Vi vil mobilisere for å øke sentrale tariffoppgjørs betydning for å sikre fagorganiserte større andel av verdiskapningen og faglige rettigheter som fastlønn, jamfør pågående vekterstreik, skriver LOs mann i Trondheim.  

Fagbevegelsen og den økonomiske krisa - makt til forandring

Høyrepolitikk skjerper bedriftseieres negative holdning til fagorganiserte, skriver LOs John-Peder Denstad i denne kronikken.

Vår strategi er BAMA-linja: B for å bekjempe høyreregjeringas politikk. A for å avvise at arbeidskjøperorganisasjoner og bedriftseiere undergraver landsomfattende tariffavtaler. M for å motvirke høyredreining i arbeiderbevegelsen. A for å aktivisere fagbevegelsen.

Debatt: Hvordan påvirker pandemien din jul? Send oss ditt innlegg her!

Kapitalismen har ført til økt ulikhet, arbeidsløshet, svekket arbeidervern, velferdskutt, anbud/privatisering, sentralisering, svekket folkestyre og skattelette til rike. NHO foreslo 100 milliarder i skattelette fordelt over ti år ved koronakrisas start. Høyres landsmøte vil ha et mer EU-tilpasset, privatisert, klassedelt og sentralisert Norge. NHO, Virke og Spekter støtter normalt høyrepolitikken. NHOs «Neste trekk. Veikart for framtidig næringsliv», vil knytte Norge tettere til EU og underlegge seg lojalt avgjørelser i EFTAs overvåkningsorgan og domstol. NHO foreslår velferdskutt og privatisering: «Som hovedregel bør det offentlige bruke markedet fremfor å utvikle konkurrerende virksomhet.»

John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim.  Foto: Privat

Fagbevegelsen må stanse høyrepolitikken og mobilisere for venstresidas partier før stortingsvalget 2021. I allianse med interesseorganisasjoner, for ny politikk bygd på sosialistiske prinsipper. Velferdsordninger, dag- og feriepenger, må sikre økonomi og verdighet til permitterte og arbeidsløse. Arbeidsmiljøloven (AML) må igjen gi faste jobber, forutsigbar arbeidstid og kollektiv søksmålsrett. Bemanningsbransjen må forbys og offentlig arbeidsformidling gjeninnføres. Trygdekutt må omgjøres, velferdsprofitt fjernes, privatisering erstattes med drift i offentlig egenregi. Pensjon fra første krone må innføres. Sykehus må omfattes av folkevalgt forvaltning. Liberalisering av drosjenæringa må reverseres. Et statlig selskap for jernbanedrift og infrastruktur må gjenreises. Tilslutning til EUs energiunion ACER må reverseres. Reservasjonsretten i EØS må brukes, og en rødgrønn regjering må utrede en frihandelsavtale som alternativ til EØS.

Arbeid til alle krever en forsterket offentlig motkonjunkturpolitikk. Offentlige bygg må pusses opp, jernbanenettet bygges ut, havner og farleder utbedres, tunneler rustes opp, rasutsatte områder sikres og vannkraftverk oppgraderes og utvides. Høyre vil selge seg ned i statlige selskaper. Vi krever en statlig ny grønn industripolitikk, aktiv næringspolitikk i stedet for skattekutt, forkasting av prinsippet om næringsnøytralitet og gjeninnføring av ervervsloven. Deler av Statens Pensjonsfond utland på 10.700 milliarder kroner må investeres i industri og infrastruktur, for å gi høyteknologisk industriutvikling nasjonalt som bidrar til miljø- og klimaløsninger globalt.

Les også: Rita slapp katta ut av sekken, men fikk lite applaus

Høyrepolitikk skjerper bedriftseieres negative holdning til fagorganiserte. Ved koronakrisas start ville NHO og Virke forverre arbeidstidsbestemmelsene i AML og undergrave fagbevegelsens rolle. Men der fagbevegelsen er sterke lokalt, virker partsforholdet. Klubbene har innflytelse på daglig drift, innføring av ny teknologi og ved omstillinger. Men bemanningsbransjen driver frem en lavlønnskonkurranse med sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart arbeid som truer lands-omfattende tariffavtaler. Arbeidskjøpere vil ha konkurranse mellom arbeidere, og motsetter seg å endre tariffavtaler og lover for å begrense leievirksomheten.

Atypisk arbeid brukes av bedriftseiere for å motvirke fast arbeid, tarifferte lønns- og arbeidsvilkår og fagorganisertes innflytelse. Innleie, løsarbeid, enkeltmannsforetak og frilansere, deltid og tilkallingshjelp fører til lavlønn og sosial dumping. NHOs «Neste trekk. Veikart for framtidig næringsliv», vil styrke bedriftseierne ved å svekke stillingsvernet: «Ansettelsesrisikoen for bedriftene må reduseres, bl.a. gjennom å gjøre prøvetidsordningen mer reell.». Vårt svar er å utvikle en mer offensiv fagbevegelse til å bli en relevant kamporganisasjon for arbeidere med atypisk arbeid.

I Statistisk Sentralbyrå sin arbeidskraftundersøking 25.11.20 for personer 15-74 år, er antall arbeidsløse 147.000, 5,2 % av arbeidsstyrken. Antall sysselsatte er 2.705.000, så lavt som 67,0 % av befolkningen. Høyrekrefter bruker arbeidsløshet som middel for å disiplinere arbeidsfolk fra å kreve høyere lønn og bedre arbeidsvilkår. Før årets tariffoppgjør ville Norsk Industri ha lønnsnedgang, i en tid hvor kapitalistenes utbytter er på 1/3 i størrelse av statsbudsjettet. Vi vil mobilisere for å øke sentrale tariffoppgjørs betydning for å sikre fagorganiserte større andel av verdiskapningen og faglige rettigheter som fastlønn, jf. pågående vekterstreik. Lavlønte må ivaretas ved garantiordninger, i motsetning til NHOs strategi for lønnspolitikken. I stedet for prosenttillegg må kronetillegg kreves og individuell lønnsdannelse motvirkes. Opinionen og fagorganiserte må forberedes på at streik og sympatistreik er nødvendige kampmidler.

Høyrepolitikken endrer styrkeforholdet mellom partene på grunnplanet. Organisering og organisasjonsbygging må derfor forsterkes. Administrering, kontroll og «medlemspleie» må erstattes med økt aktivisering av grunnorganisasjonene. LOs lokalorganisasjoner og fagforeningene må utvikle et sterkere nettverk av tillitsvalgte, gi økt kunnskap om motsigelsen mellom arbeid og kapital, skape støtte til tariffkrav samt ta initiativ til raskere å iverksette sympatiaksjoner. Fagforeningene må også bidra til økt rekruttering og representasjon av minoritetsarbeidere i alle organisasjonsledd.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter