Erna Solberg var med under den offisielle åpningen av biogassfabrikken i Skogn i 2018. Åsen skolekorps fremførte noen låter, før Erna Solberg innviet den nye fabrikken foran over 100 gjester.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Trøndelagsmøtet 2021: Veien videre

I dag skal jeg til Trøndelag for å være med på Trøndelagsmøtet. Det blir dessverre bare en digital reise, men likevel skal vi snakke om noe de fleste er opptatt av nå: Veien videre.

«Trøndelagsmøtet 2021»: Årets Trøndelagsmøte arrangeres i dag. Tema er veien videre etter koronaen - for Norge og Trøndelag. Frem mot møtet publiserer Adresseavisen debattinnlegg og kronikker om aktuelle tema.

2020 vil bli husket som et skikkelig uår. Et år der vi ble stilt overfor en global helsekrise med store konsekvenser for mennesker, bedrifter og samfunn. De menneskelige omkostningene er enorme. Mange har mistet sine nærmeste, mens andre har mistet livsverket sitt eller arbeidsplassen sin.

Det har vært nødvendig med kraftfulle tiltak for å slå ned koronasmitten. Foreløpig har Norge kommet godt gjennom pandemien, med smittetall som er lavere enn de fleste andre land. For drøye to uker siden kom de første vaksinedosene til Norge, og vaksineringen er nå i gang i de fleste kommuner. Det vil likevel ta tid før alle er vaksinert, og vi vil måtte leve med smitteverntiltak en god stund ennå.

Koronakrisen stiller oss overfor en del nye utfordringer. De økonomiske følgene av krisen gjør at mange risikerer å miste fotfestet i arbeidsmarkedet, samtidig som unge kan få problemer med å komme inn.

Selv om det har kommet omfattende økonomiske tiltak i flere omganger gjennom krisen, vil vi oppleve at en del bedrifter kommer til å gå over ende – både i Trøndelag og i resten av landet. Etter krisen må næringslivet tilpasse seg nye vaner som pandemien fører med seg. Det kan åpne for nye muligheter, men det utfordrer også livsgrunnlaget for eksisterende bedrifter og arbeidsplasser.

Vi må heller ikke glemme at de utfordringene vi jobbet med før krisen, fortsatt er like aktuelle. Vi må fortsatt jobbe for å omstille økonomien og for å nå målene i Paris-avtalen.

I sist uke la regjeringen frem vår plan for å nå klimamålene frem mot 2030. Planen fokuserer på de ikke-kvotepliktige utslippene. Det vil si utslipp fra transport, avfall, jordbruk, bygg og deler av utslippene fra industri og olje- og gassvirksomhet. Planen viser hvordan Norge skal oppfylle klimamålet og samtidig skape grønn vekst. Skal vi klare dette, trenger vi et næringsliv som er grønnere, smartere og mer nyskapende.

Jeg opplever at næringslivet i Trøndelag er fremoverlent når det gjelder å omstille seg i mer klimavennlig retning.

  • I Skogn ligger det som er verdens største fabrikk for produksjon av biogass. Biokraft leverer flytende biogass til kollektivtransport og tungtrafikk, og produksjonen baserer seg i hovedsak på avfall fra fiskeoppdrett og avløpsvann og slam fra papirfabrikken til Norske Skog. Da jeg var med på åpningen av anlegget i 2018, kunne jeg konstatere at dette var en milepæl på veien til å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn.
  • I Nærøysund ligger InnovArena, en innovasjonsklynge for havbruk, fiskeri og marin og maritim leverandørindustri. Klyngen jobber med å øke konkurransekraften og bærekraften til kystnæringene. I en verden som i økende grad er avhengig av et rent, rikt og bærekraftig hav, er jeg glad for at vi har flere norske miljøer som jobber med dette.
  • Samme sted er SinkabergHansen i gang med å bygge et nytt lakseslakteri. Med effektiv drift og gjenvinning av kraft vil den nye laksefabrikken være et bidrag til en fremtidsrettet og mer bærekraftig havbruksnæring.
  • I Trondheim er Loopfront utviklet, som den første digitale gjenbruksplattformen for byggenæringen. Byggenæringen står for en betydelig andel av både klimagassutslipp og avfallsproduksjon, og her er det et stort potensial for mer bærekraftige løsninger. Jeg håper de lykkes!

For å bidra på veien mot lavutslippssamfunnet, må også regjeringen bidra. Det gjør vi blant annet ved å satse på Enova, som flere av de nevnte eksemplene har dratt nytte av. Siden 2013 har vi doblet bevilgningene til Enova.

For ytterligere å bidra til å øke takten i den grønne omstillingen i næringslivet, har regjeringen etablert en ny Grønn plattform. Her får næringslivet en felles inngang til å søke om støtte til grønne, bærekraftige løsninger og produkter. Jeg håper næringslivet benytter seg av denne løsningen.

Vi politikere må legge til rette for at nye jobber kan skapes. Da må vi forstå hvor viktig innovasjon, gründerskap og en næringsvennlig politikk er for norsk økonomi og for det norske velferdssamfunnet.

Vi har lagt bak oss et tøft år, men vi skal videre. Den viktigste jobben vi skal gjøre i 2021 er å slå ned koronasmitten, få Norge tilbake i jobb og ta hverdagen tilbake. Det skal vi klare sammen.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!