Nav-lederne Unni Valla Skevik og Sølvi Margrethe Dahlen (t.h.) er blant kronikkforfatterne som ønsker å få frem også gode resultater ved tiltaket kvalifiseringsprogram.   Foto: Mariann Dybdahl

Nav i Trondheim lykkes med kvalifiseringsprogram

Adresseavisens omtale av et tilsyn fra Fylkesmannen har etterlatt et inntrykk av at Trondheim kommune og Nav-kontorene ikke lykkes med kvalifiseringsprogrammet. Vi er uenige: Stadig flere sosialhjelpsmottakere kommer seg i jobb og utdanning gjennom dette programmet. 

Å ha en jobb og en inntekt er viktig for sikkerhet, verdighet og livskvalitet. Mange innbyggere i Trondheim behøver hjelp fra Nav-kontorene for å skaffe seg arbeid eller komme seg tilbake til utdanning. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et tilbud til sosialhjelpsmottakere som behøver et strukturert løp med tett oppfølging for å bli uavhengig av Nav. Programmet kan vare i to år og er en kombinasjon av individuelt tilpassede aktiviteter og stønad. Programmet utformes i et samarbeid mellom veileder og deltaker.

LES OGSÅ: Nav har begått alvorlige lovbrudd

Målgruppen for KVP er folk som har «nedsatt arbeidsevne» - det vil si mennesker som møter store barrièrer når de skal skaffe seg jobb. KVP kan gå over to år. Ettersom programmet er individuelt tilpasset kan man jobbe med de barrièrene og utfordringene som deltaker synes er viktig, enten det er helsesituasjonen eller manglende norskferdigheter og samtidig få opplæring, praksis eller andre tiltak som er mer rettet mot arbeidslivet. Effekten av KVP er dokumentert gjennom flere ulike studier, og det er bred enighet blant forskere, stat og kommuner om at programmet virker. Studier viser at deltakere også flere år etter avsluttet program har høyere sannsynlighet for å ha jobb enn folk som ikke har deltatt i KVP.

Les også: Svanhild, Roy André og Kristoffer stiller sterkt i arbeidslivet etter bare 13 uker på kurs. Hvordan går det an?

I Trondheim har vi i mange år hatt svært gode resultat fra KVP, og Nav-kontorene er stolte over at KVP har hjulpet mange inn i en bedre livssituasjon. I 2019 avsluttet 64 prosent av deltakerne sitt program med å få arbeid eller være i utdanning - det er 7 prosentpoeng bedre enn gjennomsnittet i de fire største byene. Siden 2015 har vi brukt mer ressurser på KVP år for år. I 2019 var det et klart mål for Trondheim kommune å øke antallet deltakere i KVP ytterligere siden mange mottakere av økonomisk sosialhjelp behøver mye bistand før de er klare for arbeidslivet, og da er KVP det beste tilbudet Nav-kontoret har. Dette medførte at vi avsluttet 2019 med 50 flere deltakere enn ved årets begynnelse etter en stor satsing fra begge Nav-kontor for å identifisere aktuelle deltakere.

Fylkesmannen hadde sommeren 2019 tilsyn med tilgjengelighet og tildeling for KVP ved både Nav Falkenborg og Nav Lerkendal. Tilsynet omhandlet ikke kvaliteten på programmet. Et tilsyn består i at vi i kommunen leverer alle relevante saksopplysninger i et antall saker - avidentifisert - til fylkesmannen. Vi leverer også kopier av rutiner og interne regler som til sammen skal gi en beskrivelse av hvordan vi jobber. Tilsynet ble opprettet etter at Fylkesmannen hadde fått informasjon om at noen brukere hadde stått på venteliste før de fikk tildelt KVP. KVP skal settes i gang med en gang en søknad er innvilget. I Trondheim var vi klar over at vi hadde for få veiledere etter en kraftig økning i deltakerantallet og rekruttering av nye medarbeidere var allerede i gang. Likevel måtte noen brukere vente noen måneder før de fikk starte i program. Brukerne har hatt både oppfølging og vært sikret økonomisk i ventetiden. Dette er likevel ikke greit, og Fylkesmannen påpekte helt riktig at vi i disse tilfellene brøt loven.

Les også: Politiet har gransket 750 saker for å finne ut om noen er feilaktig dømt - slik gikk det

Fylkesmannen fant også at vi ikke har gode nok rutiner for å informere brukere tidlig om mulighetene til å søke om KVP. Vi har drevet med mye informasjonsarbeid både mot brukere og internt blant ansatte som ikke er så godt beskrevet. Rutinene er gjennomgått i etterkant av tilsynet og informasjons-delen av rutinen er tydeliggjort.

Fylkesmannen har funnet nok et lovbrudd rundt hvordan vi starter opp KVP. For mange brukere er programmet et ledd i en prosess hvor man finner riktige tiltak for veien ut i arbeid eller utdanning. Vi har i for stor grad gått i gang med å utforme KVP-løp før formelt vedtak om KVP ble fattet. Fylkesmannen ser at vi mangler systematikk i denne delen og ikke har hatt godt nok fokus på presis saksbehandling.

Les også: Sjekket 14 sykehjem og fant flere brudd på loven

I et vedtak om KVP skal det beskrives hvorfor en deltaker har fått innvilget program. Fylkesmannen mener vi har for stort fokus på noen av de vilkårene som er satt, og derfor ikke beskriver alle. På bakgrunn av den tilbakemeldingen har vi endret malene for vedtak slik at vi fra nå av vil gi bedre begrunnelser til hver enkelt bruker for hvorfor hun eller han har fått KVP.

I Trondheim var vi allerede før tilsynsrapporten i gang med et større arbeid med å kvalitetssikre forvaltningen av KVP. Noen punkt som tilsynet tematiserer var allerede lukket før vi fikk rapporten, andre jobber vi med nå i ettertid.

I etterkant av oppslagene i Adressa har flere deltakere i KVP blitt urolige for hva som skjer med KVP - det er vanskelig å formidle at et tilsyn kun ser på en liten del av programmet og at tilsynet har fokus på saksbehandling og formaliteter mer enn innholdet i programmet og hvilket tilbud deltakeren får.

I løpet av 2019 ble det færre som mottok sosialhjelp over lang tid samtidig som at antall på KVP økte og det er en god indikasjon på at KVP brukes overfor riktig målgruppe. I Trondheim er vi trygge på at satsingen på KVP er et riktig grep for hjelpe innbyggere til å få jobb og inntekt og ut av fattigdom. I Innbyggere i Trondheim som behøver KVP skal være trygge på at NAV tilbyr gode program med dyktige veiledere.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Om kronikkforfatterne:

  • Unni Valla Skevik, leder Nav Falkenborg
  • Sølvi Margrethe Dahlen, leder Nav Lerkendal
  • Anders Stenvig, kommunalsjef kvalifisering og velferd Trondheim kommune
  • Ingvild Heggstad, rådgiver Trondheim kommune