Brukerne av kommunens bo- og aktivitetstilbud for utviklingshemmede har demonstrert ved ulike anledninger for å skape et bedre tilbud. Nå må byens politikere stille opp, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Marthe Amanda Vannebo

Utviklingshemmede må få et bedre tilbud

Utviklingshemmede i Bo- og aktivitetstilbudet (Boa) har ventet altfor lenge på et verdig tilbud.

Hver dag denne uka vil Adresseavisen på lederplass legge fram utfordringer som vi mener politikerne må gjøre noe med de neste fire årene. I dag ber vi det politiske flertallet i Trondheim stille opp for byens utviklingshemmede.

Gjennom mange år har tilbudet til voksne med nedsatt funksjonsevne vært for dårlig. Det har ikke manglet på meldinger om lange ventelister for å flytte inn i egen bolig. I tillegg har det over lang tid blitt brukt mer penger enn det som er budsjettert. I enkelte tilfeller har personer ventet i ni år på å kunne flytte inn i egen bolig. I gjennomsnitt har hver søker vært nødt til å vente i over tre år for å kunne flytte inn i egen bolig. Det er i seg selv en skandale.

Tidligere i år måtte politikerne innse at sektoren var underbudsjettert og tilførte ytterligere 80 millioner kroner til Boa. De pengene er likevel ikke nok til annet enn å dekke inn merforbruk. Ekstrabevilgningene på 80 millioner har derfor ikke gjort noe som helst for å gi voksne funksjonshemmede et bedre tilbud enn i dag. I tillegg har rådmannen pekt på at det kan bli aktuelt å kutte ned på antall årsverk i sektoren. Alt dette bør få alarmklokkene til å ringe kraftig hos det nye politiske flertallet i Trondheim. I den politiske plattformen til flertallet, som ble lagt frem i går, heter det at kvaliteten må bedres og at tjenestene må ha nok bemanning. Vi forventer at dette følges opp med konkrete tiltak.

Kontrollkomiteen i Trondheim har startet arbeidet med en foreta en full gjennomgang av Boa. Den rapporten ventes å være klar ved årsskiftet. Gjennomgangen vil gi viktige svar på hva som egentlig er problemene med tjenesten. Kartleggingen vil også gi svar på om pengene er brukt på riktig måte, om de politiske vedtakene er fulgt opp og om Trondheim driver tjenesten på en annen måte enn kommuner vi kan sammenligne oss med. Rapporten skal også vise om det er bevilget for lite penger i forhold til ambisjonsnivået som det politiske flertallet har lagt opp til.

Byens voksne funksjonshemmede har krav på en langt bedre situasjon enn de har hatt til nå. Selv om det aldri kan bli nok penger til en slik tjeneste, er det grunn til å kreve at de kommunale tilbudene til denne gruppen er forsvarlige nok til å gi dem et sted og bo og et liv med aktiviteter og verdighet. Det nye bystyret må komme til bunns i hva problemene er og finne tiltak eller penger som gjør at krisen i Boa løses – en gang for alle.