NorCRIN har i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF samlet inn, samordnet og lagt til rette for en koordinering av alle kliniske covid-19 studier i Norge, etter oppdrag fra Helsedirektoratet. Bildet viser arbeidet med å desinfisere ambulanser utenfor akuttmottaket ved St. Olavs hospital.   Foto: Håvard Jensen

Forskningsnettverk ledet fra St. Olavs hospital: Gjorde hurtig igangsettelse av studier på covid-19-pasienter mulig

Et unikt samarbeid mellom landets helseregioner har bidratt til rekordrask oppstart av kliniske studier på covid-19 pasienter. Dette er historieskriving!

Norge er i tet med å inkludere pasienter, og ved St. Olavs hospital har de første pasientene nå fått utprøvende behandling i internasjonal studie.

Covid-19-utbruddet, som startet i Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, spredte seg fort til store deler av verden, og i Norge ble det første tilfellet registrert i slutten av februar i år. I midten av mars erklærte World Health Organization (WHO) utbruddet som en global pandemi, og siden da har myndigheter og helsetjeneste over hele verden gjort det de kan for å forberede seg på å håndtere en situasjon ingen vet omfanget av. Målet har vært å bremse smittespredningen sånn at intensivkapasiteten ikke skal sprenges, og derigjennom sikre at alvorlig syke pasienter får den hjelpen de trenger. Alt dette har funnet sted i en virkelighet hvor det per i dag ikke finnes noen godkjente medikamenter eller vaksine mot covid-19.

LES OGSÅ: Lege om korona-utbrudd: Folks tillit er vår kollektive vaksine

NorCRIN har som formål å styrke og forenkle samarbeid innen klinisk forskning i Norge, og er en nasjonal forskningsinfrastruktur etablert i 2012 på oppdrag fra Helse-og omsorgsdepartementet . Alle landets seks universitetssykehus er partnere, og sekretariatet er lokalisert ved St. Olavs hospital i Trondheim. At NorCRIN som forskningsnettverk var vel etablert, var helt avgjørende for en rekordrask oppstart av WHO sin multinasjonale Solidarity covid-19 studie på pasienter. Norge var det første landet i verden som inkluderte pasienter til WHO-studien som skal vurdere lovende behandlinger for covid-19, og pr. i dag har flere pasienter i Midt-Norge mottatt utprøvende klinisk behandling. Forskningsnettverket har dermed vært viktig for at Norge er i front hva angår klinisk forskning på covid-19 pasienter. De bistår også med kvalitetssikring av denne WHO-studien som involverer nærmere 30 sykehus rundt om i landet.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

NorCRIN har i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF samlet inn, samordnet og lagt til rette for en koordinering av alle kliniske covid-19 studier i Norge, dette etter oppdrag fra Helsedirektoratet. På svært kort tid har NorCRIN bidratt med en landsoversikt over alle pågående og planlagte kliniske studier på covid-19 pasienter. Denne listen omfatter per i dag ca. 75 studier, og den oppdateres kontinuerlig. Formålet er å sørge for godt samarbeid og koordinering mellom studiestedene, noe som vil kunne gi større pasientgrupper og dermed sikrere resultater. I tillegg gir det mulighet for inklusjon av pasienter på tvers av helseregionene, slik WHO’s Solidarity-studie er et eksempel på.

LES OGSÅ: «Det verste som kan skje nå, er at dere som trenger hjelp, er redde for å være til bry»

Forskning på pasienter er til enhver tid viktig for utvikling av nye legemidler, anvendelse av ny teknologi i medisinsk utstyr og forbedring av kliniske prosedyrer. Dette er forskning som tar lang tid, og særlig for legemidler forutgås den av lange prosesser med laboratorieforsøk og studier på dyr.

Man regner ofte med at det kan ta 10-15 år fra en forsker får en idé om et nytt legemiddel, til det blir tilgjengelig for pasienter. Denne lange tiden har å gjøre med at samfunnet og alle involverte vil at forskning på mennesker skal være etisk forsvarlig, ikke utsette noen for unødig risiko, og gi resultater alle kan stole på. Derfor er klinisk forskning også strengt regulert av nasjonale og internasjonale retningslinjer. Det er likevel viktig å være klar over at klinisk forskning i en del tilfeller kan betraktes som et tillegg til gjeldende behandlingstilbud siden pasienter gis mulighet til å motta behandling som foreløpig ikke er tilgjengelig. Dette kan være av avgjørende verdi i kampen mot covid-19 hvor vi mangler effektiv behandling.

Les om våre nye debattsider: Du har mye å glede deg til!

Både forskere og pasienter som deltar i kliniske studier har som mål at den kunnskapen de er med på å frembringe, en dag skal komme til nytte. Avhengig av hvile type problemstillinger som oppsøkes så kan dette ta kortere eller lengre tid. I ekstraordinære covid-19 tider, hvor tidspresset er betydelig, så blir det særlig tydelig at det er viktig å ha effektive nasjonale forskningsstøttenettverk som kan bistå forskere, og være leverandør av prosedyrer og maler for klinisk forskning. Dette er verktøy som har nasjonale og internasjonale regelverk innbakt, og som har blitt til som følge av grundige prosesser med kompetente fagmiljø. I sum bidrar NorCRIN gjennom dette til å styrke kompetansen til forskere og støttepersonell, og gjøre dem i stand til å gjennomføre studier av høy kvalitet på en effektiv måte. Sammen med opprettelsen av hurtig behandling og godkjenning av studier hos legemiddelmyndigheter og etiske kontrollorganer kan denne type nasjonale nettverk i Norge eller andre land være avgjørende for at man kanskje kan forvente at en covid-19 vaksine er tilgjengelig innen ett til to år.

I tillegg til at smittevern stiller strenge krav til beskyttelsesutstyr og prosedyrer så skal altså et møysommelig arbeid gjøres for å prøve å finne frem til helbredende behandling av covid-19 pasienter. Slike kliniske studier skal gjennomføres med de samme strenge krav til samtykke fra pasientene, nøyaktig merking og sporing av prøver og strenge prosedyrer for innhenting av data som ellers. Dette er krevende i en uoversiktlig tid, men uten denne innsatsen ville den felles internasjonale kunnskapen om ny behandling mot covid-19 blitt sparsom.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter