Bildet er fra Valentinlyst sykehjem og sykepleier Rita Antonsen. - Det er uforsvarlig at rådmannen ikke finner økonomisk rom for å følge opp egne, vedtatte planer, skriver to hovedtillitsvalgte for NSF.  Foto: KIM NYGÅRD

Norsk sykepleierforbund om budsjettforslag: Uforsvarlig og urimelig av rådmannen

Budsjettforslaget til rådmannen i Trondheim synes fryktelig lite ambisiøst og framtidsretta på helsetjenestens vegne. Det bekymrer oss.

Vi har kontor midt på Torget. Flere ganger hver dag går vi over plassen, på vei til møter og andre avtaler. De siste årene har vi hatt mye å se på på turene. Først arkeologer som med gravemaskin og teskje grov seg ned historien og fant ting verdt å ta vare på, og ting verdt å kaste. Deretter kom flere gravemaskiner og spader og grov seg dypt ned i undergrunnen for å legge høyteknologisk infrastruktur i tråd med det klimaet, samfunnet og framtida krever. Så kom de som fortsatt holder på: Steinleggere og anleggsgartnere som hadde med seg materialer av aller beste slag, og som lager en form og fasong på Torget som skal dekke behov og skape glede i årene som kommer. Det har vært en lang og kostbar prosess. Mange har vært skeptiske til pengebruken, også vi, men nå står Torget der snart i ny skrud og det er vanskelig å gjøre annet enn å glede seg over at det blir pent, at vi snart skal få både julemarked og konserter i fine omgivelser og at handelsstanden i sentrum forhåpentligvis får litt drahjelp. Så var det ikke bare dumt å gå grundig til verks og satse på kvalitet.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Ingrid Berg Selfjord 

Mia Småvik Rørdal 

På sensommeren i år kom en rapport fra Vista Analyse, laga på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund, med tittelen «Ingen går i fakkeltog for pleie og omsorg». Tittelen er et sitat fra en av informantene i undersøkelsen. Forskere har sett på utfordringsbildet i norske kommuner etter innføring av samhandlingsreformen. Konklusjonen: Terskelen for å få tjenester har økt. Arbeidsbetingelser sikrer ikke tilstrekkelig med sykepleiere. Kommunene prioriterer ikke nødvendigvis helse og omsorg. Flere grep er nødvendig om resultatet ikke skal bli en todelt helse- og omsorgstjeneste. I sum: Skal vi sikre kvalitet og en tjeneste i tråd med det framtida og samfunnet krever, har vi en vei å gå. Så langt har samhandlingsreformen vært en oppgaveoverføring fra sykehus til kommune, uten at det har fulgt nødvendige midler eller utvikling med.

LES OGSÅ: - Blir helt matt av rådmannens budsjett

Denne uka la rådmannen i Trondheim fram sitt budsjettforslag. Overskrifta var tydelig: Denne gangen blir det trangt! Til tross for at den økonomiske situasjonen beskrives som god, er det i år få kroner igjen til fordeling til kommunens lovpålagte tjenester. I kamp med bemanningsnormer i enkelte sektorer og investeringsbehov i andre, har rådmannen sett seg nødt til å prioritere ned helse. Det er mange gode formål i en kommune og blant annet klimaendringer krever endring og nytenkning. Men helt i tråd med funnene fra Vista-undersøkelsen, synes budsjettforslaget fryktelig lite ambisiøst og framtidsretta på helsetjenestens vegne. Det bekymrer oss.

LES OGSÅ: - Totalt uakseptabelt for Ap

Pleie og omsorg kunne trengt et fakkeltog og en endra forståelse av hvor krevende tjenestene har blitt. Alle vil vi en eller annen gang behøve tjenestene det kommunale helsevesenet yter. Til oss selv, til barna våre eller til våre gamle. Alle ganger er gode tjenester eller ei, forskjellen på hvordan det å motta tjenester oppleves, hvor verdig det oppleves, eller hvordan vi opplever kontroll og mestring i eget liv. Andre ganger er kvaliteten på tjenestene forskjellen på liv eller død. Skal kommunen sørge for respiratorbehandling i hjemmet ditt eller avdekke ei blodforgiftning før den tar livet av deg, trenger du at de som gjør det, kan det og at de har tid, utstyr og støtte til å ta kloke beslutninger. Da er det uforsvarlig at rådmannen ikke finner økonomisk rom for å følge opp egne vedtatte planer om tjenesteutvikling og kapasitetsøkning. Vi trenger utviklinga og vi trenger at kapasiteten økes til beste for pasienter og ansatte.

LES OGSÅ: Dette betyr budsjettet for deg som bor i Klæbu

I ei tid hvor helsevesenet er i så stor endring, er det behov å gi kommunes helsetjeneste flere gravemaskiner, teskjeer, framtidsvisjoner og toppkvalitetsmaterialer, lik de vi har sett på Torget, enn dette budsjettet legger opp til. Vi trenger også et større fokus på de som arbeider i tjenestene. De må få bygge kompetanse og få tid til å gjøre jobben sin på en måte som oppleves god for både den som får og den som yter hjelp. Det er urimelig at rådmannen krever at sykefraværet skal gå ned, samtidig som det planlegges en underfinansiering av helsetjenesten. Det bør være kjent for rådmannen at et stort sprik mellom krav som stilles til ansatte og de ressurser de har tilgjengelig, ikke er helsefremmende for ansatte.

LES OGSÅ: Dette betyr budsjettet for deg i kroner og øre

Vi trenger et fakkeltog! Vi trenger rådmenn og ledere som åpent og modig varsler nasjonale myndigheter om at dette ikke går lenger, og som mens de venter, prioriterer kommunale helsetjenester foran hoppbakker. Vi trenger ansatte som kompetent peker på feil og krever svar på sine tilbakemeldinger. Og vi trenger ei befolkning som vet å etterspørre kvalitet, ikke bare i skiferdekket på Torget, men også i den tjenesten de møter på sykehjemmet, på legevakta og i hjemmesykepleien.

Nå forventer vi at bystyret er seg sitt ansvar bevisst og viser at de er villige til å prioritere lovpålagte tjenester og et framtidsretta offentlig helsevesen for alle kommunens innbyggere. Det må bygges et helsevesen for framtida, og la oss, som på Torget, gå for kvalitet.

Vi trenger et fakkeltog for pleie og omsorg!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter