Kommunen stenger ned etter mye smitte. Pressekonferanse fra Rådhuset om koronasmitten. Med kommunedirektør Morten Wolden, ordfører Rita Ottervik, fungerende kommuneoverlege Elizabeth Kimbell og fagansvarlig overlege ved smittesporingen i Trondheim, Eli-Anne Skaug. Kommunikasjonssjef Harry Tiller ledet pressekonferansen.  Foto: Håvard Haugseth Jensen (foto)

Kommunen må gi raskere innsyn

Trondheim kommune må bli bedre til å etterleve offentlighetsloven.


Stortinget besluttet i 1962 å oppnevne en sivilombudsmann, med i oppgave å forsvare og ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Borgere kan klage til Sivilombudet som det nå heter, om forvaltningen av det meste, fra ansettelsessaker til saker om helse, plan og bygg. Noen av klagene og særlig de fra mediene handler om offentlighet og innsyn i saksbehandling. Etter å ha undersøkt saksbehandlingstid for innsynssaker i Trondheim kommune, konkluderer Sivilombudet med at den er uakseptabelt lang. Det bør snarest få konsekvenser for kommunens praksis.

Retten til å få se alle offentlige dokumenter i en sak, er blant medienes viktigste verktøy for å utføre sitt samfunnsoppdrag. Det er en viktig rett for alle borgere og en del av åpenheten som ofte hylles som en vesentlig del av liberale demokrati. Når denne retten utfordres, treneres eller bestrides langt opp i forvaltningen, spiller Sivilombudet en viktig rolle. Retten til å klage og få saken behandlet på nytt av en overordnet instans, er en viktig del av rettssikkerheten.

Sivilombudet påpeker at en normal saksbehandlingstid på rundt to måneder for krav om innsyn i Trondheim ikke er i tråd med offentlighetslovens ordlyd om saksbehandling «utan ugrunna opphald». Kommunen forklarer lang saksbehandlingstid med pandemi og langt flere innsynssaker som følge av en ny avis i byen. Sivilombudets påpekning av at offentlighetsloven gjelder også under en pandemi og at kommunen har ansvar for å disponere ressursene slik at lovens krav oppfylles, er en alvorlig skrape til kommunens praksis.

Vi stiller oss helt bak Sivilombudets påpekning av viktigheten av rask behandling av krav om innsyn for å unngå at prinsippet om offentlighet uthules. Det er bra at kommunen ved kommunikasjonssjef Harry Tiller(bildet) beklager at saksbehandlingen i en periode har vært for lang. Det er også bra at Sivilombudet ber om rask tilbakemelding alt i høst om hvordan Trondheim skal sørge for at retten til innsyn og offentlighet er i tråd med lovverkets intensjon også her i byen.