Leder Geir Røssvoll, Utdanningsforbundet Trøndelag, leder Gry Camilla Thingstad, Utdanningsforbundet Trondheim - provosert av skolekutt.  Foto: Karina Lein

Kommunene må unngå skolekutt

Utdanningsforbundet i Trøndelag er provosert over at Trondheim kommune skylder på kravet om lærertetthet når de kutter i antall miljøveiledere. Kuttene er også uheldig fordi mange sårbare elever trenger tett oppfølging når skolene starter til høsten. Mange har ikke hatt god nok nytte av hjemmeundervisningen under krisen. Derfor er det beklagelig dersom ansatte som nettopp skal følge opp disse elevene, nå forsvinner fordi det skal spares i budsjettet på grunn av koronakrisen. Her må kommunene så langt det er mulig sørge for at ressursene styrkes, ikke svekkes.

LES OGSÅ: - Å holde budsjettet og ivareta de mest sårbare elevene samtidig, er svært vanskelig

De fleste kommunene må kutte i driften etter at skatteinntektene er blitt redusert og utgiftene har økt etter at Norge stengte ned. En del av dette har staten sagt den vil kompensere, men fortsatt må kommunene kutte betydelig i egen virksomhet. I Trondheim er de fleste sektorene berørt, også oppvekstsektoren. Denne sektoren har allerede hatt store utfordringer etter at skoler og barnehager har vært stengt i flere måneder.

Les også: - Over 100 mill. er brukt til andre ting enn lærerstyrking i Trondheim

Kommunens ledelse mener kravet til minstenorm for lærertetthet er noe av årsaken til at andre yrkesgrupper rammes og må ut skolen. Lærenormen ble vedtatt av Stortinget i 2017 og innebærer at det skal være en øvre grense for hvor mange elever det skal være per lærer. Når elevene igjen starter skoleåret til høsten, vil noen elever ha behov for ekstra oppfølging. Kutt i antall miljøveiledere, spesialpedagoger og assistenter, vil føre til at lærerne i større grad må bruke mer tid på noen få elever. Det vil gå på bekostning av undervisningen til resten av klassen.

Les også: Lover ekstra oppmerksomhet for de sårbare barna

Regjeringen har bevilget 400 millioner på en tiltakspakke for sårbare barn og unge som er rammet av koronatiltakene. Det har også gjennom flere år kommet statlige midler for å styrke lærertettheten og tidlig innsats i skolen. Utdanningsforbundet i Trondheim hevder at en del av disse pengene er brukt til andre formål, og at skolene i byen har vært underfinansiert i mange år. Vi forstår at skolene gjerne skulle ha mer ressurser, men vi forutsetter at midler som er bevilget til undervisning, blir brukt til skolene. Vi oppfordrer også kommunene til å skjerme skolene mest mulig når det nå må kuttes i økonomien i det fleste kommunene.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter