessuten loven i sommer, og nye regler trådte i kraft for foreldre med barn som er født etter 1. oktober i år.

Det burde ikke være et prestisjetap for Nav å følge Sivilombudets anbefaling, slik at de som tidligere ble nektet fedrekvote på grunn av en problematisk tidsfrist, fikk de rettighetene de skal ha. Denne saken handler om prinsipp, ikke om penger, men det er ikke svært store beløp det er snakk om. I 2020 var det rundt 840 fedre som mistet foreldrepenger.

Nav har de siste åra vært gjennom en serie skandaløse saker der de har tolket regelverket feil og altfor strengt. Også derfor ville det vært klokt om Nav fulgte anbefalingene fra Sivilombudet.