bakgrunn 24.juni - arbeidsledighet og uføretrygd - personer i rullestol  Foto: Tegning: Jan O Henriksen

Må sørge for at færre blir uføre

Risikoen for å bli uføretrygdet henger tett sammen med utdanningsnivået. Folk med lav utdanning, det vil si at de som bare har grunnskole, har økt risiko for å bli ufør. Denne gruppen har også større problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet, og for mange ender ledigheten i uførhet. Derfor blir det stadig viktigere å sørge for at unge tar lengre utdanning. Utviklingen er alvorlig både for dem det gjelder, men også for samfunnet der mer enn hver tiende arbeidsfør i befolkningen var uføretrygdet ved årsskiftet. Det er ekstra viktig å sette inn tiltak for å heve kompetansen til lavt utdannede, spesielt nå som landet er inne i en krise med svært høy ledighet.

LES OGSÅ: Arrogant å gjøre narr av folk som går til legen.

Det var 364 000 uføretrygdede i Norge i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Andelen uføre har steget jevnt de siste årene, og forskjellene mellom enkelte grupper og kjønn øker. Mens kun vel fire prosent med høyere utdanning er uføretrygdet, mottar over 20 prosent av dem som bare har grunnskole, uføretrygd. Trøndelag ligger noe over landsgjennomsnittet. Flere kvinner enn menn blir uføre, og gapet blir større. Det er også alvorlig at svært mange unge er blitt uføre de siste ti årene.

Noe av forklaringen til at utdanning spiller en rolle, ligger i livssituasjonen. Folk med høy utdanning og god inntekt har alltid hatt høyere forventet levealder enn de med lavere utdanning og inntekt. De spiser ofte sunnere, er mer fysisk aktive og røyker mindre. Dette påvirker også hvor mange, og hvor lenge, denne gruppe står i arbeid før de pensjonerer seg eller eventuelt blir uføre.

LES OGSÅ: Nav svarer kvinne som søker uføretrygd

En annen forklaring er at det er vanskeligere å få jobb med lav utdanning, og flere ender derfor som arbeidsledige. Spesielt er langtidsledighet en belastning psykisk, og det kan derfor føre til at veien til uførhet er kortere. Tallene viser også at antallet uføre er størst etter fylte 45 år. Det kan ha sammenheng med at flere med lav utdanning ofte har et mer fysisk og stereotypt arbeid. Slitasjen vil derfor øke med alderen for denne gruppen. Det er også et problem at de med restarbeidsevne faller utenfor arbeidslivet.

Med dagens høye arbeidsledighet risikerer vi at flere blir langtidsledige og at enda flere ender som uføre. Myndighetene har allerede en stor utfordring med å få de som er blitt ledige under koronakrisen tilbake i jobb. Den mest utsatte gruppen, de som står i fare for å forsvinne helt ut av arbeidslivet og bli uføre, vil ikke få det lettere. Det er beklagelig.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter