Det bør ikke bli lettere å bygge ut og privatisere i strandsonen.   Foto: Nina Ruud

Dårlig forslag om bygging i strandsonen

Strandsonen er det området i Norge som er under sterkest utbyggingspress. Det er også regjeringen klar over.

Samtidig vil regjeringen gjøre det enklere å bygge innenfor 100-metersbeltet. Det er en dårlig idé.

Det er et generelt byggeforbud i en 100-meterssone langs kysten. Forbudet skal sikre allemannsretten, altså at befolkningen har god tilgang til friluftslivsområdene langs sjøen. Forbudet skal også ivareta plante- og dyreliv. Likevel privatiseres strandsonen flere steder, og i dag er over 30 prosent av arealet påvirket av menneskelige inngrep. Det skyldes i stor grad at det gis dispensasjoner fra byggeforbudet.

Likevel foreslår regjeringen en endring i plan- og bygningsloven som vil gjøre det lettere for enkeltpersoner som vil søke dispensasjon fra byggeforbudet. Vel å merke skal ikke oppmykningen gjelde for pressområder, som langs Oslofjorden. Målet er at det skal bli enklere å få til næringsaktivitet og bosetting. Distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) peker på Sørlandet og Vestlandet og deler av Trondheimsfjorden som områder som ikke trenger det samme, strenge regelverket.

Rett skal være rett, det er forskjell på Tjøme og Roan når det gjelder tilgangen til strandsonen. Det er forståelig at distriktskommuner langs kysten trenger mer aktivitet, flere innbyggere og mer penger i kommunekassa. Men det kan ikke skje på bekostning av den viktige allemannsretten. Enkelte sentrale områder ved Trondheimsfjorden er allerede utsatt for byggepress. Blir bygging ved stranda for enkelt, vil bit for bit forsvinne. Kommende generasjoner vil neppe juble over at det blir vanskeligere for hvermannsen å komme ned til stranda for å fiske, bade og ellers nyte naturen ved hav og fjord.

Siden det allerede gis mange unntak fra forbudet og flere kommuner i dag har mulighet til å sette en annen byggegrense, er det underlig å myke opp regelverket. At folk er bekymret, kommer også til uttrykk i en fersk spørreundersøkelse fra Norsk Friluftsliv, gjennomført av Ipsos. Den viser at 70 prosent ikke vil åpne for mer utbygging. Det er mulig de spurte tenkte på Indre Oslofjord da de svarte. Men det er nok et stort flertall for at naturen langs kysten skal være tilgjengelig for alle. Det bør regjeringen lytte til.