Ranheim-Værnes er en av strekningene Nye Veier etter planen skal starte opp i 2020. Slik kan deler av den bli seende ut. 

Nye Veier om ny E6: Mer effektiv og trafikksikker vei – og mindre klimagassutslipp

I år vil anleggsmaskiner være i full sving med å ruste opp store deler av Trøndelags hovedveinett til moderne, trafikksikker E6. Nye Veier går fra ord til handling.

Nå ruster vi omsider opp nedslitt og utdatert infrastruktur og bygger ut fire sentrale strekninger fra Ulsberg til Åsen (se fakta under). Disse får i all hovedsak fire kjørefelt, doble tunnelløp og en dimensjonert fartsgrense på 110 km/t. Noe annet mener jeg ville vært en alvorlig forsømmelse på landsdelens mest brukte samferdselsårer.

Jeg har brukt det meste av yrkeslivet til å lede komplekse byggeprosjekter med betydelig verdi for samfunnet. St. Olav-utbyggingen var utvilsomt et slikt prosjekt. Nye Veiers sterke E6-satsing i Trøndelag er et annet framtidsrettet samfunnsoppdrag – ikke noe bakstreversk «bilprosjekt», som enkelte later til å tro.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.


E6 i Trøndelag

Fra og med 2020 bygger Nye Veier ut følgende E6-strekninger:

  • Ranheim–Værnes
  • Kvithammar–Åsen
  • Ulsberg–Vindåsliene
  • KvålMelhus sentrum

For de to gjenværende strekningene Nye Veier har ansvaret for i Trøndelag, Korporalsbrua–Gyllan og Gyllan–Kvål, er planen å starte bygging i 2022/2023. Når alle prosjektene er fullført om syv til åtte år, har Trøndelag fått drøyt ti mil nye hovedveier, i all hovedsak bygd med fire felt, doble tunnelløp og dimensjonert for 110 km/t.


Johan Arnt Vatnan 

Vi vet at denne massive E6-utbyggingen blir en lønnsom investering for fellesskapet. Det viser de samfunnsøkonomiske analysene som Nye Veier (og alle store samfunnsaktører) må gjennomføre før store statlige prosjekter blir prioritert og vedtatt. Noen ganger blir disse analysene møtt med skepsis. Det kan skyldes at vi ikke har greid å formidle metodikken lettfattelig nok. Her er et forsøk:

I veisektoren går samfunnsøkonomiske analyser ut på å kostnadsberegne fordeler og ulemper for å fastslå om et prosjekt er lønnsomt eller ei. Vi beregner den samlede nytten og kostnadene de kommende 40 årene. De viktigste faktorene her er reisetid, ulykker, støy, kollektivtrafikk, drift/vedlikehold – og naturligvis investeringskostnader. I tillegg vurderes en rekke forhold det er krevende å sette en nøyaktig pris på, som naturmangfold, jordbruksbeslag, nærmiljø, friluftsliv og kulturminner og klimautslipp.

Da nye E18 åpnet ved Arendal falt reisetiden for tunge kjøretøy på strekningen betraktelig, og man så også en annen nyttig gevinst: Dieselforbruket ble kuttet med en tredjedel. Undersøkelsen er gjengitt i en artikkel i NLF-Magasinet. Dataene er for små til at denne kan være signifikant, men den gir likevel et godt bilde på nytten varetransporten, naturen og miljøet vil få av en vei med god flyt, færre nedbremsinger og akselerasjoner.

LES OGSÅ: Kjære Nye Veier: La fartsgrense 110 km/t forbli en drøm

Når styret til Nye Veier har valgt å prioritere utbygging av fire trønderske E6-prosjekter, er forklaringen at det samfunnsøkonomiske regnskapet totalt sett går i pluss. Fordelene for fellesskapet blir med andre ord større enn ulempene, og frigjorte midler kan brukes på andre viktige samfunnsformål. Nye Veiers løsninger har så langt gitt en total kostnadsbesparelse på ca. 5 milliarder kroner. Den samfunnsøkonomiske nytten for fire felt og 110 km/t utgjør ca. 13 milliarder kroner.

Størst utslag på plussiden gjør altså kortere reisetid for både person- og varetransport. Reisetiden gjennom Trøndelag kortes ned med 35 minutter, noe som gir en betydelig samfunnsgevinst. Det knytter landsdelen tettere sammen og får stor betydning for framtidas arbeidsmarked og boligmønster. For eksempel vil det med 20 minutter kortere kjøretid være fullt mulig å bo på Berkåk og jobbe i Trondheim, eller omvendt. Trafikksikkerhet, liv og helse er også svært viktige nyttefaktorer. Det er ingen tvil om at de alvorligste ulykkene reduseres betydelig med firefelts vei og atskilte trafikkstrømmer.

LES OGSÅ: Soknedal-E6 kan bli forberedt for utvidelse til fire kjørefelt

Hva blir så prisen for ny E6 i Trøndelag? Samlet får Nye Veiers seks prosjekter i Trøndelag en kostnad på ca. 24 milliarder kroner. Slike beløp er vanskelige å forholde seg til, men anslagene lå fra 15-20 prosent høyere da Nye Veier overtok utbyggingsansvaret fra Statens vegvesen i 2016. Og vel å merke: Da ble ny E6 planlagt med to og tre felt i stedet for fire samt enkle tunnelløp i noen av prosjektene.

LES OGSÅ: Nye Veier vil overta riksvei 3 mellom Trøndelag og Østlandet

For alle Nye Veier-prosjekter har vi dessuten flere ambisiøse prestasjonsmål. Første prioritet er at veien både kan bygges og brukes uten skader og ulykker. Videre er vi opptatt av at våre anlegg skal bidra til et rettferdig, helsefremmende arbeidsliv, og aktivt demme opp for svart arbeid og sosial dumping. En sentral oppgave er også å minimere klimagassutslipp og øvrige miljøbelastninger. Nye Veier skal kutte klimagassutslippene i utbyggingsfasen med minst 40 prosent og 75 prosent i driftsfasen. Det kommer vi til å klare. Et annet viktig prestasjonsmål for Nye Veier er å sørge for at utbyggingen legger beslag på så lite dyrkamark som mulig, både midlertidig og permanent. Her kan det nevnes at for strekningen Ulsberg–Melhus er permanent jordbruksbeslag redusert med ca. 20 % siden Nye Veier tok over porteføljen.

LES OGSÅ: Vil kutte reisetid og bedre trafikksikkerhet på trønderske europaveier

Nå når anleggsstart nærmer seg for alvor, og vi går fra ord til handling, dukker det ikke uventet opp innvendinger. Noen mener vi glemmer jordvern og klima, andre er kritiske til fire felt og 110, mens enkelte tar til orde for å droppe hele E6-satsingen. Slike synspunkter må vi tåle som stor, offentlig utbygger.

La meg likevel minne om at prosjektene våre er sterk etterlengtet fra trafikanter og næringsliv i Trøndelag. 2020 blir det store samferdselsåret i Trøndelag, da vil Nye Veier ha satt i gang anleggsprosjekter for 16 milliarder kroner. Vi gleder oss til å ta fatt!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno