Dagens to bygg legger betydelige begrensninger på det som er museenes samfunnsoppdrag, skriver MiST direktør, Karen Espelund. 

Nytt museum? Momentum er nå!

Stortinget har tydelig uttrykt at investeringsmidler til kulturbygg framover skal prioriteres til investeringer utenfor Oslo. Et nytt museum for i billedkunst, kunsthåndverk og design i Trondheim er en nasjonal satsing og bør være et prioritert prosjekt. Det haster med å lande lokaliseringen.

LES OGSÅ: Hvorfor er det så vanskelig å bygge i tradisjonell stil?

Vi er utålmodige – på vegne av publikum! Dagens museer, i Munkegata og Bispegata, er to flotte arkitektoniske bygg. Disse skal fortsatt bestå og kan fylles med ulike kulturaktiviteter. Men Museene i Sør-Trøndelag (MiST) er også utålmodige etter å komme i gang med konkretisering av hvordan museet skal utformes – det krever at mange tenker høyt sammen – blant annet fagmiljøene i regionen.

Vi er også utålmodige fordi situasjonen for bygget i Munkegata er kritisk. Det pågår nå et betydelig arbeid med å tilstandsvurdere, registrere, fotografere, pakke ned og flytte de 30 000 gjenstandene i Kunstindustrimuseets samling ut av bygget. Vi er opptatt av å vise gjenstander i samlingen, også i fasen med stengt bygg, og samarbeider med flere andre aktører om alternative visningssteder.

Hva er kulturbyens ambisjoner?

  • Kunst og kultur skal være en overordnet del av by- og samfunnsutviklingen
  • Trondheim skal være en internasjonalt anerkjent kunst- og kulturby

Har kulturlivet tatt for mye tran? Nei, på ingen måte – dette er Trondheim bystyres vedtak fra kommunedelplanen for kunst og kultur i 2019. Hvordan skal så dette realiseres?

LES OGSÅ: Det farligste er å ikke velge

På oppdrag fra formannskapet i Trondheim har MiST utredet og anbefalt grunnlaget for å realisere et nytt museum for billedkunst, kunsthåndverk og design. Første skritt på veien er å lande et tomtevalg. Dette handler ikke kun om å velge riktig lokalisering, men vel så mye om å uttrykke hvilke ambisjoner Trondheim og Trøndelag bør ha, med utgangspunkt i de to samlingene som Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (NKIM) og Trondheim kunstmuseum (TKM) forvalter i dag.

MiST forvalter og formidler samlingene på vegne av stiftelsene ved de to museene. Det betyr at vi skal ha som ambisjon å følge opp formålsparagrafene som i kortform innebærer «å samle og fremme nasjonalt og internasjonalt kunsthåndverk og design fra fortid og nåtid» (NKIM). Og «å skape interesse for og øke kunnskap om billedkunst og andre visuelle uttrykksformer (...) være et dokumentasjons- og kompetansesenter for regionen, dvs. så langt det er mulig søke å fange opp vesentlige nasjonale og internasjonale strømninger», (TKM). Samlet omfatter dette ca. 40 000 gjenstander.

LES OGSÅ: Ottervik om museumsbygg på Leüthenhaven

Det er kjent at dagens to bygg har begrensninger, både bygningsmessig og som utstillingsareal også for lokale kunstnere. Krav til sikring og klimatilpassing som stilles fra eksterne, kan ikke innfris. Vi får dermed ikke lånt inn nasjonale og internasjonale verk. Det er museenes ansvar å sikre at samlingene ivaretas for fremtidige generasjoner. Dagens bygg legger betydelige begrensninger på det som er museenes samfunnsoppdrag.

Mål og ambisjoner for fremtidens museum må være førende for hva et nytt museum skal romme. Publikumsperspektivet må løftes – det samme gjelder bedre utstillingsmuligheter. Vi må ha verksteder og aktiv bruk av museet for store og små, amatører og profesjonelle.

MiST fraråder en løsning hvor museet spres over flere bygg som ikke henger sammen, for å unngå doble funksjoner som krever areal og fordyrer driften, både bemannings- og driftsmessig. Dessverre viser erfaring at det er krevende å få tilskudd til å dekke økte driftsutgifter.

Det nye museet skal:

  • Være en aktuell og fremtidsrettet arena som underbygger visjonen for MiST; fortelle historien, utfordre samtiden og prege framtiden
  • Være et museum som fremmer demokrati og medborgerskap gjennom møtet mellom kunsten og den besøkende
  • Sikre større utstillingsareal for å nå et bredere publikum
  • Gi utvidede mulighet for flere utstillinger av et større antall kunstnere
  • Gi mulighet for å vise langt mer av dagens og fremtidens samlinger
  • Gi mulighet for flere typer utstillinger både med egne verker/gjenstander, og innlån av større nasjonale og internasjonale verk.
  • Gi mulighet for bruk av verksteder både for kunstnere og andre
  • Legge til rette for en bedre arbeidssituasjon for museets ansatte

LES OGSÅ: Advarer mot nytt kjempebygg: – Veldig redd for at det vil være utdatert

Skal disse ambisjonene realiseres, kreves mer areal enn dagens to bygg omfatter. I beskrivelsen av arealbehovet på 11 000 m² er magasin allerede tatt ut. Oppbevaring av gjenstander som ikke benyttes i utstillinger, planlegges løst på annen måte – sammen med flere av MiST-museene og andre museer i regionen. I den sammenheng er det i seg selv en utfordring hvis utstillingsarealet begrenses vesentlig – i dag vises kun 4–5 prosent av NKIMs rikholdige samling. MiST har anbefalt en løsning der det bygges nytt på Leüthenhaven. Sammen med Trøndelag Teaters plan for utbygging, kan området utvikles til et attraktivt, og gjerne grønt, kulturkvartal.

Allerede i 2006 vedtok et enstemmig bystyre og fylkesting at et «samlet kunstmuseum i Trondheim i et nytt museum for kunst og design» skulle være realisert innen 2014. Bystyret har ved flere anledninger (2015 og 2016) påpekt det «prekære behovet for oppgradering av Nordenfjeldske kunstindustrimuseum og Trondheim kunstmuseum» og bedt om at situasjonen for de to museene «når det gjelder utbedringer av eksisterende bygg, og eventuell nybygging».

Det er altså 15 år siden saken ble løftet på den politiske dagsorden. Vi i MiST skal gjøre vårt, så håper vi at bystyret og fylkestinget blir med på å realisere ambisjonene for både byen og regionen. Da er det nærliggende å forvente at også staten følger opp. I første omgang er det en glede å invitere publikum til Hannah Ryggen Triennalen i mars. Hannah Ryggen – Trøndelags verdensskatt som er en betydelig inspirator for mange – mer aktuell enn noen gang!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe