Trygg eldreomsorg er et politisk ansvar

Aggresjon, vold og overgrep mellom og mot beboere er et utbredt problem i eldreinstitusjonene. Samtidig blir alvorlige hendelser trolig underrapportert. Norsk eldreomsorg må styrkes og forbedres.

Nylig meldte Adresseavisen om at det ble registrert 179 alvorlige avvik i eldreomsorgen i Trondheim i fjor. Mens enkelte sykehjem meldte flere titalls avvik, hadde andre ikke et eneste registrert avvik. Det tyder på underrapportering.

LES OGSÅ: «Pasienten ble funnet overopphetet og svært medtatt på veranda»

Samtidig varsler et forskerteam ved NTNU om alvorlige problemer i norsk eldreomsorg. Ansatte ved 100 sykehjem over hele landet har svart på spørsmål om vold, overgrep og forsømmelser mot beboere. Åtte av ti ansatte hadde vært vitne til slike hendelser i løpet av det siste året. Seks av ti ansatte innrømmet at de selv hadde utsatt beboere for det samme.

FORSKERNE: - En kan stille spørsmål ved hvorfor ikke sykehjemmene lærer av slike hendelser

Pasientene i eldreomsorgen er en svært sårbar og utsatt gruppe. Selv om mange av dem opplever å få god og trygg omsorg av dedikerte helsearbeidere, viser både antallet avviksmeldinger og funnene fra forskningsprosjektet at mye gjenstår før vi kan si at vi har en forsvarlig eldreomsorg i Norge.

Når det gjelder Trondheim kommune, er det positivt med åpenhet rundt avviksmeldingene. Det er viktig og nødvendig å få de alvorlige hendelsene opp i dagen. Spørsmålet er hva kommunen gjør for å redusere antallet avvik. Det er ikke nok å registrere dem, som ansvarlig driver må kommunen også lære av dem. I tillegg til å forsikre seg om at alle avvik blir rapportert, må kommunen sørge for at problemer som avdekkes blir fulgt opp av ledelse og ansatte ved institusjonene.

Ni enhetsledere ved helse- og velferdssentre i Trondheim skriver i Adresseavisen at de tar avvikene på høyeste alvor. De melder om god faglighet ute i tjenestene, men at det er et faktum at sykehjemmene i Trondheim er marginalt bemannet. Enhetslederne ønsker seg sterkere grunnbemanning, da bedre tilstedeværelse i avdelingene har betydning for antall utageringer og voldshendelser.

Lav bemanning og utstrakt bruk av vikarer øker risikoen for uønskede hendelser. Det er politikerne som er ansvarlige for kvaliteten i eldreomsorgen. De må påse at avvik blir registrert i alle enhetene, at avviksmeldingene blir fulgt opp av ledelsen og at både sykehjemmene og hjemmetjenesten er godt nok bemannet.