Trondheim bør innføre en parlamentaristisk styreform når det nye bystyret trer sammen, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Vegard Eggen

Byen er moden for en ny politisk styringsform

Det politiske flertallet i Trondheim forhandler nå om politikk, posisjoner og fordeling etter valget. Forhandlingene bør føre til at byen får byregjering fra neste år.

Trondheim kommune har til nå vært styrt etter formannskapsmodellen. Det vil si at bystyret og formannskapet fatter de politiske vedtakene etter at administrasjonen og rådmannen har utredet sakene og lagt dem frem for politikerne. Det daglige arbeidet og iverksettelsen av vedtakene er det administrasjonen som sørger for.

Det nye bystyret bør åpne opp for at politikerne stilles mer til ansvar for sin egen politikk og vedtak gjennom å innføre parlamentarisme. Vi har for ofte sett at det politiske flertallet har lagt skylda på rådmannen og administrasjonen når kritikkverdige forhold har dukket opp i Trondheim. Gjennom å gi medlemmene i en byregjering det hele og fulle ansvaret for det som går godt og det som går dårlig, vil de politiske prioriteringene bli tydeligere for velgerne. Det kan føre til økt engasjement rundt lokalpolitiske spørsmål og tydeligere alternativer i politikken.

Trondheim vokser og har blitt en storby. Dagens politiske styringsform medfører et stort byråkrati som har mye makt, uten at de er valgt av folket. Formannskapsmodellen er en egnet måte å styre mindre kommuner på, men passer ikke like godt for storbyer. Enkelte har hevdet at dagens modell i Trondheim, der en bred allianse har styrt i en årrekke, fungerer som en byregjering «light»allerede.

Trondheim kommune har over 12 000 årsverk og står for kommunale tilbud til titusenvis av mennesker. Parlamentarisme er med på å overføre makt fra administrasjonen til politikerne, gjøre lokaldemokratiet bedre og sørge for at flertallet som velgerne har innsatt, får større mulighet til å gjennomføre sin politiske plan.

Men en byregjering kan også føre til dårligere arbeidsforhold for opposisjonen og at enda flere beslutninger tas i lukkede rom. Dersom byen velger å endre styringsform, må det samtidig sørges for at mindretallet tilføres nok ressurser til å kunne gjøre sin del av jobben. Åpenhet og innsyn i politiske prosesser må også sikres.