OSLO 20171124. Oslo Tinghus. Interiør rettssal, Norges lover, klubbe. Foto: Berit Roald / NTB  Foto: Berit Roald

Viktig varsko om rettssikkerhet

Kraftig vekst i alvorlige straffesaker hvor det ikke gis mulighet til å anke, kan svekke rettssikerheten.


Stortinget vedtok i 2019, med et knapt flertall, å fjerne den ubetingede ankeretten i straffesaker med en strafferamme på over seks års fengsel. Argumentet fra regjeringen var effektivisering ved å frigjøre ressurser til lagmannsretter og påtalemyndighet. Nye tall fra Rett24.no viser en dramatisk vekst i antall saker som er nektet anke etter lovendringen. Det bør tas som et alvorlig varsko om rettssikkerheten.

Målet var å unngå å bruke av domstolenes ressurser på saker der utfallet i lagmannsretten med overveiende sannsynlighet ville blitt det samme om i tingretten. Kritikere, blant annet fra Advokatforeningen, fryktet at endringen kan komme i strid med FN-erklæringen som sier at domfelte for en forbrytelse, skal ha rett til å få dom og straffutmåling overprøvd av en høyere instans. Stortingsflertallet understreket på sin side at terskelen for å nekte anke i alvorlige straffesaker skal være høy.

Tallene som Rett24.no presenterte denne uka, viser en dramatisk økning av antall saker som nektes anke. I de fire lagmannsrettene de har fått tall fra, Borgarting, Hålogaland, Gulating og Eidsivating, er det i år nektet anke i rundt halvparten av sakene, og alle steder med en kraftig økning fra i fjor. Høyesterett har nå for første gang besluttet å behandle én av ankenektelsene i avdeling som det heter, om en voldtektssak. Det vil forhåpentligvis bidra til en prinsipiell avklaring av hva slags krav det bør stilles til begrunnelse når lagmannsretten nekter anke i alvorlige straffesaker.

I 2015 opphevet Stortinget juryordningen og erstattet den med en meddomsrett med en blanding av fagdommere og lekdommere i lagmannsretten. Da ble det argumentert godt for at man fortsatt skal dømmes av likemenn her til lands. Når så mange alvorlige straffesaker nektes anke til lagmannsretten, innebærer det at stadig flere alvorlige saker i større grad avgjøres av fagdommere. Det har ikke vært en uttalt intensjon ved lovendringene. Derfor er det grunn til å stille spørsmål ved om silingen av ankesaker har blitt så streng at den går ut over rettssikkerheten.