Fylkesleder i Trøndelag bondelag mener det må en strengere håndhevelse av arealbruken av dyrket mark..  Foto: Morten Antonsen

Regional plan for arealbruk Trøndelag  

Hvordan vi planlegger å bruke våre arealer sier mye om hvilken samfunnsutvikling vi ønsker. Regional plan for arealbruk Trøndelag 2022-2030, som nå har vært på høring, kan etter politisk behandling i fylkestinget bli et viktig redskap for å sikre en god samfunnsutvikling, og ikke minst legge grunnlaget for en bærekraftig arealbruk i Trøndelag fram mot 2030.

Trøndelag Bondelag har engasjert seg i høringen av planen og vi er positive til at Regional plan for arealbruk (RPA) synliggjør viktigheten av jordvern og jord- og skogbruk som en sentral del av lokal planmyndighet jamfør plan- og bygningsloven. Vi mener RPA med handlingsprogram er et nødvendig og veiledende dokument, som vil støtte og fremme medvirkning, samordning, tverrfaglighet og lokalkunnskap om jordvern og jord- og skogbruk, gjennom fremtidige tiltaksplaner samt ved rullering av kommuneplanenes samfunns- og arealdel.

Trøndelag Bondelag mener imidlertid at RPA må bli tydeligere på vesentlige punkter. Vi mener at jordvernet skal praktiseres svært strengt, og at Trøndelag bør ha en nullvisjon om nedbygging av matjord til formålene bolig, fritid og næring.

Jordlova sier: «Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.» Hadde dette vært praksisen hadde det ikke vært nødvendig med strengere jordvern, men slik er det ikke. Selv med forbud, bygger vi ned dyrka og dyrebar jord.

Trøndelag har 16 prosent av det totale jordbruksarealet i landet, men hvert år bygges nye arealer ned. I perioden 2005–2017 ble det i Trøndelag omdisponert 16 167 daa dyrka jord og 7 583 daa dyrkbar jord. Trøndelagsfylkene var i denne perioden den regionen i landet som omdisponerte mest dyrkajord. Det kan vi ikke være bekjent av, og Trøndelag Bondelag forventer oppslutning om at jordvernet skal praktiseres svært strengt i Trøndelag framover. Spesielt når vi er inne i en tid hvor mange kommuner er i gang med rullering av kommuneplanens arealdel.

Trøndelag Bondelag mener det er viktig å ansvarliggjøre lokal planmyndighet, samt synliggjøre et tydelig behov for tilførte ressurser til denne skal vi nå målet om en bærekraftig arealbruk. Blant annet er det viktig med gode rutiner og samhandlinger mellom plan, AR5, bygningspunkt og vegbase. Det er avgjørende for å kunne gi gode mål på hva som blir omdisponert og hva som faktisk er nedbygd. Ikke minst må man ha ressurser til å følge opp gitte vedtak ved håndtering av matjord/jordflytting og annen massedeponi under byggeprosessene

Flytting av matjord er et alternativ i de saker samfunnsinteressene er så store at det ikke er en annen utvei enn å bygge ned matjorda. Dette kan gjelde enkelte nødvendig utbygging av samferdsel, sykehus, skoler og andre nødvendige samfunnstiltak. Her er det viktig at kommunene ikke bare stiller krav til matjordplan, men også at den skal gjennomgås og godkjennes av en nøytral part med god agronomisk fagkunnskap.

Trøndelag Bondelag mener at det ved eventuell permanent omdisponering av dyrka jord iht. samfunnsformål, skal det gjennomføres kompenserende tiltak i henhold til en kvalitetssikker og godkjent matjordplan. Større arealer skal erstattes med nytt jordbruksareal og etableres på ikke dyrkbar jord, slik at det totale arealet med dyrka og dyrkbar opprettholdes. Dersom fremvist dokumentasjon bekrefter at det ikke er mulig, kan det erstattes med nytt jordbruksareal på dyrkbar jord. Ved permanent omdisponering av mindre areal enn 5 daa, kan det være en akseptabel løsning å bruke jordressursen på allerede dyrka jord med grunt jordsmonn, fortrinnsvis i samme klimasone.

Trøndelag Bondelag mener at lokal planmyndighet skal sette større krav til utbygger, også når det gjelder oppføring av driftsbygninger innen landbruket, som ikke er søknadspliktig etter jordloven § 9. Dette kan gjøres enten gjennom tydelige rekkefølgekrav eller som krav til tiltakshaver om å legge fram dokumentasjon av alternative plasseringer og et forpliktet matjordregnskap i henhold til gjeldende driftsplan, kommuneplanens arealdel og regionalt planverk.

Beitenæringene både med storfe, småfe og reindrift har vært og vil være avgjørende for at vi i Trøndelag kan drive en bærekraftig matproduksjon. Derfor mener Trøndelag Bondelag at RPA må være tydeligere på at kommunene skal praktisere en arealforvaltning som tar hensyn til viktige og sammenhengende beitearealer, samt sikre gode betingelser for aktivt beitebruk.

Vår organisasjon er også opptatt av å ivareta den enkelte grunneier og rettighetshavere når det gjelder arealbruk. Lovgivningen bør sette strengere krav til lokal medvirkning enn det plan- og bygningsloven gjør i dag. Dette for å ivareta grunneiers rettigheter på likt nivå på et tidlig stadium i planprosessene. Trøndelag Bondelag mener at RPA er et godt planverktøy som blir meget nyttig framover, men vi har i tillegg gitt innspill til handlingsprogram som strammer inn enkelte punkter iht. det som er nevnt over.

Vi lever i et multifunksjonelt landskap, der vi mennesker har mulighet til å styre utviklinga slik at vi ikke forringer ressursgrunnlaget for framtidige generasjoner. Trøndelag har som sagt 16 prosent av dyrkajorda i Norge, samt store og viktige beitearealer i skog og fjell. Jordvern er et samfunnsansvar som bør engasjere oss alle. Trøndelag Bondelag mener derfor at en tydelig RPA må legge til rette for at jordbruksarealene i Trøndelag fortsatt skal disponeres slik at de sikrer lokal matproduksjon og videreforedling av trønderske råvarer. Med en tydelig og god RPA vil vi også være godt rustet til å nå målet om en bærekraftig arealbruk i hele Trøndelag.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe


Bygging på matjord, som her på Overvik, skaper konflikter. Norges Bondelag legger nå fram en reginal plan for arealbruk som krever nullvisjon for nedbygging av matjord. 
        
            (Foto: Rune Petter Ness)

Bygging på matjord, som her på Overvik, skaper konflikter. Norges Bondelag legger nå fram en reginal plan for arealbruk som krever nullvisjon for nedbygging av matjord.  Foto: Rune Petter Ness