Trondheim fortettes og det er viktig å ta vare på bokvaliteten. Her fra utbygging på Lilleby.   Foto: Christine Schefte

Også folk i nye hus må få se sola

Sol har betydning for livskvaliteten, og hensynet til sollys er noe utbyggerne må ta hensyn til i dag. Men neste år forsvinner dette statlige kravet.

I stedet er det kommunene som får ansvar for at nye boliger får tilstrekkelig med naturlig lys. Dette er ikke en klok endring. Kommunene unner nok innbyggerne gode solforhold, men samtidig kan de gi etter for presset fra utbyggere som vil bygge høyt og tett.

I teknisk byggeforskrift er det en paragraf som sier at «byggverk skal plasseres slik at det tas hensyn til lys- og solforhold, samt lyd- og vibrasjonsforhold». Videre står det at alle boenheter og felles utearealer bør ha sol minst fem timer hver dag ved vår- og høstjevndøgn.

Midtnorsk debatt: Kan vi ikke bare si opp Byantikvaren?

Fra 1. juli 2021 forsvinner denne paragrafen. Det som står igjen, er et krav om tilfredsstillende tilgang på dagslys i oppholdsrom. Sola forsvinner altså ut av forskriften. Regjeringen overlater ansvaret for dagslys til kommunene. Men i plan- og bygningsloven står det ikke noe konkret om sollys. Regjeringen stoler derimot på at kommunene, som har best kjennskap til lokale forhold, er sitt ansvar bevisst. Dessuten må kommunene stille konkrete krav om lysforhold i reguleringsplanene sine.

Vi er for mest mulig lokalt selvstyre, men vi tror likevel ikke det er klokt å gi slipp på en nasjonal forskrift som er så viktig for bokvaliteten. Selv om lokalpolitikere og kommuneadministrasjon kjenner sin kommune best, er det også de som kjenner presset fra utbyggere som vil utnytte tomtearealet i størst mulig grad.

Midtnorsk debatt: Fortetting og hyblifisering fortsetter ufortrødent! Svikter det juridiske apparatet i kommunen?!

Presset om å utnytte areal blir ikke mindre hvis fortetting er en vedtatt politikk, slik det er i Trondheim. Av hensyn til klimaet skal vi bo tettere og mer sentralt i en by som vokser. Det er en god strategi. Samtidig skaper fortetting konflikt. Flere byggesaker viser at naboer protesterer når det bygges nytt, tett innpå eller høyt på nærmeste boligtomt. Konflikten bunner gjerne i at det blir mer innsyn mens sollys og utsikt forsvinner. Kunsten blir derfor å fortette på en god måte som ikke forringer boligstrøkene altfor mye. Å gi slipp på sola er derfor ingen god idé.