Av hensyn til samfunnets økonomi bør kommuner, fylker og stat nå gjennomgå sine planer for utvidelser og vedlikehold av bygningsmassen sin. Ikke minst bør de fremskynde mindre bygge-, anleggs- og vedlikeholdsprosjekter, skriver kronikkforfatterne. Bildet viser de første gravemaskintakene da arbeidene med den nye Heimdal videregående skole startet i 2014.   Foto: Håvard Jensen

Krisemedisinen som uteble

Ifølge fagre løfter skulle bygging i offentlig regi fremskyndes under krisen for å redde Fastlands-Norges hovedmotor, byggenæringen. Men trykket på gassen har uteblitt. 

Sporene fra finanskrisen i 2008 skremmer, nå i koronaens tid. Vi i bygg-, anleggs- og eiendomssektoren (BAE) vet at flere års «tørke» den gangen rammet markedet for boligbygging. Nå viser prognoser fra bransjen at det samme kan skje igjen. Ifølge disse fremtidsbildene kan så mye som en tredel av bygg- og anleggsmarkedet forsvinne de neste tre årene grunnet covid-19 krisen.

Forslaget i regjeringens ferske krisepakke om ekstra vedlikeholdsmilliarder til offentlige bygg vil selvsagt hjelpe, men er trolig ikke nok til å motvirke nedgangen som kan komme i markedet for bygging av nye boliger. Det vil heller ikke gi oppstart av nye prosjekter og planarbeid som gir arbeid på lengre sikt.

LES OGSÅ: Arbeidsledigheten nær femdoblet på 14 dager i Trøndelag

Markedet for nye boliger vil alltid være mest utsatt når økonomiske kriser rammer. Mange velger å utsette store investeringer når de uroer seg for fremtidsutsiktene. Desto viktigere blir det offentliges innkjøpsmakt. I klartekst: Igangsetting av statlige og kommunale byggeprosjekter. 60 prosent av omsetningen i BAE-bransjen skriver seg nemlig fra oppdrag for offentlige kunder.

BAE-bransjen er Fastlands-Norges største næring. I Trøndelag alene utgjør omsetning i bygg- og anleggssektoren 45 milliarder kroner årlig. Analyser viser at 42 000 arbeidsplasser direkte og indirekte er knyttet til denne omsetningen.

Begynner hjulene å snurre saktere her, blir de negative ringvirkningene store. På landets vegne ble vi i denne bransjen derfor glade da løfter i vinter ble gitt om stat, fylker og kommuner ville fremskynde flere byggeprosjekt for å hjelpe oss med å holde trykket oppe. Men dette har vi så langt sett skuffende lite til.

LES OGSÅ: Politikerne i Trondheim er enige om krisepakke for bedrifter

Et ferskt eksempel fra arkitektbransjen sier noe om «tørken» i markedet. En utlysning om prekvalifisering og designkonkurranse angående en barnehage – et lite prosjekt med begrensede honorarmuligheter – trakk til seg hele 25 team fra hele Norge og Sverige. Det normale er tre til seks relativt lokale aktører.

Vi ser også at tregheten har økt i alle ledd i den kommunale byggesaksbehandlingen. Mye tyder på at pandemien har gitt en kraftig nedgang i antall «vedtaksmøter» i bygningsråd, komiteer, utvalg og andre høringsinstanser. I sum skaper denne tregheten en svært saktegående beslutningsprosess, også her i Trøndelag.

LES OGSÅ: Nå bruker vi pengene våre annerledes

Av hensyn til samfunnets økonomi bør kommuner, fylker og stat nå gjennomgå sine planer for utvidelser og vedlikehold av bygningsmassen sin. Ikke minst bør de fremskynde mindre bygge-, anleggs- og vedlikeholdsprosjekter der planlegging og prosjektering kan settes i gang raskt.

Omkostningene ved å la være – ved at folk blir arbeidsløse – kan bli høye. Vi er også bekymret for at mye av det gode innovasjonsarbeidet som videreutvikler næringen gjennom forsknings- og utviklingsprosjekter, vil stoppe opp som en naturlig følge av innsparinger og dårlig økonomi i bedriftene.

Derfor er det viktig at vi bygger samfunnet nå, under den koronautløste krisen. Nettopp på grunn av nedgangstidene har det aldri vært så «billig» å bygge som nå.

Kommunene bør ha en offensiv tilnærming til saksbehandling og sikre nok saksbehandlingskapasitet. Innleie fra bransjen for å sikre kapasitet bør være et åpenbart middel. Signaler fra det offentlige om at denne sektoren fortsetter å handle, er viktige i seg selv og vil bidra til å holde aktiviteten oppe i bransjen.

Planlegging og prosjektering av bygg tar tid, det kommer vi ikke utenom. I en bransje med økt fokus på bærekraft er det avgjørende at det vi bygger blir stående lenge og preger våre omgivelser på en funksjonell og vakker måte. Forhastede prosesser gir kortvarig glede. Derfor er verken for rask eller grunn saksbehandling ønskelig.

Men om det nå drøyer ut med igangsetting av slikt tidligfasearbeid, vil byggebransjen lide i årevis. Rådgiverdelen av bransjen må derfor engasjeres nå, for utvikling av prosjekter, slik at volumet av byggearbeider i nær fremtid økes.

Alt før koronakrisen så vi at arbeid med reguleringsplaner i økende grad er blitt en flaskehals. Dette skyldes i hovedsak at de overordnede planene (kommuneplanene) for ofte blir utfordret, og at disse ikke rulleres ofte nok. Dermed dukker det til stadighet opp tema som må utredes. Resultatet er detaljstyring og evige runddanser rundt tema som ønskes utdypet i detalj.

Det er vår felles demokratiske vilje som nedfelles i planer, og de må være rasjonelle. En reguleringssak tar minst ett år, gjerne to. Nå blir det avgjørende at regjering og Storting kan bidra til enkle og ubyråkratiske ordninger som raskt gir effekt i markedet. Raskere plansaksbehandling vil klargjøre prosjekter for bygging tidligere og kan dermed bidra til å avhjelpe koronaskapt markedstørke.

BAE-næringen er et stort økosystem med ulike verdikjeder. Hvis planlegging og prosjektering stopper opp, rammes de neste leddene i kjeden hardest. For hver ansatt i arkitekt- og ingeniørbransjen som permitteres eller sies opp, vil nær ti ansatte hos entreprenører og leverandører lide samme skjebne.

Les kommentaren: Kriseforliket er et viktig skritt

De nærmeste ukene skal Stortinget behandle del tre av regjeringens krisepakke. Da bør politikerne ta med i vurderingen at kommunene har hatt store utgifter til kortsiktige koronatiltak, og at mange av dem trenger påfyll av penger til planlegging, prosjektering og bygging av barnehager, skoler og sykehjem.

Om ikke kapasiteten på saksbehandling forbedres samtidig, kan BAE-næringen bli gående lenge på tomgang. La oss håpe fellesskapet nå bidrar til at næringen vår kan holde turtallet oppe med alt det vil gi av positive ringvirkninger for resten av samfunnet.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter