NTNU er sikret nok penger til hele universitetsutbyggingen på og ved Gløshaugen. Statsråd Henrik Asheim lover 11,6 milliarder kroner til NTNU-campus. NTNU-rektor Anne Borg  Foto: Mariann Dybdahl

Vet Henrik Aasheim egentlig hva som skjer i utdanningen?

Hurra! Statsråd Henrik Asheim lover bedre kvalitet på barnehagelærerutdanningen og økt fokus på seksuelle overgrep mot barn. Men vet han egentlig hva som skjer i utdanningen?

Høyere utdanningsminister Asheim sier i en artikkel publisert av NRK, at han ikke er tilfreds med barnehagelærerutdanningens undervisning om seksuelle overgrep. Svikter utdanningen barna gjennom manglede undervisning eller er det politikerne som ikke følger med hva som skjer i utdanningen og i barnehagen?

NRK setter fokus på seksuelle overgrep mot barn. I to nylig publiserte artikler vises det til manglende handling i barnehagen, og at 8 av 10 barnehagelærerstudenter sier at de ikke har tilstrekkelig kompetanse om tema. Som ansatt i barnehagelærerutdanningen og som forfattere av pensumbok om tema, føler vi for å nyansere bildet av at barnehagelærerstudenter ikke får undervisning om tema, og løfte fram årsaker til at tema ikke prioriteres.

LES OGSÅ: Hvorfor skal vi tro på deg nå?

Barn har rett på beskyttelse. Barn i alle aldre rammes av vold, rus og seksuelle overgrep daglig. I Norge har alle barn rett på beskyttelse, dette er forankret i barnekonvensjonen, i rammeplan for barnehagen, og rammeplan for barnehagelærerutdanningen. Norsk lovgivning om vold og overgrep mot barn er en av verdens strengeste (Aakvaag, Thoresen & Øverlien, 2016). Barnehagens ansatte har plikt til å melde fra når de er bekymret for et barn, og å avverge at barn utsettes for vold og overgrep. I 2016 kom et tydelig krav til landets barnehagelærerutdanning gjennom forpliktende læringsutbytter for studentene, som kunnskap og handlingskompetanse om vold og overgrep, tiltak, og samarbeide med aktuelle fagmiljø.

Som man spør får man svar? NRK viser til en undersøkelse av Øverlien, «Takk for at du spør», og at to tredjedeler av studentene var misfornøyd med undervisningen om vold og overgrep. Det som ikke nevnes er at denne undersøkelsen ble gjennomført før tema ble inkludert i rammeplan for utdanningen, og før rammeplan for barnehagen (2017) fikk klarere føringer og ansvarliggjøring. Vi ønsker å nyansere oppfattelsen av at studenter ikke får undervisning om tema. Ved DMMH har vi i mer enn 20 år hatt fokus på tema, våre studenter får både teoretisk og erfaringsbasert kunnskap. Det er satt av øremerkede ressurser for å ruste studentene til å kjenne sin plikt til å melde sin bekymring, vite hvordan det gjøres og forebygge, samt kjenne konsekvenser hvis de ikke handler. Studentene møter framtidige samarbeidspartnere og deler profesjonskunnskap gjennom å drøfte case i lys av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Vi utdanner også våre studenter i å gi barn kunnskap om egen kropp, for å forebygge seksuelle overgrep. Men, spør du våre studenter om de føler at de har fått tilstrekkelig kunnskap om seksuelle overgrep vil mange si nei. Å hjelpe barn i risiko er utfordrende i forhold til både følelser, holdninger og kunnskap. Selv erfarne barnehagelærere sier at de ikke har tilstrekkelig kompetanse eller kunnskap (Bratterud & Emilsen, 2011).

LES OGSÅ: Seksuelle overgrep i idretten: Dette er rystende tall

Mye har skjedd på feltet og vi ser resultater. Politikere, utøvende myndighet, forskere, utdanninger, praksisfeltet samt media har de siste årene satt barns rett til beskyttelse på dagsordenen. Det er gjennomført lov- og forskriftsendringer, samt utviklet programmer, verktøy og ressurser for ulike grupper som arbeider med og for barn. Da koronautbruddet stoppet landet løftet myndighetene og andre talspersoner tidlig frem ivaretakelse av de sårbare barna og deres rettigheter, og viste til barnehagens viktige samfunnsoppdrag (Emilsen & Lehn 2020). Barnehagens ansatte melder fra i større grad enn tidligere, noe som viser at barnehagene har mer kunnskap og handlekraft. Det er en viktig og nødvendig utvikling, men behov for kunnskap og kompetanse samt mot og evne til å handle er stadig like aktuelt.

Hvorfor er ikke tema prioritert i utdanningen – Asheim hjelp oss da! At mange studenter opplever at de ikke får undervisning om tema er uakseptabelt, og et svik mot barn. Vi vedkjenner at vold og overgrep ikke får tilstrekkelig plass i utdanningen. Dette gjelder mange fag og tema i barnehagelærerutdanningen, og i tråd med at nye krav og ansvarsområder tillegges barnehagesektoren. Trengselen av tema i læreplanen fører til mindre fordypning i enkeltemner. En annen faktor er at barnehagelærerutdanningen med integrert praksis, og mange fagfelt er underfinansiert i dagens system. Dersom barnehagelærerutdanningen får et økonomisk løft vil undervisning av tema som vold og overgrep kunne prioriteres. Så vi roper hurra på vegne av hele utdanningen, studenter og ansatte, og selvfølgelig barna som har rett på beskyttelse, hvis Asheim vil ta tak og gi oss mulighet for å tilby en bedre utdanning.

Skribentene er forfattere av «Dørstokkmila – Barnehagens vei fra magefølelse til melding», Emilsen (red.)

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter