Mist ønsker å slå sammen Nordenfjeldske kunstindustrimuseum i Munkegata (bildet) og Trondheim Kunstmuseum i Bispegata. Dette er to av byens viktigste kulturinstitusjoner av nasjonal verdi, skriver kronikkforfatter.   Foto: Christine Schefte

Dette er Trøndelags viktigste kulturpolitiske spørsmål

Politikere og administrasjoner må nå skjønne at dette er en hastesak. Det kan ikke være nødvendig å bruke ett år på utredning av tomtealternativene.

Kulturbyen Trondheim har kommet skikkelig på etterskudd med ivaretagelse av bygninger til Trondheim kunstmuseum (TKM) og Nordenfjeldske kunstindustri museum (NKIM), to av byens viktigste kulturinstitusjoner av nasjonal verdi. Ildsjeler har i generasjoner bygget opp store verdifulle samlinger og sørget for bygninger. Trondheim kunstforening er 175 år og NKIM 125 år. Det er nødvendig med et krafttak for å rette opp situasjonen. Dette er byens og regionens viktigste kulturpolitiske spørsmål.

LES OGSÅ: Prekært behov for nye lokaler

TKM har landets tredje største kunstsamling. I minst 40 år har det vært ansett som et problem at museet har for lite areal til utstilling fra samlingen. Det har vært gjentatte vurderinger av mulige løsninger uten at problemet er løst. Fridtjof Riis skrev i 2010 en kronikk hvor han foreslo at det sammen ble bygget et nytt museum og en ny konsertsal. Det ble en diskusjon. Museene i Sør-Trøndelag AS (Mist) sa de skulle ta seg av spørsmålet. Jeg skrev en kronikk i 2011 om nytt museum. I 2015 vedtok bystyret å be rådmannen om å starte en dialog med Mist om utbedring av eksisterende bygg alternativt nybygg. Mist kom så endelig på banen og opprettet samme år en arbeidsgruppe som skulle vurdere dette. Denne fremla en enkel mulighetsstudie 10. oktober 2016. Det kom en viktig konklusjon, nemlig at TKM og NKIM burde samles i et nytt bygg med en felles stab. Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune sluttet seg til denne konklusjonen i desember 2016. Dette var også uttalt i Strategisk museumsplan for Sør-Trøndelag av 2006 vedtatt av bystyret og fylkestinget, hvor det var uttalt at nytt museum for kunst og design skulle stå ferdig i 2014.

LES OGSÅ: Her kan det bli nytt museum for kunst og design

Trondheim Kunstmuseum i Bispegata (bildet) og Kunstindustrimuseet i Munkegata står i sentrum for denne debatten. Hvordan kan dette best organiseres?   Foto: Espen Bakken

Mist opprettet så i november 2017 en ny arbeidsgruppe som i samarbeid med Norconsult skulle vurdere rom- og funksjonsprogram for et nytt museum og om dette kunne plasseres i Bispegata. I utredning av 18. mars 2018 ble det konkludert med at utbygging i Bispegata var så problematisk at det burde vurderes å bygge et nytt bygg på en annen tomt i sentrum. Mist vedtok i styremøte 15. juni 2018 at det ikke var tilrådelig med utbygging i Bispegata. Formannskapet vedtok i oktober 2018 å be rådmannen utrede mulige tomter i samarbeid med Mist og fylkeskommunen. Det ble opprettet en arbeidsgruppe på 13 personer til å vurdere mulige tomtealternativer i samarbeid med Norconsult.

Gruppens arbeid ble behandlet i formannskapet 3. desember 2019. Det ble da vedtatt å vurdere muligheten i nåværende bygninger samt fire andre tomteforslag. Det heter i saksfremlegget at Mist er villig til å ta rollen som prosjekteier og skal ha ansvaret for forslag til finansieringen og gjennomføring av planleggingsfasen i dialog med rådmannen. Direktøren i Mist uttalte tidligere i høst at en var forsinket med dette arbeidet. Det skal nå være engasjert en konsulent og en arkitekt som skal fremlegge en utredning i desember 2021.

Øyvind Smukkestad deltar i museumsdebatten.   Foto: Kjell A. Olsen

LES OGSÅ: Ser mot Nyhavna for det nye kunst- og designmuseet

Høsten 2019 kom en dramatisk melding fra NKIM. På grunn av fuktskader måtte en stenge den faste utstillingen. Direktøren i Mist uttale at en nå måtte konkretisere en varig løsning og ikke fortsette å kaste pengene ut av vinduet på midlertidige løsninger. Denne uken kom det en enda mer drastisk beskjed. Skadene er mer omfattende, og det kan være fare for at museet må stenge. Det må sies å være en kulturpolitisk skandale. Museet er en av våre mest sentrale formidlere av kunsthåndverk, og det forvalter en verdensarv - Hannah Ryggens tepper.

TKM og NKIM er vesentlige kulturinstitusjoner i byen, regionen og landet. De holder til i to eldre bygninger som er bygget etter datidens behov. De er slitne og trenger vesentlig oppgraderinger. Det er ikke tilstrekkelige arealer til at de kan bygges ut for å dekke nødvendige behov. Dette alternativet bør skrinlegges snarest. Det vil være galskap å satse på dette. For å kunne drive en god museumsvirksomhet er det nødvendig med en tilfredsstillende bygning hvor en kan samle all virksomhet. Det nye Munchmuseet skal for eksempel inneholde større utstillingslokaler, nødvendige magasiner og kontorplasser, fellesrom, kafe, restaurant, bibliotek mv. En slik løsning må vi få til også i Trondheim. Så må politikere og administrasjoner nå skjønne at dette er en hastesak.

LES OGSÅ: - Det handler mye om hvordan Trondheim kommer til å se ut i 2030

Det kan ikke være nødvendig å bruke ett år på utredning av tomtealternativene. Oljefeltet Johan Sverdrup ble vedtatt utbygget i 2015 og produksjonen startet i 2019. Tomtevalget bør kunne vedtas innen seks måneder. Det må være tilstrekkelig å utrede noen hovedlinjer i argumentasjonen. Jeg har et klart valg. Linjegodstomta ligger innrammet av jernbanen, Dora, industri og et travelt veikryss. I bygningen Ladejarlen kan det ikke bygges et moderne museum. Det å utnytte Dora II synes problematisk. Valget faller derfor på Leütenhaven. Her eier kommunen tomten og alle aksjer i selskapet som eier den gamle buss stasjonen. En reguleringsplan omfatter tomten. Den kan raskt endres. Det kompliseres at det er inngått en leieavtale for en parkeringsgarasje. Den må rives ved utbygging. Det må kunne løses. Som vedlegg til siste formannskapssak fulgte en milepelsplan for prosjekteringen. Denne er helt håpløs. Den forutsetter planlegging helt frem til 2032 - og så kommer byggetiden i tillegg. Det sies at nytt museum skal stå ferdig om ti år. Bygget kan stå ferdig om fem år. For å kaste ut et anslag på en kostnad: 1,8 miliarder - hvor staten dekker 1 milliard og kommunen og fylkeskommunen 400 millioner kroner hver. Det kreves en vesentlig endret milepelsplan for prosjekteringen og det vanskeligste - en finansiering av denne. Det er nå ikke løst tilfredsstillende.

Avslutningsvis bemerkes at de to gamle bygningene fortsatt bør kunne nyttes til annen bruk. Videre bør en også vurdere organiseringen av museumsvirksomheten. Men det er to andre historier.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter