Nye prosjekter kan gi oss flere billige utleieboliger i Trondheim

Byens boligstiftelser kan utvikle og gi oss flere ikke-kommersielle, rimelige utleieboliger i Trondheim. Det handler ikke bare om alle leilighetene de eier, men også om hvordan de driftes og hvordan man setter sammen beboergruppe.

Boligstiftelsen i Trondheim har som formål å fremskaffe boliger for personer som av økonomiske eller sosiale årsaker har utfordringer på det ordinære boligmarkedet. Stiftelsen eier ca. 900 leiligheter som frem til nå har blitt benyttet som kommunale utleieboliger. Per i dag har imidlertid stiftelsen ledige leiligheter og bygg fordi Trondheim kommune ikke ønsker å benytte boligene som kommunale utleieboliger. I stedet for at byggene blir stående tomme eller selges, ønsker stiftelsen å se på muligheter for å utvikle alternative boligløsninger hvor beboere med ulike ressurser og behov bor sammen med vekt på boligsosiale kvaliteter som deling, inkludering og medvirkning. Det er også et mål at beboerfellesskapet tar mer ansvar for driften for å spare kostnader og få ned husleien. Boligstiftelsen Trondheim i har derfor i løpet av det siste året samarbeidet med Fakultetet for arkitektur og design ved NTNU og Svartlamon boligstiftelse for til å utvikle sosialt bærekraftige bomiljø med en variert beboergruppe i sine leilighetsbygg.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

For å prøve ut nye driftsmodeller i praksis har det blitt opprettet to pilotprosjekter i Boligstiftelsen i Trondheims bygninger: Et leilighetsbygg med 96 leiligheter i Yrkesskolevegen på Brundalen, og to lavblokker med i 48 leiligheter i Mellomveien på Lade (bildet).  Foto: Frank Cadamarteri (arkivfoto)

Mange har dessverre dårlig erfaring med fellesløsninger og kommunale boliger. Derfor har kommunen foreslått å spre de kommunale utleieleilighetene mer ved å kjøpe opp enkeltleiligheter i ordinære borettslag. Mange av Boligstiftelsens leiligheter er små og ikke så godt tilpasset aktuelle beboergrupper som for eksempel barnefamilier. Flere har derfor tatt til orde for at Boligstiftelsen i Trondheims bør selge enkelte leilighetsbygg og bruke inntektene til å finansiere kjøp av nye leiligheter av variert størrelse spredt i ordinære boligblokker. Vi velger likevel å stille spørsmål ved om dette den beste løsningen på sikt, eller om vi da mister en mulighet til å prøve ut nye boformer som kan skape sosial bærekraft?

Samling av utleieleiligheter i egne bygg kan legge til rette for utprøving av alternative driftsmodeller hvor beboerne i fellesskap kan stå for store deler av den daglige driften og gjennom medvirkning støtte dannelsen av sosialt inkluderende beboerfellesskap. Dette forutsetter imidlertid at beboergruppen settes sammen på en slik måte at det dannes en god balanse mellom hva beboernes ønsker og trenger, og de ulike mulighetene de har til å bidra. Sammenslåing av småleiligheter til familieleiligheter er fullt mulig og en viktig premiss for å dekke dagens behov for rimelige utleieleiligheter til barnefamilier med svak økonomi.

LES OGSÅ: Hver femte nordmann er boligtaper. Trenger vi en tredje boligsektor?

LES OGSÅ: Boligmarkedet i Trondheim fungerer ikke. Men nå er noe er i ferd med å skje

For å prøve ut nye driftsmodeller i praksis har det blitt opprettet to pilotprosjekter i Boligstiftelsen i Trondheims bygninger: Et leilighetsbygg med 96 leiligheter i Yrkesskolevegen på Brundalen, og to lavblokker med i 48 leiligheter i Mellomveien på Lade. Bygget i Yrkesskolevegen har mange tomme leiligheter som nå skal fylles med nye beboere. Beboerne som bor der i dag er stort sett eldre, og de forteller om tidligere opplevelser av utrygghet på grunn av utagerende og voldelige naboer da blokka ble benyttet til kommunale utleieboliger. Men blokka har også mange kvaliteter; den tilbyr romslige leiligheter med egen balkong i rolige, grønne omgivelser. Mange beboere har også gode erfaringer med nabofellesskap, en spesielt viktig kvalitet for mange av dem som er utenfor arbeidslivet og tilbringer mye tid hjemme. De har flere ideer til aktiviteter som kunne styrket beboerfellesskapet, men har ofte begrensede ressurser til å ta initiativ til fellesprosjekter som kan skape godt bomiljø og redusere bokostnader i blokka. Inntak av yngre beboere med mer overskudd kan gjøre det mulig å gi beboerfellesskapet en større rolle i driften av bygget, og det er derfor satt i gang en rekrutteringsprosess for å skape en mer variert beboergruppe.

LES OGSÅ: De som eier en villa, synes kanskje det er en god nyhet

For blokkene i Mellomveien ble det inngått et samarbeid med Svartlamoen Boligstiftelse for å vurdere om deres driftsmodell kunne være egnet for drift også av Boligstiftelsen i Trondheims boliger. Daglig leder i Svartlamon boligstiftelse anslår at driftskostnadene hos dem er bortimot halvert i forhold til ordinær drift av utleieboliger på grunn av beboernes innsats. Langvarige kontraktsforhold medfører lite inn- og utflytting, noe som i de fleste ordinære utleieforhold er årsak til stor slitasje på boligene. Langtidskontrakter på Svartlamon fører også til at beboerne føler større tilhørighet til boligen og derfor tar bedre vare på leiligheten og omgivelsene rundt, enn de ville gjort i et mer kortvarig leieforhold. Beboerfellesskapet, hvor den enkelte beboer blir sett og anerkjent for den innsatsen man gjør, er motiverende. Driftsmodellen plasserer hovedansvaret for drift av boliger og bomiljø hos beboerne, mens boligstiftelsens daglige ledelse inntar en mer perifer, men fortsatt viktig rolle ved å ta ansvar for økonomistyringen, og utføre krevende oppgaver som konflikthåndtering og utkastelser. Denne ansvarsfordelingen gjør det mulig å ha en bredere sammensetning av beboere enn det man vanligvis har i rene beboerdrevne fellesskap. Det store antallet søkere av ulike kategorier til Mellomveien (ca 90) tyder også på at det finnes stor etterspørsel etter denne typen langsiktige leieboliger i Trondheim. Det blir spennende å se den videre utviklingen av bomiljøet i Mellomveien når beboerne flytter inn i august. Erfaringene derfra kan gi Boligstiftelsen i Trondheim nyttige innspill til hvordan drift og beboergruppe i andre tomme leiligheter og bygninger i deres eiendommer bør organiseres for å skape trygge og gode bomiljø.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!