Ranheim inn i fremtiden

Ranheim er en bydel i vekst. Nye utbyggingsområder som Nedre Humlehaugen, Ranheim Vestre, Peder Myhres veg, Ranheim senterområde, Ranheimsfjæra, Grilstad Park og Grilstad Marina er i utvikling.

Rundt 1950 boenheter er på plass, vi skal opp i nesten 3000. Folketallet vil øke med flere tusen på få år. Ranheim vokser, har vi det som skal til for at alle skal trives i denne bydelen? Barn, ungdom, småbarnsforeldre, seniorer og pensjonister har ulike behov og ønsker, blir de ivaretatt?

«Ranheimsbyggen» har alltid hatt sterk tilhørighet til stedet. Hvordan skape den hos våre nye innbyggere? Vi trenger tilgjengelige friluftsområder, leikeplasser, steder for kultur og idrett, et bydelssentrum; treffsted. Vi trenger gode trafikkforhold, godt miljø, trygg skolevei. For å bygge stedsidentitet må det skapes møteplasser og levevilkår for alle.

Prognoser fra Trondheim kommune for befokningsutviklingen på Ranheim: Vi vil gå fra ca 7500 innbyggere i 2015 til 11000 i 2025, til 16000 i 2040. Når vi inkluderer Charlottenlund, som Ranheim vil være det nærmeste senterområdet til fremover, er tallene i 2025: 18200 og i 2040 er vi oppe i 24000 innbyggere.

Trondheim kommune har aldri hatt tid til å lage en bydelsplan for Ranheim. Vi som bor her har ikke blitt bedt om råd for hvordan å utvikle bydelen. Utbyggerne tenker på sine regulerte områder og setter av det de må til lekeplasser og grøntareal. Den enkelte saksbehandler i kommunen tar ansvar for at utbygger gjør som den skal. Hvem tar ansvar og vare på helheten og behovene som kommer med befolkningsøkningen?

Samtidig med storstilt boligbygging planlegges et nytt kraftvarmeverk ved siden av Ranheim fabrikker. Statkraft sine planer for fem år siden ble stoppet av «Ranheimsbyggen», og området ved asfaltverket skulle utredes som alternativt sted for virksomheten. Etter det har det vært stille, helt til vi får høre at fabrikken nå har planer om å bygge ut et såkalt biobrenselanlegg for brenning av avfall fra fabrikken og annet restavfall. Også her er Statkraft med i bildet. Dette anlegget skal ikke eies av fabrikken men av Ranheim Energi, det gjør oss usikre på hva som kan utvikles på det planlagte området i årene fremover. Hvordan passer et slikt nytt industrianlegg inn i helheten?

Det er et stadig større press på østsida av byen med storstilt utbygging og befolkningsvekst. Hvordan harmoniserer dette med samtidig utbygging av tungindustri? Fabrikken har vært her i 130 år, den ønsker vi skal overleve, men nye, større anlegg, skal de også plasseres midt på «Ranheims torg»? Skal Ranheim være et industristed eller et sted for storstilt boligbygging?

Beboerforeninga ønsker et sted å bli hørt og få høre hva som planlegges. Når ingen masterplan finnes og beboerne ikke høres, hvordan vite hva resultatet blir?

Ingen annen skolekrets i Trondheim forventer så store kull som Ranheim de kommende årene. Vi vet at det kommer en flott marina, enda en skole er under planlegging, vi har fjorden med flotte stier og badeforhold. Men allerede er både skole- og hallkapasitet sprengt - og også arealer for fotball og annen uteidrett. Mange småbarnsfamilier flytter hit - har vi gode nok tilbud til barna så de får gode oppvekstvilkår? Vi trenger sårt en ny flerbrukshall.

Andre spesielle behov er utvikling av et senterområde og utbygging av omsorgsboliger for eldre, helst i nærheten av senteret. Et bydelssenter bør ha fokus både på tjenester og et kulturelt tilbud. Det er planer for et nytt senter i utbyggingsprosjektet “Ranheim senterområde”, men det inkluderer ikke et samlingssted for bydelens beboere som vi sårt mangler når innbyggertallet øker. Folkets hus på Ranheim har vi rett og slett vokst ut av. Behovet for omsorgsboliger vil også øke, hvor er planene for dette?

Trondheim kommune har noen planer som gjelder jordet mellom fabrikken og jernbanen på Ranheim (Kruskajordet). Området er eid av kommunen, og kan gi plass for kommunale utbyggingsoppgaver som helse- og velferdssenter, skole, flerbrukshall, eventuelt bydelsbasseng, og barnehage (kommunen selv som sier dette). I kommuneplanens arealdel er området avsatt til offentlig tjenesteyting. Vi applauderer initiativet fra kommunen og ønsker fortgang i planleggingen av området (dessverre må detaljregulering av området vente til utredning om framtidig jernbanetrase for dobbeltspor er ferdig).

Vi ønsker å bli hørt og gi gode råd om hvordan Ranheim kan utvikles for å få et godt miljø for alle i en bydel som om noen år vil være på størrelse med Molde by, og ber herved kommunen om et folkemøte om hvordan vi sammen kan utvikle denne flotte bydelen.