Sør-Trøndelag tingrett i Trondheim. Illustrasjonsbilder. Bildet tatt i februar 2020.  Foto: Alexander Killingberg

Politikerne må lytte til råd fra fagfolk

Kan vi legge ned noen av de mange rettslokalene der folk blir dømt for lovbrudd? Spørsmålet har ikke noe opplagt svar, men politikerne må lytte til fagfolk før de bestemmer seg.

Senterpartiets Jenny Klinge har kommet med skarp kritikk av Domstoladministrasjonen, som ligger i Trondheim. Hun er partiets justispolitiske talsperson og mener det statlige organet i mange år har hatt «en klar politisk agenda» for å sentralisere domstolene. Hun vil at det nå skal evalueres om organet fungerer godt nok.

Bakgrunnen for det skarpe utsagnet hennes er at Domstoladministrasjonen har støttet Domstolkommisjonens forslag om å redusere antall domstoler. Den faglige utredningen førte til at regjeringen foreslo å beholde alle dagens rettslokaler, men redusere antall tingretter fra 60 til 22.

Opposisjonen på Stortinget, Ap, Frp, Sp og SV, har gitt klar beskjed om at det vil de si nei til. Men det norske rettssystemet har godt av en kritisk gjennomgang, og det er ikke sikkert vi trenger like mange tingretter som vi har i dag.

Vi forstår at Sp er uenig. De setter også forslaget om å redusere antall tingretter i sammenheng med politireformen. Men partiet bør ikke anklage Domstoladministrasjonen for å ha en politisk agenda for sentralisering. Det norske samfunnet endrer seg, og modernisering er nødvendig.

Politikerne må selvfølgelig ta stilling til saker ut fra sin egen holdning, men de må lytte til fagfolk som gir dem et helt nødvendig faktagrunnlag, uten å beskylde dem for politisk slagside. Dommerforeningen og Juristforbundet er også kritiske til Sp’s utspill.

I et demokrati er det alltid slik at politikerne har det siste ordet, siden de er valgt av folket. Men uten gode råd og faktainformasjon fra dem som kjenner ulike saksområder best, blir det vanskelig å fatte vedtak som tjener befolkningen. Dette samspillet mellom faglige råd og politiske avgjørelser har vi også sett under koronakrisen.

Domstoladministrasjonen har gjort et godt arbeid helt siden den ble etablert i Trondheim for snart 20 år siden. Den kan gjerne evalueres, men utgangspunktet bør ikke være at den har en politisk slagside.