Oslo 20181206. Illustrasjonsbilder, barnehage. barn, barnehage, drikke, spise, mat, flaske, baby, søl, grisete, matpakke, lunsj, formiddagsmat, ernæring Modellklarert til redaksjonell bruk. Foto: Gorm Kallestad / NTB  Foto: Gorm Kallestad

Bevar barnehagemangfoldet

I høst skal det nye Stortinget vedta en ny modell for finansiering av private barnehager. I dag bestemmer formannskapet i Trondheim hva kommunen skal mene om saken. Private barnehager protesterer mot endringene som foreslås og mener de særlig vil ramme små, frittstående barnehager. Advarslene må lyttes til.

I dag er midlene de private barnehagene får, basert på kostnadene kommunale barnehager hadde to år før. Særlig i kommuner der andelen private barnehager er høy, slår modellen uheldig ut. Det finnes eksempler på at lokalpolitikerne ikke tør gjennomføre nødvendig oppussing av offentlige barnehager, fordi de da forplikter seg til å øke tilskuddene til private i neste runde. Samtidig skapte modellen trøbbel for de private barnehagene da bemanningsnormen ble innført.

Det er åpenbart at noe må gjøres. Flertallet i Storberget-utvalget går inn for en modell de mener gir økt demokratisk styring og sikrer at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode. Begge formål stiller vi oss bak. Samtidig frykter private barnehager, både kjedene og de ideelle, dramatiske konsekvenser av endringene som foreslås. Et viktig bakteppet er nedgangen i antall barn som trenger plass. Private barnehager frykter økt kommunal kontroll vil føre til at kommunale barnehager prioriteres når avdelinger og enheter skal legges ned. De frykter også tidsbegrensa avtaler som gjør private barnehager mindre attraktive.

40 prosent av barna i Trondheim går i private barnehager. Noen foreldre velger et privat tilbud fordi de ønsker en spesiell pedagogikk eller verdigrunnlag. Andre fordi det er nærmest eller de har hørt varme anbefalinger fra andre. Uansett grunn er dagens valgfrihet et gode som må bevares.

Mens norske politikere er splittet i synet på de kommersielle kjedene, er alle tilsynelatende enige om at barnehagene som drives av foreldre eller ideelle organisasjoner, må bevares. Også Kommunedirektøren bedyrer at kommunen ønsker å gi private barnehager levedyktige vilkår. Formannskapet må sikre at kommunens høringssvar bidrar til å nå det målet.